Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1221

Брюксел, 4 август 2009 г.

Цифровата икономика може да изведе Европа от кризата, се твърди в доклад на Комисията

Публикуваният днес доклад на Европейската комисия за конкурентоспособността в областта на цифровите технологии сочи, че секторът на цифровата икономика е постигнал сериозен напредък от 2005 година насам: днес 56 % от европейците използват редовно интернет, като 80 % от тях разполагат с високоскоростна връзка (през 2004 година това е важало само за една трета), което превръща Европа в световен лидер в областта на широколентовия интернет. Европа е първият наистина „мобилен” континент, разполагайки с повече мобилни абонати, отколкото жители (степен на насищане 119 %). Преднината на Европа би могла дори да се увеличи, тъй като цяло едно поколение от млади „цифрово грамотни” европейци се превръща в съществен дразнител на пазара за растеж и иновации. За Европа е от съществено значение да използва потенциала на цифровата икономика с цел устойчиво възстановяване от икономическата криза. Днес Комисията отправи към широката общественост въпроса каква е бъдещата стратегия, която трябва да следва ЕС, за да накара цифровата икономика да заработи на пълни обороти.

„Цифровата икономика на Европа има изключителен потенциал да генерира огромни приходи във всички сектори на икономиката, но за да може това предимство да доведе до устойчив растеж и нови работни места, правителствата трябва да изпълнят ролята си на лидери, като приемат съгласувани политики, премахващи съществуващите препятствия пред новите услуги” , заяви Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на информационното общество и медиите. „Трябва да се възползваме от възможността, която се открива пред нас с навлизането на ново поколение европейци, които много скоро ще диктуват условията на европейския пазар. Тези млади хора използват интензивно интернет и имат високи потребителски изисквания. За да отключим потенциала на това „цифрово грамотно по природа” поколение, трябва да направим достъпа до цифровото съдържание лесен и социално справедлив.”

В публикувания днес доклад се подчертават резултатите от политиката на ЕС, реализирана от Комисията Барозу през последните пет години, за насърчаване на най-новите комуникационни технологии, на нови мрежи и услуги и на творческо медийно съдържание. През 2008 г. 56 % от европейците са използвали редовно интернет, като това е скок от една трета спрямо 2004 г. Половината от домакинствата и над 80 % от бизнеса днес разполагат с широколентова връзка. Едно ново поколение от европейци, които умеят да си служат с интернет и са готови да приложат новите си идеи, излиза на сцената. Това „цифрово грамотно по природа” поколение притежава голям потенциал за растежа на Европа.

Най-активно интернет се използва от възрастовата група от 16 до 24 години: 73 % от нея редовно използват услуги с висока степен на сложност, за да създават и споделят съдържание онлайн, като това е два пъти повече от средното за населението на Европа (35 %) (виж приложението). 66 % от европейците под 24 години използват интернет ежедневно, като средната стойност за населението на Европа е 43 %. Съгласно проучването на цифровата грамотност, публикувано също днес от Комисията, техните умения при боравенето с интернет също са по-развити от тези на останалата част от населението.

Въпреки че „цифровото поколение” привидно не проявява готовност да плаща за изтеглянето или наблюдаването на онлайн съдържание като видеоклипове или музика (33 % заявяват, че не желаят да заплащат каквото и да било, като това е два пъти повече от средното за Европа), в действителност два пъти повече от тях са плащали за такива услуги в сравнение с останалата част от населението (10 % от младите потребители срещу 5 % средно в ЕС). Също така, те са по-склонни да плащат за по-добри услуги и по-високо качество.

В използването на интернет ще настъпи бум, когато „цифровото поколение” навлезе в професионалния живот и започне да формира и доминира пазарните тенденции във все по-голяма степен. С отмирането на традиционните бизнес модели предприятията ще трябва да започнат да предлагат услуги, които са привлекателни за следващото поколение потребители, а законодателите следва да създадат подходящи условия за облекчаване на достъпа до онлайн съдържание, като същевременно гарантират възнаграждението на авторите.

Европа трябва също да действа по-активно, за да бъде конкурентоспособна в световен мащаб. Въпреки напредъка една трета от гражданите на ЕС никога не са използвали интернет. Едва 7 % от потребителите са извършвали онлайн покупки в друга държава-членка. Европа все още изостава от САЩ и Япония по отношение на инвестициите за научноизследователска и развойна дейност в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), високоскоростните широколентови комуникационни технологии, както и в развитието на пазари на иновативни услуги като онлайн рекламата.

Чрез офанзивна политика в целия ЕС трябва да се създадат предпоставки за достъп на всеки до високоскоростни интернет връзки и за формирането на единен онлайн пазар, където потребителите лесно могат да използват трансгранични онлайн услуги.

В консултация с обществеността, чието начало бе поставено днес и която ще продължи до 9 октомври 2009 г., ще бъдат повдигнати въпроси относно бъдещите предизвикателства пред „цифрова” Европа. Това представлява първата стъпка в посока на бъдещата европейска стратегия в областта на ИКТ, която Комисията възнамерява да представи през 2010 г. като част от следващата фаза на Лисабонския план.

Контекст:

През настоящата година ще приключи изпълнението на стратегията на ЕС „i2010” за засилване на лидерството на Европа в областта на ИКТ и за оползотворяване на предимствата на информационното общество за растеж и работни места в Европа, приета от Комисията през юли 2005 година ( IP/05/643 ). Получила одобрението на всички държави-членки на ЕС и на Европейския парламент, стратегията имаше за цел да укрепи единния пазар за бизнеса и потребителите и да стимулира научните изследвания и иновациите в областта на ИКТ. Тази политика на насърчаване на конкуренцията и осигуряване на права на потребителите даде конкретни резултати и създаде богат набор от иновативни политики в ЕС.

На 9 юли комисар Рединг призова ( SPEECH/09/336) за създаването на нова стратегия за „цифрова Европа” като политически подход за изграждане на единен и ориентиран към потребителите вътрешен пазар за онлайн съдържание, при което ИКТ ще играят ролята на движеща сила за иновациите, пълната свързаност и една по-екологична икономика.

Докладът за конкурентоспособността в областта на цифровите технологии, фактически материал относно положението във всяка една държава-членка, както и консултацията с обществеността могат да бъдат намерени на адрес:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5146

Проучването „Обществени политики и инициативи на заинтересовани страни в подкрепа на цифровата грамотност” се намира на адрес:

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/benchmarking/index_en.htm

Резултатите от политиката на ЕС в областта на ИКТ през петте години на Комисията Барозу са на адрес:

http://ec.europa.eu/i2010

Nine questions on the future of the Information Society identified for the public consultation:

  • How can ICTs be unleashed to drive economic recovery and contribute to the Lisbon growth and jobs agenda?

  • How can ICTs assist the transition to a more sustainable low carbon economy?

  • How best to create a 100% connected economy that offers open and high speed internet for all?

  • How can Europe raise its performance in crucial ICT research and innovation?

  • How to reinforce the digital single market in order to bring growth, innovation and new services?

  • How can online services and tools, such as web 2.0, better promote user creativity, content production and services provision?

  • How can the web aid modernisation of public services so that they are easily accessible to all EU citizens?

  • How can ICTs improve the quality of life of EU citizens by unlocking the storehouses of cultural heritage by bringing them on-line and by putting ICT at the centre of citizens' life?

  • How can the EU increase its weight in the international arena of the worldwide web and the global information society?

The public consultation is open until 09 October 2009.

More information:

http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/index_en.htm

Annex

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Eurostat Community Survey on ICT Usage by Households and by Individuals

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Commission services

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Gartner

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: Annual reports of a sample of the EU top ICT companies in R&D spending representing 90% of total

R&D spending recorded by the 2008 Scoreboard

Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED


Source: IDATE


Side Bar