Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1214

Bryssel den 31 juli 2009

Reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken : Slutetappen i EU:s vinreform träder i kraft den 1 augusti

Slutetappen i Europeiska unionens vinreform som jordbruksministrarna kom överens om i december 2007 träder i kraft den 1 augusti 1 . Tack vare den omfattande reformen, vars första etapp tillämpats från och med den 1 augusti förra året, bör vinmarknaden komma i balans och den bör fasa ut de slösaktiga och dyra marknadsinterventionerna och göra det möjligt för budgeten att användas för mera positiva och proaktiva åtgärder, vilket kommer att främja konkurrenskraften för de europeiska vinerna. Reformen leder till en snabb omstrukturering av vinsektorn i och med att den omfattar ett frivilligt, treårigt röjningssystem som ger ett alternativ till icke konkurrenskraftiga producenter och därigenom kommer överskottsvin bort från marknaden. Stöd för krisdestillation och spritdrycksdestillation kommer att fasas ut och pengarna, som tillhandahålls i nationella anslag, kan användas för åtgärder som främjande av vin på marknader utanför EU, omstrukturering och investeringar i moderniseringen av vinodlingar och vinkällare. Reformen kommer att bidra till miljöskydd i vinodlingsområden, säkerställande av traditionella och väletablerade kvalitetsstrategier och förenklade märkningsregler, till nytta både för producenter och konsumenter. Det restriktiva systemet för planteringsrättigheter kommer också att avskaffas på EU-nivå från och med den 1 januari 2016 men det är möjligt för medlemsstaterna att behålla det till och med december 2018 om de önskar.

Medlemsstaterna och producenterna har en fantastisk möjlighet att göra det bästa av det nya vinsystemet för att bygga vidare på Europas internationella anseende för hög kvalitet, säger Mariann Fischer Boel, EU:s kommissionsledamot med ansvar för jordbruk och landsbygdsutveckling. Jag är fast övertygad om att detta är en vändpunkt i vår vinsektors historia. Men jag vill uppmana medlemsstaterna att snabbt använda de nya medel som är tillgängliga då pengarna från de nationella anslagen måste användas senast den 15 oktober annars går de förlorade.

Denna andra fas i reformen omfattar tre regelverk avseende

  • skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och skyddad geografisk beteckning (SGB), traditionella uttryck, märkning och presentation av vin,

  • vinframställning , och

  • vinodlingsregister , obligatoriska deklarationer och informationsinsamling för att övervaka vinmarknaden, de dokument som medföljer sändningarna av vinprodukter och de vinsektorregister som måste hållas.

De nya reglerna för märkning och presentation kommer att leda till förbättrad kommunikation med konsumenten. Vad gäller SUB/SGB och traditionella uttryck fastställs det i förordningen regler för skydd av dessa. Förordningen omfattar också förfaranden för granskning av ansökningar om skydd, invändningar och ansökningar om ändringar. Genom lagstiftningen säkerställs också att nationella kvalitetsstrategier skyddas. Dessutom kan vissa traditionella uttryck och flaskformer även i fortsättningen vara skyddade. Det kommer nu att vara möjligt att ange årgång och druvsorter för viner utan SUB/SBG.

Vad gäller vinframställning säkerställs det i den antagna förordningen att de bästa traditionerna för gemenskapens vinframställning bevaras, samtidigt som det kommer att bli lättare att få igenom innovationer.

Förfarandet för att anta nya oenologiska metoder och ändra befintlig teknik har gjorts mer flexibelt. Kommissionen har nu övertagit ansvaret från rådet för att utvärdera förteckningen över oenologiska metoder som är godkända av Internationella vinorganisationen (OIV), utom när det gäller berikning och syrning, och den kommer att lägga dessa metoder till förteckningen över EU-godkända metoder där så är nödvändigt.

Första fasen av vinreformen har redan genomförts . Den avser nationella stödprogram som använder sig av nationella budgetanslag, handel med tredjeländer, produktionspotentialen inklusive ett system med röjning och kontroller i vinsektorn.

Medel som ingår i de nationella anslagen för 2009 och som inte betalats ut senast den 15 oktober kommer att gå förlorade. Hittills har bara lite över 20 % av de medel som är tillgängliga i år betalats ut. Europeiska medel tilldelas varje EU-producentland så att det ska bli möjligt att genomföra åtgärder så att de lokala behoven uppfylls. Medlemsstaterna kan välja mellan följande åtgärder:

  • S ystemet med samlat gårdsstöd (direkta utbetalningar till producenter), främjande av marknader utanför EU, grön skörd, gemensamma fonder, skördeförsäkring och investeringar; omstrukturering och omställning av vinodlingar, destillation av biprodukter, spritdrycksdestillation, krisdestillation och stöd för användning av koncentrerad druvmust. Stöd för spritdrycksdestillation, krisdestillation och användning av koncentrerad druvmust får beviljas från de nationella anslagen till och med den 31 juli 2012.

Budgeten som är tillgänglig för stödåtgärder ökar varje år. Den har ökat från 794 miljoner euro 2009 till 1 231 miljoner euro 2013.

Ett frivilligt system med röjning har spritts ut på tre år och omfattar en beräknad total areal på 175 000 hektar. De ekonomiska anslagen för röjningsåtgärden för 2009, 2010 och 2011 uppgår till 464 miljoner, 334 miljoner respektive 276 miljoner euro. På grund av ett för stort antal ansökningar har man i år framförallt prioriterat de producenter som röjer hela sin vinodling och därefter de producenter som är över 55 år.

http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/wine/index_en.htm

1 :

Offentliggjord som förordning (EG) nr 479/2008 (EUT L 148, 6.6.2008, s. 1).


Side Bar