Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1241

Брюксел, 1 9  август 2009 г.

Конкуренция: Комисията публикува годишния доклад за 2008 г. относно политиката на конкуренция

Докладът на Европейската комисия относно политиката на конкуренция за 2008 г. обобщава основните моменти в развитието на политиката на конкуренция на ЕС и най-важните правоприлагащи действия. Докладът разкрива как са били използвани основните инструменти на политиката на конкуренция в отговор на финансовата и икономическа криза и подчертава ползите от тази политика за гражданите. Паралелно с тези действия не са забравени и другите мерки за прилагане на политиката на конкуренция, а именно мерките срещу антиконкурентно поведение, проучването на сливанията и държавните помощи.

Нели Крус , комисар по въпросите на конкуренцията , заяви : „2008 беше необикновена и трудна година , през която Европа се сблъска с безпрецедентни икономически предизвикателства . Убедена съм , че действията на Комисията в сферата на конкуренцията бяха определящ фактор за опазването на единния пазар и преимуществата на конкуренцията и в същото време за гарантиране на стабилността на финансовата система . Активното партньорско сътрудничество на европейско и на национално равнище ни позволи да отговорим на кризата ефективно и своевременно . Но това не означава , че не сме прилагали строго другите правила за конкуренция в кризисен момент те се оказаха още по -важни за икономиката и отчетът на Комисията за правоприлагащите действия е все така внушителен .“

Реформиране на политиката с цел по-бързото приемане на по-добри решения

2008 беше много плодотворна година за политиката на конкуренция както по отношение на антитръстовите действия и контрола върху сливанията, така и по отношение на държавните помощи.

В сферата на държавните помощи с приемането на общ регламент за групово освобождаване и с въвеждането на тест за балансиране Комисията се ориентира към един по-икономически, отчитащ резултатите анализ на мерките за подкрепа, оповестявани от държавите-членки.

Комисията прие също така Бяла книга за исковете за вреди от нарушаване на антитръстовите правила на ЕС. Бялата книга е стъпка напред в преодоляването на препятствията, които в момента не позволяват на потърпевшите от проблеми в сферата на конкуренцията да получат ефективни компенсации.

Продължавайки борбата си с картелите, Комисията, със съгласието на заинтересованите страни, въведе механизъм за решаване на този тип дела чрез опростена процедура, благодарение на която делата за картели се разглеждат по бързо и така се освобождават ресурси за работа по други дела и за откриването на нови разследвания.

Съсредоточаване върху ползите, които политиката на конкуренция носи на гражданите

В доклада за 2008 г. за първи път е поместена отделна глава по тема, която се счита за особена важна в политиката на конкуренция. Избраната тема е „Картели и потребители“. През 2008 г. със седем решения относно картели Комисията е глобила 34 предприятия. В случаи като т.нар. бананов картел потребителите са били пряко ощетени от по-високите цени до намесата на Комисията и разбиването на фиксиращия цените картел (вж. IP/08/1509 ). Според изчисления на служби на Комисията икономическата щета, причинена от картелите, които Комисията е санкционирала между 2005 и 2007 г., възлиза най-малко на 7,6 млрд. евро.

Надзор на дружествата с господстващо положение

В борбата със злоупотребите с господстващо положение на пазара през 2008 г. Комисията прие важни решения в сектора на енергетиката и информационните технологии. Вследствие на проучването на Комисията на конкуренцията в енергийния сектор и след настоятелни разследвания от страна на Комисията германската енергийна компания E.ON доброволно предложи да се освободи от значителни части от стопанската си дейност в отговор на опасенията, възникнали в хода на разследването (вж. IP/08/1774 ). Това ще позволи на нови конкурентни компании да влязат на германския енергиен пазар и да предложат избор на потребителите в Германия. Разделното управление на преносната инфраструктура също ще подобри функционирането на европейския енергиен пазар, като даде равен достъп на всички заинтересовани страни. През 2008 г. Комисията наложи втора глоба от 899 млн. евро на Microsoft за неспазване на решение на Комисията от 2004 г., съгласно което компанията следва да споделя при разумни условия с конкурентите си съществена информация за оперативната съвместимост (вж. IP/08/318 и MEMO/08/125 ).

Убедителни резултати в полза на гражданите

Опитът от 2008 г. показва, че политиката на конкуренция не е нито статична, нито закостеняла и е в състояние да отчита променящите се икономически реалности, като в същото време осигурява равни условия на единния пазар. Комбинацията от непоколебими принципи и гъвкави процеси превърна политиката на конкуренция в конструктивен и стабилизиращ фактор във финансовата система на ЕС и в реалната икономика като цяло. По-конкретно, от избухването на кризата през октомври 2008 г. до края на годината Комисията прие около 40 решения относно подкрепата за банки и за реалната икономика и публикува три документа с насоки за това как държавите-членки биха могли да използват правилата за държавните помощи, за да подпомогнат финансовия сектор и икономиката по време на кризата.

Годишният доклад за 2008 г. относно политиката на конкуренция е публикуван на адрес:

http :// ec . europa . eu / competition / publications / annual _ report / index . html


Side Bar