Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1214

Bruselj, 31 julij 2009

Reforma SKP: Zadnja faza vinske reforme EU, ki začne veljati 1. avgusta

Zadnja faza vinske reforme Evropske unije, o kateri so se ministri za kmetijstvo dogovorili decembra 2007 1 , začne veljati 1. avgusta. Obsežna reforma, katere prva faza se je začela 1. avgusta lani, bi morala prispevati k uravnoteženosti trga vina, postopnemu ukinjanju nepotrebnih in dragih intervencijskih ukrepov na trgu ter preusmeritvi proračunskih sredstev k bolj pozitivnim in proaktivnim ukrepom, ki bodo povečali konkurenčnost evropskih vin. Reforma predvideva hitro prestrukturiranje vinskega sektorja z uvedbo prostovoljnega triletnega programa krčenja nasadov kot alternative za nekonkurenčne proizvajalce, ki hkrati zagotavlja umik presežnih količin vina s trga. Postopno bodo ukinjene subvencije za krizno destilacijo in destilacijo pitnega alkohola, denar iz nacionalnih proračunov pa se bo lahko porabil za ukrepe, kot so promocija vina na trgih tretjih držav, prestrukturiranje ter vlaganje v posodobitev vinogradov in kleti. Reforma bo prispevala k varstvu okolja v vinorodnih regijah, zaščitila tradicionalne in dobro uveljavljene politike kakovosti ter poenostavila pravila označevanja v korist proizvajalcev in potrošnikov. S 1. januarjem 2016 bo na ravni EU prav tako odpravljen restriktivni sistem pravic do zasaditve, vendar ga bodo države članice lahko obdržale do decembra 2018, če bodo to želele.

Mariann Fischer Boel, komisarka za kmetijstvo in razvoj podeželja, je povedala: „Države članice in proizvajalci imajo odlično priložnost, da kar najbolje izkoristijo novo ureditev za vino, da bi izboljšali mednarodni ugled Evrope kot območja odličnosti. Resnično verjamem, da to pomeni mejnik v zgodovini našega sektorja vin. Vendar moram pozvati države članice, da pokažejo nujnost pri uporabi novih skladov, ki so na voljo. Denar iz nacionalnih proračunov je treba porabiti do 15. oktobra ali pa bo izgubljen.“

Ta druga faza reforme vključuje tri sklope pravil v zvezi z:

  • zaščitenim geografskim poreklom (ZGP) in zaščitenimi geografskimi označbami (ZGO), tradicionalnimi izrazi ter označevanjem in predstavitvijo vin;

  • vinarskimi praksami in

  • registrom vinogradov, obveznimi prijavami in zbiranjem informacij za spremljanje trga vina, dokumenti, ki so priloženi pošiljkam vinskih proizvodov, ter evidencami v vinskem sektorju, ki jih je treba voditi.

Nova pravila za označevanje in predstavitev bodo izboljšala komunikacijo s potrošnikom. Uredba poleg tega določa pravila za zaščito ZGP/ZOP in tradicionalnih izrazov. Prav tako vključuje postopke za preverjanje vlog za zaščito, ugovore ter za njihov preklic ali spremembo. Zakonodaja zagotavlja zaščito u veljavljenih nacionalnih politik na področju kakovosti. Tudi nekateri tradicionalni izrazi in oblike steklenic bodo lahko še naprej zaščiteni. Navedba leta proizvodnje in sorte grozdja bo zdaj mogoča tudi za vina brez ZGP/ZOP.

Sprejeta uredba o vinarskih praksah zagotavlja, da se ohranijo najboljše vinarske tradicije v Skupnosti, pri čemer se hkrati ustvari prostor za inovativnost.

Postopek sprejetja novih enoloških praks in sprememb obstoječih tehnik je še prožnejši. Komisija je zdaj od Sveta prevzela odgovornost za vrednotenje seznama enoloških praks, ki jih je odobrila Mednarodna organizacija za trto in vino, razen za obogatitev in zakisanje, ter bo, kjer bo to potrebno, te prakse dodala na seznam tehnik, ki jih je odobrila EU.

Prva faza vinske reforme se je že izvedla. Zadeva nacionalne programe podpore z uporabo nacionalnih finančnih proračunov, trgovino s tretjimi državami, proizvodni potencial, vključno s programom krčenja nasadov in nadzorom v vinskem sektorju.

Sredstva, predvidena v nacionalnih proračunih za leto 2009, ki niso bila izplačana do 15. oktobra, bodo izgubljena. Doslej je bilo izplačanih le nekaj več kot 30 % sredstev, ki so na voljo za to leto. Evropski skladi so dodeljeni za vsako državo proizvajalko EU, da se omogoči financiranje ukrepov, ki ustrezajo lokalnim potrebam. Države članice lahko izbirajo med naslednjimi ukrepi:

  • shema enotnega plačila (neposredna plačila proizvajalcem), promocija na trgih v tretjih državah, zeleno obiranje, vzajemni skladi, zavarovanje letine in naložbe; prestrukturiranje in spremembe namembnosti vinograda, destilacija stranskih produktov, destilacija pitnega alkohola, krizna destilacija ter pomoč za uporabo koncentriranega grozdnega mošta. Podpora za destilacijo pitnega alkohola, krizno destilacijo in za uporabo koncentriranega grozdja se lahko dodeli iz nacionalnih proračunov najpozneje do 31. julija 2012.

Proračun, ki je na voljo za ukrepe podpore, se povečuje iz leta v leto in se je s 794 milijonov EUR leta 2009 dvignil na 1,231 milijarde EUR leta 2013.

Program prostovoljnega krčenja nasadov traja tri leta in vanj je vključenih okvirno 175 000 hektarjev površin. Za krčenje nasadov je v letih 2009–2011 namenjenih 464 milijonov EUR za leto 2009, 334 milijonov EUR za leto 2010 in 276 milijonov EUR za leto 2011. Zaradi prevelikega števila prijav se je letos dala prednost proizvajalcem, ki so izkrčili celoten vinograd, in tistim, ki so starejši od 55 let.

http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/wine/index_en.htm

1 :

Objavljeni kot Uredba (ES) št. 479/2008 (UL L 148, 6.6.2008, str. 1).


Side Bar