Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1214

Bruksela, 31 lipca 2009 r.

Reforma WPR: Ostatni etap unijnej reformy sektora wina wejdzie w życie w dniu 1 sierpnia

Ostatni etap unijnej reformy sektora wina uzgodnionej w grudniu 2007 r. przez ministrów rolnictwa 1 wchodzi w życie 1 sierpnia. Szeroko zakrojona reforma, której pierwszy etap obowiązuje od 1 sierpnia 2008 r., powinna przyczynić się do wprowadzenia równowagi na rynku wina, eliminacji nieekonomicznych i drogich środków interwencji rynkowej, umożliwiając przeznaczenie budżetu na korzystniejsze, aktywne środki, które pobudzą konkurencyjność win europejskich. Sektor wina zostanie poddany szybkiej restrukturyzacji poprzez dobrowolny trzyletni system karczowania stanowiący alternatywę dla niekonkurencyjnych producentów oraz pozwalający na usunięcie z rynku nadwyżki wina. Wyeliminowane zostaną dopłaty na destylację interwencyjną, zaś środki finansowe przydzielone w kopertach krajowych będzie można wykorzystać na działania takie jak promocja wina na rynkach krajów trzecich, restrukturyzacja czy inwestycje w modernizację winnic i piwnic. Reforma przyczyni się do ochrony środowiska w regionach uprawy wina, ochrony tradycyjnych ustalonych rozwiązań w zakresie jakości oraz uproszczenia przepisów dotyczących etykietowania, z korzyścią zarówno dla producentów, jak i konsumentów. Restrykcyjny system prawa do sadzenia zostanie zniesiony na szczeblu unijnym od dnia 1 stycznia 2016 r., ale państwa członkowskie będą mogły stosować go do grudnia 2018 r.

Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Mariann Fischer Boel stwierdziła: „Państwa członkowskie i producenci mają znakomitą okazję do jak najlepszego wykorzystania nowego systemu funkcjonowania rynku wina, przyczyniając się do dalszego umacniania światowej renomy win europejskich. Uważam, że jest to punkt zwrotny w historii winiarstwa. Muszę jednak zaapelować do państw członkowskich, aby jak najszybciej wykorzystały nowe dostępne fundusze. Koperty krajowe muszą zostać wykorzystane do 15 października - w przeciwnym przypadku przepadną."

Drugi etap reformy obejmuje trzy zbiory przepisów dotyczące:

  • chronionych nazw pochodzenia (CHNP) i chronionych oznaczeń geograficznych (CHOG), tradycyjnych określeń, etykiet i prezentacji wina

  • praktyki produkcji wina oraz

  • rejestru winnic, obowiązkowych deklaracji, gromadzenia informacji w celu monitorowania rynku wina, dokumentów towarzyszących partiom produktów winiarskich oraz prowadzonych rejestrów sektora wina.

Nowe przepisy dotyczące etykiet i prezentacji przyczynią się do poprawy komunikacji z konsumentem. W r ozporządzeniu zawarto również przepisy służące ochronie CHNP, CHOG i tradycyjnych określeń. Określono także procedury służące rozpatrywaniu wniosków dotyczących ochrony i sprzeciwów oraz unieważnień i zmian. Rozporządzenie gwarantuje ochronę ugruntowanych krajowych zasad jakości. Oprócz tego niektóre oznaczenia i tradycyjne formy butelek będą mogły nadal korzystać z podobnej jak dotychczas ochrony. Również w przypadku win nie posiadających CHNP/CHOG będzie można podawać rocznik i odmianę winorośli.

Rozporządzenie dotyczące praktyk produkcji wina zapewnia zachowanie najlepszych tradycji produkcji wina we Wspólnocie, jednocześnie otwierając drogę innowacji.

Procedura zatwierdzania nowych praktyk enologicznych lub zmiany istniejących stanie się bardziej elastyczna. Komisja przejęła od Rady odpowiedzialność za ocenę praktyk enologicznych zatwierdzonych przez Międzynarodową Organizację ds. Winorośli i Wina, za wyjątkiem praktyk dotyczących wzbogacania i zakwaszania, oraz w stosownych przypadkach doda te praktyki do wykazu technik zatwierdzonych przez UE.

Pierwszy etap reformy został już wdrożony. Dotyczy on krajowych programów wsparcia korzystających z kopert krajowych, handlu z krajami trzecimi, potencjału produkcyjnego obejmującego system karczowania oraz kontroli w sektorze wina.

Fundusze przewidziane w kopertach krajowych na 2009 r., które nie zostaną wypłacone do dnia 15 października, przepadną. Jak dotąd wypłacono jedynie 30 proc. funduszy dostępnych na rok bieżący. Fundusze są przydzielane każdemu państwu członkowskiemu UE, w którym produkuje się wino, aby umożliwić sfinansowanie środków odpowiadających lokalnym potrzebom. Państwa członkowskie mogą wybrać spośród następujących środków:

  • system płatności jednolitej (bezpośrednie płatności producentom), promocja na rynkach krajów trzecich, zielone zbiory, fundusze wspólnego inwestowania, ubezpieczenie zbiorów i inwestycje; restrukturyzacja i przekształcenie winnic, destylacja produktów ubocznych, destylacja alkoholu spożywczego, destylacja interwencyjna oraz pomoc na stosowanie skoncentrowanego moszczu gronowego. Wsparcia na destylację alkoholu spożywczego, destylację interwencyjną oraz na stosowanie skoncentrowanego moszczu gronowego można udzielać ze środków kopert krajowych najpóźniej do dnia 31 lipca 2012 r.

Budżet dostępny dla środków pomocy rośnie co roku, począwszy od 794 mln euro w 2009 r. do 1,231 mld euro w 2013 r.

Dobrowolny system karczowania jest rozłożony na trzy lata i obejmuje szacunkowy obszar 175 000 ha. Środki finansowe na karczowanie za lata 2009-2011 wynoszą odpowiednio 464 mln, 334 mln i 276 mln euro. Ze względu na zbyt dużą liczbę wniosków priorytetowo potraktowano producentów, którzy karczują całą winnicę, a następnie producentów w wieku powyżej 55 lat.

http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/wine/index_en.htm

1 :

opublikowana jako rozporządzenie (WE) nr 479/2008 (Dz.U. L 148 z 6.6.2008, s. 1).


Side Bar