Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1241

Bruxelles, den 19. august 2009

Konkurrence: Kommissionen offentliggør beretning om konkurrencepolitikken 2008

Europa-Kommissionens beretning om konkurrencepolitikken 2008 giver et overblik over hovedudviklingen i EU’s konkurrencepolitik og de vigtigste håndhævelsesforanstaltninger. Den beskriver, hvordan konkurrencepolitikkens værktøjer er blevet anvendt for at takle den finansielle og økonomiske krise og understreger de fordele, konkurrencepolitikken giver forbrugerne. De øvrige håndhævelsesforanstaltninger er ikke blevet glemt: foranstaltninger mod konkurrencebegrænsende adfærd, fusionskontrol og undersøgelser af statsstøtte fortsatte som før.

Neelie Kroos, kommissær med ansvar for konkurrence, sagde: "2008 var et usædvanligt og vanskeligt år, hvor EU stod over for hidtil usete udfordringer. Jeg tror, at Kommissionens foranstaltninger på konkurrenceområdet var en afgørende faktor for at bevare det indre marked og fordelene for forbrugerne og samtidigt garantere det finansielle systems stabilitet. Gennem et stærkt samarbejde på EU-niveau og nationalt niveau har vi kunnet takle krisen effektivt og hurtigt. Det betyder ikke, at der er blevet slækket på håndhævelsen af konkurrencereglerne: disse regler er endnu vigtigere for økonomien i krisetider, og Kommissionens resultater på området er særdeles overbevisende."

Reform af konkurrencepolitikken for at få hurtigere og bedre beslutning er

2008 var et meget frugtbart år for konkurrencepolitikken, både hvad angår kartel- og monopolområdet, statsstøtte og fusionskontrol.

På statsstøtteområdet har Kommissionens praksis udviklet sig i retning af en analyse, der i højere grad er baseret på de økonomiske virkninger af de støtteforanstaltninger, medlemsstaterne anmelder, gennem vedtagelse af en generel gruppefritagelsesforordning og indførelse af en afvejningstest.

Kommissionen vedtog også en hvidbog om erstatningssøgsmål for overtrædelse af EU's konkurrenceregler. Hvidbogen betyder et skridt fremad i bestræbelserne på at overvinde de nuværende hindringer for at dem, der lider under overtrædelser af konkurrencereglerne, kan få en effektiv erstatning.

Kommissionen har fortsat bekæmpet karteldannelser og har indført en mekanisme, så kartelsager kan afgøres med de involverede parters samtykke gennem en forenklet procedure, der giver mulighed for hurtigere at afgøre sagerne og frigøre ressourcer til at behandle andre kartelsager og indlede nye undersøgelser.

Fokus på konkurrencepolitikkens fordele for forbrugerne

B eretningen om konkurrencepolitikken 2008 indeholder for første gang et specielt kapitel, som behandler et tema af særlig stor konkurrencepolitisk betydning. Det valgte tema er "Karteller og forbrugere". I 2008 pålagde Kommissionen 34 virksomheder bøder i syv kartelbeslutninger. I sager, som f.eks. banankartellet, blev forbrugerne direkte påført højere priser, indtil Kommissionen brød priskartellet (se IP/08/1509 ). Kommissionens tjenestegrene vurderer, at skaderne for økonomien som følge af de karteller, Kommissionen pålagde bøder mellem 2005 og 2007, beløber sig til mindst 7,6 mia. EUR.

Kontrol med dominerende virksomheder

I bekæmpelsen af misbrug af en dominerende stilling på markedet vedtog Kommissionen i 2008 vigtige beslutninger i energi- og it-sektoren. Som opfølgning på resultaterne af energisektorundersøgelsen og efter ihærdige undersøgelser fra Kommissionens side gav det tyske energiselskab E.ON frivilligt tilsagn om at frasælge væsentlige dele af sin virksomhed på grund af de betænkeligheder, Kommissionen havde givet udtryk for i forbindelse med sin undersøgelse (se IP/08/1774 ). Det vil give nye konkurrenter adgang til det tyske energimarked og give de tyske forbrugere flere valgmuligheder. Den særskilte forvaltning af transmissionsinfrastrukturen vil også forbedre det europæiske energimarked ved at give alle aktører lige adgang. I 2008 pålagde Kommissionen ligeledes Microsoft anden tvangsbøde på 899 mio. EUR, da selskabet ikke havde efterkommet Kommissionens beslutning fra 2004, der krævede, at selskabet skulle dele væsentlige interoperabilitetsoplysninger med sine konkurrenter på rimelige vilkår (se IP/08/318 og MEMO/08/125 ).

Konkrete resultater for borgerne

Som det fremgår af erfaringerne fra 2008, er konkurrencepolitikken hverken statisk eller ufleksibel; den kan tage højde for ændrede økonomiske omstændigheder og samtidig sikre ensartede konkurrenceforhold i det indre marked. Gennem en kombination af faste principper og fleksible processer har konkurrencepolitikken kunnet spille en konstruktiv og stabiliserende rolle i EU's finansielle system og i realøkonomien som helhed. Fra krisen brød ud i oktober 2008 og indtil årets udgang vedtog Kommissionen ca. 40 beslutninger om støtte til banker og realøkonomien og udstedte tre vejled ninger om, hvordan medlemsstater kan bruge statsstøttereglerne til at støtte den finansielle sektor og økonomien under krisen.

Kommissionens beretning om konkurrencepolitikken 2008 kan ses på:

http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/index.html


Side Bar