Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1241

Brüssel, 19 . august 2009

Konkurents: komisjon avaldab 2008. aasta konkurentsipoliitika aruande

Euroopa Komisjoni 2008. aasta konkurentsipoliitika aruandes antakse ülevaade ELi konkurentsipoliitika peamistest suundumustest ja tähtsamatest täitemeetmetest. Aruandes näidatakse, kuidas konkurentsipoliitika vahendeid kasutati finants- ja majanduskriisi kontekstis ning rõhutatakse kasu, mida konkurentsipoliitika tarbijale toob. Kuid samal ajal ei unustatud muid konkurentsi tagamise meetmeid: jätkati võitlust konkurentsivastase käitumisega ning ühinemiste jälgimist ja riigiabi andmise kontrollimist.

Konkurentsivolinik Neelie Kroes ütles: „2008. aasta oli ebatavaline ja raske aasta, millal Euroopa pidi toime tulema enneolematute majandusraskustega. Usun, et komisjoni tegevus konkurentsi valdkonnas oli otsustav tegur, tagades ühtse turu ja konkurentsi pakutavad eelised, säilitades samal ajal finantssüsteemi stabiilsuse. Tihe koostöö Euroopa tasandi ja riiklike ametite vahel on võimaldanud tegeleda kriisi lahendamisega tõhusalt ja õigeaegselt. Kuid latti ei ole madalamale lastud muudeski konkurentsieeskirjade rakendamisega seotud valdkondades: majanduse seisukohast on konkurentsieeskirjad kriisiaegadel veelgi olulisemad ja komisjoni ongi võtnud mitmeid meetmeid.”

Poliitika reformimine paremate otsuste kiiremaks vastuvõtmiseks

2008. aasta on konkurentsipoliitika seisukohast olnud väga viljakas aasta nii monopolidevastaste meetmete, riigiabi kui ka ühinemiste kontrollimise valdkonnas.

Riigiabi valdkonnas on komisjon liikunud liikmesriikide teatatud abimeetmete majandusliku tulemuspõhise analüüsi suunas, võttes vastu üldise grupierandi määruse ja võttes kasutusele tasakaalustatuse kriteeriumi.

Komisjon on vastu võtnud ka valge raamatu EÜ konkurentsieeskirjade rikkumisest tekkinud kahju hüvitamise kohta. Kõnealune valge raamat on samm edasi püüdlustes kaotada olemasolevad takistused, mis piiravad konkurentsiprobleemide tõttu kannatanutel saamast hüvitist.

Jätkates kartellidevastast võitlust, on komisjon kasutusele võtnud uue korra, et lahendada kartellijuhtumeid lihtsustatud menetluse käigus asjaomaste osalistega kokku leppides. See võimaldab komisjonil lahendada kartellijuhtumeid kiiremini ja vabastab samal ajal vahendid, et tegeleda muude kartellijuhtumitega ja algatada uusi uurimismenetlusi.

Keskendumine kasule, mida konkurentsipoliitika toob tarbijale

Esimest korda sisaldab 2008. aasta konkurentsipoliitika aruanne eripeatükki teemal, mida peetakse konkurentsipoliitika valdkonnas eriti oluliseks. Selliseks valitud teemaks on kartellid ja tarbijad. 2008. aastal määras komisjon seitsmes kartellijuhtumis trahve 34 ettevõtjale. Sellistes juhtumites nagu banaanikartell kannatasid tarbijad otseselt kõrgemate hindade tõttu, kuni komisjon lõpetas hinna kindlaksmääramise kartelli tegevuse (vt IP/08/1509 ). Komisjoni talituste hinnangu kohaselt tõid ajavahemikul 2005–2007 trahvitud kartellid majandusele kahju vähemalt 7,6 miljardit eurot.

Turgu valitsevate ettevõtjate kontrollimine

Võitluses turgu valitseva seisundi kuritarvitamisega võttis komisjon 2008. aastal vastu olulised otsused energia ja infotehnoloogia valdkonnas. Komisjoni korraldatud energiasektori uuringu tulemusena ja pärast komisjoni põhjalikku uurimismenetlust pakkus Saksamaa energiasektori ettevõtja E.ON vabatahtlikult, et ta loovutab märkimisväärse osa oma tegevusest, et lahendada uurimismenetluse käigus tuvastatud probleemid (vt IP/08/1774 ). See võimaldab uutel konkurentidel siseneda Saksamaa energiaturule, et pakkuda Saksamaa tarbijatele suuremat valikut. Ülekandeinfrastruktuuri eraldi haldamine võimaldab parandada ka Euroopa energiaturu toimimist, võimaldades kõigile osalistele võrdset juurdepääsu. 2008. aastal määras komisjon ka ettevõtjale Microsoft teise karistusmakse (899 miljonit eurot) selle eest, et ettevõtja ei täitnud komisjoni 2004. aasta otsust, mille kohaselt ettevõtja pidi mõistlikel tingimustel jagama koostalitust käsitlevat olulist teavet oma konkurentidega (vt IP/08/318 ja MEMO/08/125 ).

Konkreetsed tulemused, millest on kodanikul kasu

2008. aasta kogemused näitavad, et konkurentsipoliitika ei ole staatiline ega jäik, vaid suudab arvestada muutuvatega tegelike majandusoludega, tagades samal ajal ühtsel turul võrdsed võimalused. Kindlad põhimõtted kombineeritult paindlikke menetlustega võimaldavad konkurentsipoliitikal mängida konstruktiivset ja stabiliseerivat rolli ELi finantssüsteemis ning laiemalt reaalmajanduses. Alates kriisi puhkemisest 2008. aasta oktoobris kuni 2008. aasta lõpuni võttis komisjon vastu ligikaudu 40 otsust pankade ja reaalmajanduse toetuseks ning avaldas kolm suunist selle kohta, kuidas liikmesriigid saaksid kasutada riigiabieeskirju, et kriisi ajal pakkuda tuge finantssektorile ja majandusele.

2008. aasta konkurentsipoliitika aruanne on avaldatud järgmisel veebilehel:

http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/index.html


Side Bar