Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1214

Brussel, 31 juli 2009

Hervorming van het GLB: de eindfase van de hervorming van de Europese wijnsector treedt op 1 augustus in werking

De eindfase van de hervorming van de Europese wijnsector 1 , waarover de landbouwministers in december 2007 het eens waren geworden, treedt in werking op 1 augustus . Deze ingrijpende hervorming, waarvan de eerste fase vanaf 1 augustus van vorig jaar van toepassing is, moet de wijnmarkt in evenwicht brengen, geleidelijk een einde maken aan verkwistende en dure marktinterventiemaatregelen en het mogelijk maken het budget te gebruiken voor meer positieve, proactieve maatregelen die een sterke impuls geven aan de concurrentiekracht van de Europese wijnen. In het kader van de hervorming zal de wijnsector een snelle herstructurering ondergaan, in die zin dat gedurende drie jaar een vrijwillige rooiregeling zal gelden die een alternatief vormt voor producenten met weinig concurrentievermogen en in het kader waarvan wijnoverschotten uit de markt worden gehaald. De subsidies voor crisisdistillatie en distillatie tot drinkalcohol zullen geleidelijk worden afgebouwd en het geld, dat in de vorm van nationale enveloppes wordt toegewezen, zal kunnen worden gebruikt voor maatregelen als bevordering van de afzet van wijn op markten van derde landen, herstructurering en investeringen in de modernisering van wijngaarden en wijnkelders. De hervorming zal bijdragen tot de bescherming van het milieu in de wijnbouwgebieden, zal niet raken aan traditionele en gevestigde kwaliteitbepalende beleidsmaatregelen en zal de etiketteringsvoorschriften vereenvoudigen, wat zowel de producent als de consument ten goede zal komen. Voorts zal de restrictieve regeling inzake aanplantrechten op EU-niveau worden afgeschaft met ingang van 1 januari 2016, maar krijgen de lidstaten de mogelijkheid om, als zij dat wensen, nog met die regeling door te gaan tot december 2018.

Mariann Fischer Boel, Europees commissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling, verwoordde het als volgt: “De lidstaten en de producenten krijgen een unieke kans om optimaal gebruik te maken van de nieuwe wijnbouwregeling teneinde de internationale topreputatie van Europa verder uit te bouwen. Ik geloof werkelijk dat dit een keerpunt is in de geschiedenis van onze wijnsector. Maar ik moet er bij de lidstaten op aandringen dat zij spoed zetten achter de besteding van de beschikbare nieuwe middelen. Het geld van de nationale enveloppes moet uiterlijk op 15 oktober zijn opgebruikt, anders is het verloren.”

Deze tweede fase van de hervorming is opgebouwd rond drie reeksen voorschriften betreffende:

  • beschermde oorsprongsbenamingen (BOB ’s) en beschermde geografische aanduidingen (BGA’s), traditionele aanduidingen, etikettering en presentatie van wijnbouwproducten,

  • oenologische procedés, en

  • het wijnbouwkadaster, de verplichte opgaven en de samenstelling van gegevens voor het volgen van de markt, de begeleidende documenten voor het vervoer van producten en de bij te houden registers in de wijnsector.

De nieuwe voorschriften voor de etikettering en de presentatie zullen de communicatie met de consument verbeteren. Voor BOB’s/BGA’s en traditionele aanduidingen bevat de verordening beschermingsvoorschriften. Voorts bevat zij procedures voor het onderzoek van de beschermingsaanvragen, het indienen van bezwaren en het intrekken of wijzigen van die aanvragen of bezwaarschriften. De regelgeving garandeert dat niet wordt geraakt aan het gevestigde kwaliteitsbeleid van de lidstaten. Overigens blijven voor bepaalde traditionele aanduidingen en flesvormen de bestaande beschermingsregels gelden. Voortaan zullen het wijnoogstjaar en het wijndruivenras ook mogen worden vermeld op wijnen zonder BOB/BGA.

De verordening met betrekking tot de oenologische procedés zorgt ervoor dat de beste tradities uit de wijnbereiding in de Gemeenschap in stand worden gehouden, terwijl tegelijk een opening wordt gemaakt naar innovatie.

De procedure voor de goedkeuring van nieuwe en de wijziging van bestaande procedés is versoepeld. De Commissie heeft nu van de Raad de bevoegdheid gekregen om de lijst te evalueren van de door de Internationale Organisatie voor Wijnbouw en Wijnbereiding (OIV) goedgekeurde oenologische procedés, behalve die voor verrijking en verzuring, en zij zal deze procedés indien nodig toevoegen aan de lijst van de door de EU erkende methoden.

De eerste fase van de hervorming van de wijnsector is al ten uitvoer gelegd. Daarbij ging het om nationale steunprogramma’s waarvoor nationale financiële middelen zijn aangewend, de handel met derde landen, het productiepotentieel met inbegrip van de rooiregeling, en controles in de wijnsector.

Middelen uit de nationale enveloppe voor 2009 die niet uiterlijk op 1 5 oktober zijn uitbetaald, zullen verloren zijn. Tot dusver is slechts 30% van de voor dit jaar beschikbare middelen uitbetaald. De Europese middelen worden aan de afzonderlijke wijnproducerende lidstaten toegewezen om de financiering van op plaatselijke behoeften afgestemde maatregelen mogelijk te maken. De lidstaten kunnen kiezen tussen de volgende maatregelen:

  • bedrijfstoeslagregeling (rechtstreekse betalingen aan producenten), bevordering van de afzet op markten van derde landen, groen oogsten, onderlinge fondsen, oogstverzekeringen en investeringen; herstructurering en omschakeling van wijngaarden, distillatie van bijproducten, distillatie tot drinkalcohol, crisisdistillatie en steun voor het gebruik van geconcentreerde druivenmost. Uit de nationale enveloppes mag tot uiterlijk 31 juli 2012 steun worden verleend voor distillatie tot drinkalcohol, voor crisisdistillatie en voor het gebruik van geconcentreerde druivenmost.

Het budget voor de steunmaatregelen neemt van jaar tot jaar toe. In 2009 bedraagt het 794 miljoen euro en vervolgens stijgt het tot 1,231 miljard euro in 2013.

Een vrijwillige rooiregeling wordt gespreid over drie jaar en betreft een indicatieve oppervlakte van in totaal 175 000 hectare. De financiële toewijzingen voor de rooiregeling voor 2009 tot en met 2011 bedragen respectievelijk 464 miljoen, 334 miljoen en 276 miljoen euro. Wegens overinschrijving wordt dit jaar in de eerste plaats prioriteit gegeven aan de producenten die hun volledige wijngaard rooien en vervolgens aan de producenten die ouder zijn dan 55 jaar.

http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/wine/index_en.htm

1 :

Gepubliceerd als Verordening (EG) nr. 479/2008 (PB L 148 van 6.6.2008, blz. 1).


Side Bar