Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP /09/ 1214

Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2009

Μεταρρύθμισης της ΚΓΠ: Το τελικό στάδιο της μεταρρύθμισης του κλάδου του οίνου στην ΕΕ που θα τεθεί σε ισχύ από 1 ης Αυγούστου

Το τελικό στάδιο της μεταρρύθμισης του αμπελοοινικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εγκρίθηκε από τους υπουργούς γεωργίας το Δεκέμβριο του 2007 1 , αρχίζει να ισχύει από την πρώτη Αυγούστου. Η ευρέως φάσματος μεταρρύθμιση , το πρώτο στάδιο της οποίας ισχύει από την 1 η Αυγούστου του προηγούμενου έτους, αναμένεται ότι θα συμβάλει στην εξισορρόπηση της αγοράς των οίνων και την σταδιακή κατάργηση των μέτρων παρέμβασης στην αγορά που έχουν αποδειχθεί δαπανηρά και επιζήμια και θα επιτρέψει την αξιοποίηση του αντίστοιχου προϋπολογισμού για θετικότερα και αποτελεσματικότερα μέτρα που θα τονώσουν την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών οίνων. Η μεταρρύθμιση προβλέπει την ταχεία αναδιάρθρωση του κλάδου των οίνων, δεδομένου ότι περιλαμβάνει ένα εθελοντικό, τριετές σύστημα εκρίζωσης ώστε να εξασφαλιστούν εναλλακτικές λύσεις στους λιγότερο ανταγωνιστικούς παραγωγούς και να απομακρυνθούν τα πλεονάσματα των οίνων από την αγορά. Οι επιδοτήσεις υπέρ της απόσταξης για περιπτώσεις κρίσεως και για την παραγωγή πόσιμου οινοπνεύματος θα καταργηθούν σταδιακά και τα σχετικά κονδύλια, ανακατανεμημένα υπό τη μορφή εθνικών κονδυλίων, θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για μέτρα όπως η προώθηση των οίνων σε αγορές τρίτων χωρών, η αναδιάρθρωση και οι επενδύσεις υπέρ του συντονισμού των αμπελώνων και των οιναποθηκών. Η μεταρρύθμιση θα συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος στις περιφέρειες οινοπαραγωγής, θα διασφαλίσει τις παραδοσιακές και καθιερωμένες πολιτικές ποιότητας και θα απλοποιήσει τους κανόνες επισήμανσης επ’ ωφελεία τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών. Από 1 ης Ιανουαρίου 2016 θα καταργηθεί επίσης σε επίπεδο ΕΕ το περιοριστικό σύστημα των δικαιωμάτων φύτευσης, αλλά θα δοθεί στα κράτη μέλη να το διατηρήσουν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018, εφόσον το επιθυμούν.

Η κα Mariann Fischer Boel, Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, δήλωσε: «Τα κράτη μέλη και οι παραγωγοί θα έχουν μια καταπληκτική ευκαιρία να αξιοποιήσουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο το νέο καθεστώς που θα ισχύσει για τα κρασιά για να εδραιώσουν περαιτέρω τη διεθνή φήμη της Ευρώπης όσον αφορά την αριστεία στον τομέα αυτό. Θεωρώ ότι πρόκειται για καμπή στην ιστορία του τομέα των οίνων. Εντούτοις οφείλω να καλέσω τα κράτη μέλη να σπεύσουν να αξιοποιήσουν τα νέα κονδύλια που καθίστανται πλέον διαθέσιμα. Οι πιστώσεις από τα εθνικά κονδύλια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μέχρι τις 15 Οκτωβρίου ειδάλλως θα απολεσθούν.»

Η συγκεκριμένη δεύτερη φάση της μεταρρύθμιση περιλαμβάνει τρεις δέσμες κανόνων που αφορούν:

  • τις προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης (ΠΟΠ) και τις προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ), παραδοσιακές ενδείξεις, την επισήμανση και την εμφάνιση των οίνων,

  • τις οινοποιητικές πρακτικές και

  • το αμπελουργικό μητρώο (κτηματολόγιο), τις υποχρεωτικές δηλώσεις και την συγκέντρωση πληροφοριών για την παρακολούθηση της αγοράς των οίνων, τα συνοδευτικά έγγραφα αποστολής των προϊόντων οινοποιίας και τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται στον αμπελοοινικό τομέα.

Οι νέοι κανόνες περί επισήμανσης και εμφάνισης θα βελτιώσουν την επικοινωνία με τον καταναλωτή. Όσον αφορά τις ΠΟΠ/ΠΓΕ και τις παραδοσιακές ενδείξεις, ο κανονισμός προβλέπει κανόνες για την προστασία τους. καθώς και διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται για προστασία, για τη διατύπωση αντιρρήσεων και την ακύρωση ή τροποποίησή τους. Με τις εν λόγω νομοθετικές διατάξεις επιτυγχάνεται η διασφάλιση των καθιερωμένων εθνικών πολιτικών υπέρ της ποιότητας. επίσης, ορισμένες παραδοσιακές ενδείξεις και σχήματα φιαλών επιτρέπεται να εξακολουθήσουν να προστατεύονται. Η αναφορά του έτους συγκομιδής καθώς και των χρησιμοποιουμένων ποικιλιών οινοποιήσιμων σταφυλών καθίσταται πλέον δυνατή ακόμα και για οίνους δίχως ΠΟΠ/ΠΓΕ.

Ο κανονισμός που εκδόθηκε για τις οινοποιητικές πρακτικές εξασφαλίζει τη διατήρηση των βέλτιστων παραδόσεων στην Κοινότητα όσον αφορά την παραγωγή των οίνων ενώ παράλληλα δημιουργεί άνοιγμα υπέρ της καινοτομίας.

Η διαδικασία για την υιοθέτηση νέων οινολογικών πρακτικών και την τροποποίηση των ήδη υφιστάμενων τεχνικών καθίσταται πλέον ελαστικότερη. Στην Επιτροπή έχει πλέον εκχωρηθεί αρμοδιότητα από το Συμβούλιο για την αξιολόγηση του καταλόγου των οινολογικών πρακτικών που έχουν εγκριθεί από τον Διεθνή Οργανισμό Αμπέλου και Οίνου (OIV), εκτός του εμπλουτισμού και της αύξησης της οξύτητας, και θα προσθέσει στις ως άνω πρακτικές τον κατάλογο των εγκεκριμένων από την ΕΕ τεχνικών όπου αυτό είναι απαραίτητο.

Το πρώτο στάδιο της μεταρρύθμισης του κλάδου του οίνου έχει ήδη εφαρμοστεί. Αφορά τεχνικά προγράμματα υποστήριξης που χρησιμοποιούν τα εθνικά κονδύλια, το εμπόριο με τρίτες χώρες, το παραγωγικό δυναμικό συμπεριλαμβανόμενου και του συστήματος εκρίζωσης και τους ελέγχους στον οινοποιητικό τομέα.

Οι πιστώσεις που προβλέπονται για τα εθνικά κονδύλια το 2009 εάν δεν έχουν εκταμιευθεί μέχρι τις 15 Οκτωβρίου θα απολεσθούν. Μέχρι σήμερα έχουν εκταμιευθεί μόλις 3 0% των διατιθέμενων κονδυλίων. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια αποδίδονται σε έκαστη των παραγωγών χωρών της ΕΕ, με στόχο να διευκολυνθεί η χρηματοδότηση μέτρων που ανταποκρίνονται σε τοπικές ανάγκες. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέξουν μεταξύ των εξής μέτρων:

  • καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης (με άμεσες πληρωμές στους παραγωγούς), προώθηση των προϊόντων στις αγορές των τρίτων χωρών, πρώιμη συγκομιδή, αμοιβαία κεφάλαια ασφάλιση της συγκομιδής και επενδύσεις, αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελώνων, απόσταξη των παραπροϊόντων, απόσταξη για την παραγωγή πόσιμου οινοπνεύματος, απόσταξη που προβλέπεται σε περιόδους κρίσης και ενίσχυση υπέρ της χρήσης συμπυκνωμένου μούστου. Η υποστήριξη της απόσταξης για την παραγωγή πόσιμου οινοπνεύματος, την ανάπτυξη αποστακτικών δραστηριοτήτων σε περιόδους κρίσης και την χρήση συμπυκνωμένου μούστου μπορεί να χορηγηθεί από τα προβλεπόμενα εθνικά κονδύλια το αργότερο μέχρι τις 31 Ιουλίου 2012.

Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για τα μέτρα στήριξης αυξάνει από έτος σε έτος, αρχίζοντας με 794 εκατ. ευρώ, το 2009 και φθάνοντας στα 1.231 δις. ευρώ το 2013.

Προβλέπεται η σταδιακή εφαρμογή εντός τριετίας ενός προαιρετικού συστήματος εκρίζωσης το οποίο θα καλύψει ενδεικτικά συνολική επιφάνεια 175.000 εκταρίων. Οι προβλεπόμενες πιστώσεις υπέρ των συγκεκριμένων μέτρων εκρίζωσης για την περίοδο 2009 - 2011 θα ανέλθουν στα 464 εκατ., 334 εκατ. και 276 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως. Επειδή ο αριθμός των αντιστοίχων αιτήσεων είναι υπερβολικά μεγάλος ως προς τα διαθέσιμα κονδύλια, φέτος θα δοθεί κυρίως προτεραιότητα σε όλους εκείνους τους καταναλωτές που προτίθενται να προβούν σε πλήρη εκρίζωση των αμπελώνων τους καθώς και σε όσους είναι τουλάχιστον 55 ετών.

http :// ec . europa . eu / agriculture / capreform / wine / index _ el . htm

1 :

Δημοσιεύθηκε ως κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2008 ( ΕΕ L 148 της 06.06.2008, σ. 1.)


Side Bar