Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1221

Briuselis, 2009 m. rugpjūčio 4 d.

Komisijos ataskaitoje teigiama, kad skaitmeninė ekonomika gali padėti įveikti krizę Europoje

Šiandien Europos Komisijos paskelbtoje skaitmeninio konkurencingumo ataskaitoje pranešama, kad nuo 2005 m. Europos skaitmeninių technologijų sektoriuje padaryta didelė pažanga: Internetu dabar nuolat naudojasi 56 % europiečių, iš jų 80 % – sparčiuoju internetu (palyginti su vos trečdaliu 2004 m.), ir šiuo metu pagal plačiajuosčio interneto naudojimą Europa pirmauja pasaulyje. Europa yra pirmasis žemynas, kuriame judrusis ryšys iš tikrųjų įsigalėjo ir judriojo ryšio abonentų yra daugiau negu gyventojų (mobiliuoju ryšiu naudojasi net 119 % gyventojų). Europa gali pasiekti dar daugiau, nes skaitmenines technologijas išmanančių jaunų europiečių karta tampa stipria rinkos varomąja jėga, kuri skatina ekonomikos augimą ir inovacijų taikymą. Tam, kad Europos atsigavimas po ekonominės krizės būtų tvarus, būtina stiprinti skaitmeninės ekonomikos galimybes. Šiandien Komisija klausia visuomenės, kokią strategiją ES turėtų priimti, kad skaitmeninė ekonomika vystytųsi kuo sparčiau.

Europos skaitmeninė ekonomika suteikia daugybę galimybių gauti didžiulių pajamų visuose sektoriuose, tačiau tam, kad šis pranašumas virstų darniu ekonomikos augimu ir naujomis darbo vietomis, vyriausybės turi imtis iniciatyvos ir priimti suderintas strategijas, kurios leistų pašalinti esamas naujų paslaugų teikimo kliūtis , – sakė už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – Turėtume pasinaudoti naujos europiečių kartos, kurios atstovai jau greitai įsitvirtins Europos rinkoje, teikiamomis galimybėmis. Šie jaunuoliai nuolat naudojasi internetu, be to, jie yra ypač reiklūs vartotojai. Tam, kad pasinaudotume visomis šių skaitmenines technologijas puikiai išmanančių asmenų ekonominėmis galimybėmis, turime pasiekti, kad skaitmeniniu turiniu būtų galima naudotis lengvai ir sąžiningomis sąlygomis.“

Šiandien paskelbtoje ataskaitoje pateikiami José Manuelio Barroso vadovaujamos Komisijos vykdytos ES politikos, kuria buvo remiamos naujausios ryšių technologijos, nauji tinklai bei paslaugos ir kūrybiškas žiniasklaidos turinys, penkerių metų rezultatai. 2008 m. internetu reguliariai naudojosi 56 % europiečių, o tai yra trečdaliu daugiau nei 2004 m. Pusė visų namų ūkių ir per 80 % įmonių naudojasi plačiajuosčiu ryšiu. Matome naują europiečių kartą, kurios atstovai moka meistriškai naudotis žiniatinkliu ir yra pasirengę taikyti inovacijas. Šie skaitmenines technologijas puikiai išmanantys asmenys gali labai prisidėti prie Europos ekonomikos augimo.

16–24 metų asmenys yra aktyviausi interneto vartotojai: 73 % iš jų reguliariai naudojasi pažangiosiomis paslaugomis skaitmeniniam turiniui kurti ir juo dalytis; tai yra dvigubai daugiau už ES vidurkį (35 %) (žr. priedą). 66 % jaunesnių kaip 24 metų europiečių kasdien naudojasi internetu, palyginti su ES vidurkiu, kuris yra 43 %. Šiandien paskelbtame Komisijos skaitmeninio raštingumo tyrime teigiama, kad jų naudojimosi internetu įgūdžiai taip pat labiau ištobulinti negu kitų gyventojų.

Nors atrodo, kad skaitmeninės kartos atstovai nelinkę mokėti už atsisiunčiamą ar žiūrimą skaitmeninį turinį, kaip antai filmuotą medžiagą ar muziką (33 % jų sako, kad nenori nieko mokėti, o tai yra dvigubai daugiau nei ES vidurkis), iš tiesų už šias paslaugas jie mokėjo dvigubai dažniau nei kiti gyventojai (10 % jaunimo, palyginti su ES vidurkiu, – 5 %). Jie taip pat labiau linkę mokėti už siūlomą geresnę paslaugą ir kokybę.

Internetu bus naudojamasi dar labiau, kai Europoje gyvenantys asmenys, kurie puikiai išmano skaitmenines technologijas, pradės profesinę karjerą ir ims vis labiau formuoti rinkos tendencijas ir dominuoti joje. Kadangi tradiciniai verslo modeliai nebėra veiksmingi, įmonės turės pasiūlyti naujai vartotojų kartai patrauklių paslaugų, o teisės aktų leidėjai turėtų sudaryti tinkamas sąlygas, kurios leistų palengvinti prieigą prie naujojo skaitmeninio turinio, užtikrinant atlyginimą šio turinio kūrėjams.

Europa taip pat turi imtis daugiau veiksmų, jei nori konkuruoti pasauliniu lygmeniu. Nepaisant padarytos pažangos, trečdalis ES piliečių dar niekada nesinaudojo internetu. Tik 7 % vartotojų yra apsipirkę internetu kitoje valstybėje narėje. Europa vis dar atsilieka nuo JAV ir Japonijos mokslinių tyrimų ir plėtros investicijomis į informacines ir ryšių technologijas (IRT), spartųjį plačiajuostį ryšį ir inovacinių rinkų, kaip antai interneto reklama, kūrimą.

Visoje ES aktyviai kuriant politiką, reikia užtikrinti, kad kiekvienas galėtų naudotis sparčiuoju interneto ryšiu ir kad būtų sukurta bendroji interneto rinka, kurioje žmonės galėtų naudotis internetu teikiamomis paslaugomis nepaisydami sienų.

Būsimi uždaviniai, kuriuos turės spręsti skaitmeninė Europa, iškelti viešose konsultacijose, kurias šiandien pradėjo Komisija ir kurios vyks iki 2009 m. spalio 9 d. Tai pirmas žingsnis kuriant naują Europos IRT strategiją, kurią Komisija tikisi pateikti 2010 m., kad ji būtų įtraukta į atnaujintą Lisabonos darbotvarkę.

Pagrindiniai faktai

Šiais metais bus baigta įgyvendinti 2005 m. liepos mėn. Komisijos patvirtinta ES i2010 strategija, kuria siekiama įtvirtinti Europos pirmavimą IRT srityje ir pasinaudoti visais informacinės visuomenės privalumais Europos augimo ir darbo vietų kūrimo reikmėms ( IP/05/643 ). Strategijos, kurią patvirtino visos ES valstybės narės ir Europos Parlamentas, tikslas – stiprinti įmonėms ir vartotojams skirtą bendrąją rinką ir skatinti IRT mokslinius tyrimus ir inovacijas. Vykdant šią politiką, kuria skatinama konkurencija ir vartotojams suteikiama daugiau teisių, pasiekta konkrečių rezultatų ir visoje ES nustatyta nemažai inovacinių strategijų.

Liepos 9 d. kalboje ( SPEECH/09/336) Komisijos narė V. Reding paragino parengti naują skaitmeninės Europos strategiją, kurioje būtų išdėstytas politinis požiūris į vartotojams patrauklią skaitmeninio turinio bendrąją rinką, kurioje naudojantis IRT bus skatinamos inovacijos, užtikrinamas ryšys visiems ir kuriama ekologiškesnė ekonomika.

Skaitmeninio konkurencingumo ataskaita, duomenų suvestinės su kiekvienos valstybės narės duomenimis ir viešosios konsultacijos

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5146

Tyrimas „Viešosios politikos kryptys ir suinteresuotųjų subjektų iniciatyvos skaitmeniniam raštingumui remti“

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/benchmarking/index_en.htm

José Manuelio Barroso vadovaujamos Komisijos vykdytos ES IRT politikos penkerių metų rezultatai

http://ec.europa.eu/i2010

Nine questions on the future of the Information Society identified for the public consultation:

  • How can ICTs be unleashed to drive economic recovery and contribute to the Lisbon growth and jobs agenda?

  • How can ICTs assist the transition to a more sustainable low carbon economy?

  • How best to create a 100% connected economy that offers open and high speed internet for all?

  • How can Europe raise its performance in crucial ICT research and innovation?

  • How to reinforce the digital single market in order to bring growth, innovation and new services?

  • How can online services and tools, such as web 2.0, better promote user creativity, content production and services provision?

  • How can the web aid modernisation of public services so that they are easily accessible to all EU citizens?

  • How can ICTs improve the quality of life of EU citizens by unlocking the storehouses of cultural heritage by bringing them on-line and by putting ICT at the centre of citizens' life?

  • How can the EU increase its weight in the international arena of the worldwide web and the global information society?

The public consultation is open until 09 October 2009.

More information:

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm

Annex

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Commission services

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Gartner

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Annual reports of a sample of the EU top ICT companies in R&D spending representing 90% of total

R&D spending recorded by the 2008 Scoreboard

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: IDATE
Side Bar