Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1241

V Bruselu dne 19. srpna 2009

Hospodářská soutěž: Komise zveřejňuje výroční zprávu o politice hospodářské soutěže za rok 2008

Zpráva Evropské komise o politice hospodářské soutěže za rok 2008 poskytuje přehled hlavních trendů vývoje v politice hospodářské soutěže EU a hlavních donucovacích opatření. Tato zpráva ukazuje, jakým způsobem byly nástroje politiky hospodářské soutěže využity při boji s finanční a hospodářskou krizí, a poukazuje na výhody, které tato politika přináší spotřebitelům. Nebyly však opomenuty ani další činnosti v oblasti prosazování práva hospodářské soutěže, v jejichž provádění se pokračovalo obvyklým způsobem: opatření proti jednání narušujícímu hospodářskou soutěž, zamezování spojování podniků a přezkum poskytování státní podpory.

Komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroesová uvedla, že „rok 2008 byl neobvyklým a těžkým rokem, kdy se Evropa potýkala s nevídanými výzvami v oblasti hospodářství. Domnívám se, že činnost Evropské komise v oblasti hospodářské soutěže měla rozhodující vliv na zachování jednotného trhu a výhod vyplývajících z hospodářské soutěže a že zároveň přispěla k zajištění stability finančního systému. Úzká spolupráce mezi partnery na evropské a vnitrostátní úrovni nám umožnila, abychom krizi účinně a zavčas čelili. Nepolevili jsme však ani v dalších oblastech prosazování práva hospodářské soutěže: pravidla hospodářské soutěže jsou v období krize pro hospodářství ještě důležitější a Komise odvedla při jejich prosazování velmi zdařilou práci.”

Reforma politiky s cílem rychleji přijímat lepší rozhodnutí

Rok 2008 byl pro politiku hospodářské soutěže velmi plodným rokem, ať již v antimonopolní oblasti, oblasti státních podpor či pokud jde o kontrolu spojování podniků.

V oblasti poskytování státních podpor Komise přešla ke způsobu analýzy, který je více založen na zkoumání ekonomického dopadu podpůrných opatření oznámených členskými státy. To bylo umožněno přijetím obecného nařízení o blokových výjimkách a zavedením testu vyváženosti.

Komise také přijala bílou knihu o žalobách na náhradu škody způsobené porušením antimonopolních pravidel EU. Bílá kniha je krokem vpřed při odstraňování překážek, s nimiž se v současné době potýkají oběti problémů spojených s hospodářskou soutěží při získávání účinné náhrady.

Komise v rámci boje proti kartelům zavedla mechanismus uzavírání případů kartelů dohodou zúčastněných stran. Jedná se o zjednodušený postup, který umožňuje rychlejší řešení případů, uvolnění zdrojů pro jiné případy kartelů a zahajování nových vyšetřování.

Zaměření se na výhody, které politika hospodářské soutěže přináší spotřebitelům

Výroční zpráva za rok 2008 poprvé obsahuje zvláštní kapitolu věnovanou tématice, která je v oblasti politiky hospodářské soutěže považováno za zvlášť důležitou. Jedná se o tématiku „kartely a spotřebitelé“. V roce 2008 udělila Komise 34 podnikům pokutu na základě sedmi rozhodnutí ve věci kartelů. V případech jako banánový kartel byli spotřebitelé nuceni platit vysoké ceny, dokud Komise cenový kartel nerozbila (viz tisková zpráva IP/08/1509 ). Podle odhadu útvarů Komise činila újma na hospodářství, kterou způsobily kartely pokutované Komisí v období 2005 až 2007, nejméně 7,6 miliardy EUR.

Dohled nad dominantními podniky

V rámci boje proti zneužívání dominantního postavení na trhu přijala Komise v roce 2008 důležitá rozhodnutí v odvětví energetiky a informačních technologií. V návaznosti na šetření Komise v odvětví energetiky v souvislosti s hospodářskou soutěží a na základě komplexních vyšetřování provedených Komisí německý energetický podnik E.ON dobrovolně nabídl, že se zbaví významné části svých obchodních aktivit, a vyřeší tak obavy, jež v průběhu tohoto vyšetřování vyvstaly (viz IP/08/1774 ). To umožní vstup nových konkurentů na trh s energií v Německu a nabídne spotřebitelům v této zemi možnost většího výběru. Skutečnost, že přenosová infrastruktura bude spravována odděleně, rovněž přispěje k lepšímu fungování evropského trhu s energií, protože všichni hráči budou mít na tento trh stejný přístup. V roce 2008 Komise také uložila společnosti Microsoft druhé penále ve výši 899 milionů EUR za nedodržení rozhodnutí Komise z roku 2004, kterým byla tato společnost vyzvána, aby za přijatelných podmínek sdílela se svými konkurenty základní informace o interoperabilitě (viz tiskové zprávy IP/08/318 a MEMO/08/125 ).

Výsledky přesvědčivé pro občany

Jak ukazují zkušenosti z roku 2008, politika hospodářské soutěže není statická, ani neměnná. Přizpůsobuje se změnám hospodářské situace a v rámci jednotného trhu zaručuje rovné podmínky. Tato kombinace pevných zásad a pružných postupů učinila z politiky hospodářské soutěže konstruktivní a stabilizační faktor ve finančním systému EU a reálné ekonomice v širším kontextu. Konkrétně řečeno, od vypuknutí krize v říjnu 2008 do konce roku Komise přijala asi 40 rozhodnutí na podporu bank a reálné ekonomiky a vydala tři pokyny k tomu, jak by členské státy mohly využívat pravidel státní podpory na podporu finančního odvětví a hospodářství v průběhu krize.

Výroční zpráva o politice hospodářské soutěže za rok 2008 je k dispozici zde:

http://ec.europa.eu/competition/publications/annual_report/index.html


Side Bar