Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1214

V Bruseli 31. júla 2009

Reforma SPP: Posledná fáza reformy sektora vinohradníctva a vinárstva EÚ nadobudne účinnosť 1. augusta

Posledná fáza reformy sektora vinohradníctva a vinárstva Európskej únie schválená ministrami poľnohospodárstva v dece mbri 2007 1 nadobúda účinnosť 1. augusta. Táto rozsiahla reforma, ktorej prvá fáza sa realizovala od 1. augusta minulého roka, by mala vytvoriť rovnováhu na trhu s vínom, postupne by sa mali prestať využívať nehospodárne a nákladné intervenčné opatrenia na trhu a mala by umožniť, aby sa rozpočet využíval na pozitívnejšie, proaktívnejšie opatrenia, ktoré zvýšia konkurencieschopnosť európskych vín. Reformou sa zavádza rýchla reštrukturalizácia sektora vinohradníctva a vinárstva tým, že zahŕňa trojročný režim klčovania s cieľom poskytnúť alternatívu nekonkurencieschopným výrobcom a odstrániť z trhu prebytočné víno. Dotácie na krízovú destiláciu a destiláciu konzumného liehu sa postupne prestanú využívať, pričom prostriedky vyčlenené z vnútroštátnych finančných balíkov bude možné používať na opatrenia ako napr. na propagáciu vína na trhoch v tretích krajinách, reštrukturalizáciu a investovanie do modernizácie viníc a pivníc. Reforma prispeje k ochrane životného prostredia vo vinohradníckych regiónoch, zachovaniu tradičných a dlhodobo osvedčených postupov zabezpečovania kvality a zjednodušeniu pravidiel označovania, a to v prospech výrobcov, ako aj konzumentov vína. Na úrovni EÚ sa od 1. januára 2016 zruší aj reštriktívny systém výsadbových práv s tým, že členské štáty si ho budú môcť zachovať podľa vlastného uváženia do decembra 2018.

Mariann Fischerová Boelová, komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, vyhlásila: „Členské štáty a výrobcovia majú výnimočnú príležitosť čo najlepšie využiť nový režim v oblasti vinohradníctva a vinárstva, aby posilnili medzinárodnú povesť výnimočnej kvality európskych vín. Som úprimne presvedčená o tom, že to predstavuje medzník v histórii nášho sektora vinohradníctva a vinárstva. Musím však členské štáty vyzvať, aby sa poponáhľali pri využívaní nových finančných prostriedkov, ktoré majú k dispozícii. Peniaze z vnútroštátnych zdrojov treba využiť do 15. októbra, inak vyjdú navnivoč.“

Táto druhá fáza reformy zahŕňa tri súbory pravidiel týkajúce sa

  • chránených označení pôvodu (CHOP) a chránených zemepisných označení (CHZO), tradičných pojmov, označovania a prezentácie vína

  • postupov výroby vína a

  • vinohradníckeho registra, povinného nahlasovania a zhromažďovania informácií na monitorovanie trhu s vínom, dokumentov priložených k zásielkam vinárskych výrobkov a vedenia registrov v sektore vinohradníctva a vinárstva.

Nové pravidlá označovania a prezentácie zlepšia komunikáciu so spotrebiteľom. Pokiaľ ide o CHOP/CHZO a tradičné pojmy, nariadenie stanovuje pravidlá ich ochrany. Nariadenie obsahuje aj postupy posudzovania žiadostí o ochranu, podávania námietok a ich zrušenia alebo zmeny. Právne predpisy zabezpečujú ochranu dlhodobo osvedčených postupov zabezpečovania kvality na vnútroštátnej úrovni. Aj na určité tradičné pojm y a tvary fliaš sa bude môcť naďalej vzťahovať ochrana. Označiť ročník a odrodu viniča bude teraz možné pri vínach bez CHOP/CHZO.

Prijaté nariadenie o postupoch výroby vína zabezpečuje ochranu najlepších tradícií výroby vína v Spoločenstve a vytvára možnosti pre vstup inovácií.

Postup osvojovania si nových postupov výroby vína a vykonávania zmien existujúcich technológií sa stal pružnejším. Komisia teraz prevzala zodpovednosť od Rady za vyhodnocovanie zoznamu postupov výroby vína, ktorý schválila Medzinárodná organizácia pre vinič a víno (OIV), okrem obohacovania a zvyšovania obsahu kyselín, a tieto postupy pridá v prípade potreby do zoznamu schválených technológií EÚ.

Prvá fáza reformy sektora vinohradníctva a vinárstva už prebehla. Týka sa vnútroštátnych programov podpory s využitím vnútroštátnych finančných balíkov, obchodu s tretími krajinami, výrobných kapacít vrátane režimu klčovania a kontrol v sektore vinohradníctva a vinárstva.

Finančné prostriedky vyčlenené na rok 2009 z vnútroštátnych zdrojov, ktoré nebudú vyplatené do 15. októbra, vyjdú navnivoč. Doposiaľ bolo vyplatených iba o niečo viac ako 30 % finančných prostriedkov vyčlenených na tento rok. Európske finančné prostriedky sú vyčlenené pre každú vyrábajúcu krajinu EÚ s cieľom umožniť financovanie opatrení zodpovedajúcich miestnym potrebám. Členské štáty si môžu vybrať z týchto opatrení:

  • režim jednotnej platby (priame platby výrobcom), propagácia na trhoch tretích krajín, zelený zber, vzájomné fondy, poistenie úrody a investície; reštrukturalizácia a konverzia vinohradov, destilácia vedľajších produktov, destilácia konzumného liehu, krízová destilácia a pomoc na používanie zahusteného hroznového muštu; podpora na destiláciu konzumného liehu, krízovú destiláciu a na používanie zahusteného hroznového muštu môže byť poskytnutá z vnútroštátnych zdrojov najneskôr do 31. júla 2012.

Rozpočet vyčlenený na podporu opatrení sa z roka na rok zvyšuje z pôvodných 794 miliónov EUR v roku 2009 na 1,231 miliardy EUR v roku 2013.

Dobrovoľný režim klčovania je naplánovaný na tri roky a vzťahuje sa na celkovú oblasť s orientačnou plochou 175 000 hektárov. Pridelené finančné prostriedky na opatrenia v oblasti klčovania v období rokov 2009 až 2011 sú vo výške 464 miliónov, 334 miliónov a 276 miliónov EUR. Z dôvodu nadmerného záujmu boli v tomto roku uprednostnení tí výrobcovia, ktorí vyklčujú celý svoj vinohrad, a potom tí, ktorí majú nad 55 rokov.

http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/wine/index_en.htm

1 :

Uverejnené ako nariadenie (ES) č. 479/2008 (Ú. v. EÚ L 148, 6.6.2008, s. 1.)


Side Bar