Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1221

Brüssel, 4. august 2009

Euroopa Komisjoni aruande kohaselt võib digitaalmajandus aidata Euroopal kriisist väljuda

Täna avaldatud aruandest Euroopa digitaalse konkurentsivõime kohta selgub, et alates 2005. aastast on Euroopas digitaalvaldkond tugevasti arenenud: praeguseks kasutab Internetti korrapäraselt 56 % eurooplastest, neist 80 % kiire internetiühenduse kaudu (võrreldes vaid ühe kolmandikuga 2004. aastal) ja seega on Euroopa maailmas juhtpositsioonil Interneti lairibaühenduse valdkonnas. Euroopa on esimene tõeliselt mobiilne maailmajagu – mobiilside abonentide arv ületab siin kodanike arvu (kasutuse määr on 119 %). Euroopa võib aga saavutada veelgi enamat. Sirgumas on noorte eurooplaste uus põlvkond, kes tunneb ennast digitaaltehnoloogia valdkonnas koduselt ning kellel saab olema oluline roll majanduskasvu ja innovatsiooni suurendamisel. Selleks et Euroopa suudaks majanduskriisist jätkusuutlikult taastuda, tuleb ilmtingimata kasutada ära digitaalmajanduse võimalusi. Komisjon küsis täna avalikku arvamust selle kohta, milline peaks olema ELi tulevikustrateegia digitaalmajanduse täieliku toimimise kindlustamiseks.

„Euroopa digitaalmajandusel on ülisuur tulupotentsiaal kõigis valdkondades, kuid et see eelis muunduks jätkusuutlikuks majanduskasvuks ja uuteks töökohtadeks, peavad valitsused asuma juhirolli ning võtma vastu kooskõlastatud poliitikameetmed, et kõrvaldada praegused tõkked uutele teenustele,” sõnas infoühiskonna ja meedia volinik Viviane Reding . „Me peaksime ära kasutama olukorra, kus Euroopa turul annab peagi tooni uus eurooplaste põlvkond. Need noored inimesed on aktiivsed internetikasutajad ja samas ka väga nõudlikud tarbijad. Selliste digitaaltehnoloogiat „sünnipäraselt” valdavate elanike majandusliku potentsiaali kasutamiseks peame me tagama kõigi jaoks hõlpsa juurdepääsu digitaalsele infosisule.”

Täna avaldatud aruandes on esitatud tulemused, mida EL on saavutanud uusimat kommunikatsioonitehnoloogiat, uusi võrke ja teenuseid ning loovat meediasisu edendava poliitika rakendamisel president Barroso juhitava komisjoni ajal. Aastaks 2008 kasutas Internetti korrapäraselt 56 % eurooplastest – kolmandiku võrra rohkem võrreldes 2004. aastaga. Pooltel majapidamistel ja üle 80 %-l ettevõtjatest on lairibaühendus. Areenile on astumas uus eurooplaste põlvkond, kes tunneb veebikeskkonda ja on valmis kõiki selle uuendusi kasutama. Sellistel digitaaltehnoloogiat noorest east valdavatel elanikel on Euroopa majanduskasvu tagamiseks tohutu potentsiaal.

Kõige suuremad internetikasutajad on vanuses 16–24. Neist 73 % kasutavad tipptasemel teenuseid korrapäraselt, et luua ja jagada võrgusisu. See osakaal on kaks korda suurem ELi elanikkonna keskmisest (35 %) (vt lisa). Internetti kasutab iga päev 66 % kõigist alla 24-aastastest eurooplastest, samas kui ELi keskmine näitaja on 43 %. Ka nende internetioskused on paremad kui ülejäänud elanikkonnal, nagu selgus meediapädevust käsitlevast aruandest, mille komisjon samuti täna avaldas.

Kuigi see digitaaltehnoloogiat valdav põlvkond ei soovi maksta võrgusisu, nt videote või muusika vaatamise või allalaadimise eest (neist 33 % ehk kaks korda rohkem Euroopa keskmisest ei taha maksta mitte midagi), on sellise põlvkonna hulgas nimetatud teenuste eest maksnuid tegelikkuses kaks korda rohkem kui ülejäänud elanikkonna hulgas (10 % noortest kasutajatest, ELi keskmine 5 %). Samuti on selle põlvkonna esindajad meelsamini valmis maksma paremate teenuste ja kõrgema kvaliteedi eest.

Internetikasutus suureneb oluliselt, kui digitaaltehnoloogiat valdav eurooplaste põlvkond jõuab tööikka ning hakkab turusuundumusi üha enam kujundama ja domineerima. Kui tavapärased ärimudelid enam ei toimi, peavad ettevõtjad pakkuma teenuseid, mis pakuvad huvi uue põlvkonna kasutajatele. Samal ajal peavad seaduseandjad looma vajalikud tingimused hõlpsamaks juurdepääsuks uuele võrgusisule ja tagama samas digitaalsisu loojate tasustamise.

Euroopa peab võtma rohkem meetmeid ka selleks, et suuta konkureerida maailmatasandil. Vaatamata edusammudele ei ole kolmandik ELi kodanikest Internetti kunagi kasutanud. Üksnes 7 % tarbijatest on sooritanud ostu muus liikmesriigis asuva veebisaidi kaudu. Euroopa jääb endiselt maha USAst ja Jaapanist info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga (IKT) seotud teadus- ja arendustegevusse investeerimise, kiire lairibaühenduse ning uuenduslike turgude (nt internetireklaam) arendamise poolest.

Kogu ELis tuleb teha ennetavaid poliitilisi otsuseid, et tagada kõigile juurdepääs kiirele internetiühendusele ja kujundada ühtne internetiturg, mille kaudu inimesed saavad hõlpsalt kasutada eri riikide võrguteenuseid.

Digitaalse Euroopa eelseisvad väljakutsed on Euroopa Komisjoni poolt täna käivitatud avaliku arutelu teemaks. Arutelu, mis kestab 9. oktoobrini 2009, on esimene samm Euroopas IKT uue strateegia kujundamiseks. Komisjoni eesmärk on esitada see strateegia 2010. aastal järgmise Lissaboni tegevuskava raames.

Taust:

Käesoleval aastal lõpetab kehtivuse Euroopa Liidu i2010 strateegia, mille komisjon võttis vastu juulis 2005 ( IP/05/643 ), et tugevdada Euroopa liidripositsiooni IKT valdkonnas ning kasutada ära infoühiskonna eeliseid majanduskasvu soodustamiseks ja uute töökohtade loomiseks Euroopas. Euroopa Parlamendi ja kõigi ELi liikmesriikide poolt heakskiidetud strateegia eesmärk oli tugevdada ühtset turgu ettevõtjate ja kasutajate jaoks ning arendada Euroopas IKT-alast teadustegevust ja innovatsiooni. See konkurentsivõimet edendav ja tarbijate mõjukust suurendav strateegia on võimaldanud leida lahendusi konkreetsetele küsimustele ning välja töötada rikkalikult uuenduslikke poliitikameetmeid kogu ELis.

Volinik Reding kutsus 9. juulil ( SPEECH/09/336) üles kujundama välja nn digitaalse Euroopa uue strateegia, mis oleks poliitiline lähenemisviis võrgusisu ühtsele ja tarbijasõbralikule turule, kus IKT abil edendatakse uuendusi, sajaprotsendilist internetiühendust ning keskkonnahoidlikumat majandust.

Digitaalse konkurentsivõime aruanne ning teabelehed kõikide liikmesriikide tulemuste ja avaliku arutelu kohta on järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5146

Uuring digitaalset pädevust toetavate riiklike poliitikameetmete ja sidusrühmade algatuste kohta („Public policies and stakeholders initiatives in support of Digital Literacy”) on järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/benchmarking/index_en.htm

Tulemused, mida EL on saavutanud IKT poliitika rakendamisel president Barroso juhitava komisjoni ajal:

http://ec.europa.eu/i2010

Nine questions on the future of the Information Society identified for the public consultation:

  • How can ICTs be unleashed to drive economic recovery and contribute to the Lisbon growth and jobs agenda?

  • How can ICTs assist the transition to a more sustainable low carbon economy?

  • How best to create a 100% connected economy that offers open and high speed internet for all?

  • How can Europe raise its performance in crucial ICT research and innovation?

  • How to reinforce the digital single market in order to bring growth, innovation and new services?

  • How can online services and tools, such as web 2.0, better promote user creativity, content production and services provision?

  • How can the web aid modernisation of public services so that they are easily accessible to all EU citizens?

  • How can ICTs improve the quality of life of EU citizens by unlocking the storehouses of cultural heritage by bringing them on-line and by putting ICT at the centre of citizens' life?

  • How can the EU increase its weight in the international arena of the worldwide web and the global information society?

The public consultation is open until 09 October 2009.

More information:

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm

Annex

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Commission services

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Gartner

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Annual reports of a sample of the EU top ICT companies in R&D spending representing 90% of total

R&D spending recorded by the 2008 Scoreboard

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: IDATE
Side Bar