Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1214

Bruxelles, den 31. juli 2009

Reform af den fælles landbrugspolitik: Sidste fase af EU-vinreformen træder i kraft den 1. august

Sidste fase af den EU-vinreform, som landbrugsministrene nåede til enighed om i december 2007 1 , træder i kraft den 1. august. Den vidtrækkende reform, hvoraf første fase blev gennemført 1. august sidste år, vil skabe balance på vinmarkedet og gradvis fjerne uøkonomiske og bekostelige markedsinterventionsforanstaltninger, således at budgettet kan anvendes til mere positive, proaktive foranstaltninger, som vil øge europæiske vines konkurrenceevne. Reformen lægger op til en hurtig omstrukturering af vinsektoren, idet den omfatter en frivillig, treårig rydningsordning, der skal udgøre et alternativ for ikke-konkurrencedygtige producenter og fjerne overskudsvin fra markedet. Tilskuddene til krisedestillation og destillation til konsumalkohol vil gradvis bortfalde, og de rammebevillinger, der er afsat til medlemsstaterne, vil kunne anvendes til salgsfremstød på markederne i tredjelande, omstrukturering og investeringer i modernisering af vinmarker og vinkældre. Reformen vil bidrage til miljøbeskyttelse i de vinproducerende områder, værne om traditionelle og etablerede kvalitetsstrategier og forenkle mærkningsreglerne til gavn for både producenter og forbrugere. Den restriktive ordning med plantningsrettigheder vil også blive afskaffet på EU-niveau fra den 1. januar 2016, mens medlemsstaterne har mulighed for at bevare den indtil december 2018, hvis de ønsker det.

Mariann Fischer Boel, EU-kommissær for landbrug og udvikling af landdistrikter, sagde følgende: "Medlemsstaterne og producenterne har en enestående lejlighed til at få det bedste ud af den nye vinordning til at bygge videre på Europas internationale kvalitetsomdømme. Jeg er overbevist om, at dette kommer til at betyde et vendepunkt i vores vinsektors historie. Jeg må dog indtrængende opfordre medlemsstaterne til skynde sig at udnytte de nye midler, som er stillet til rådighed. De rammebevillinger, der er afsat til medlemsstaterne, skal være anvendt senest den 15. oktober, da de ellers går tabt."

Reformens anden fase omfatter tre regelsæt vedrørende

  • beskyttede oprindelsesbetegnelser (BOB) og beskyttede geografiske betegnelser (BGB), traditionelle benævnelser og præsentation af vin

  • vinfremstillingsmetoder og

  • fortegnelsen over vindyrkningsarealer, obligatoriske anmeldelser og indsamling af oplysninger til overvågning af vinmarkedet, dokumenter, der ledsager vinprodukter ved transport, og ind- og udgangsbøger i vinsektoren

De nye mærknings‑ og præsentationsregler vil give en bedre forbrugeroplysning. Forordningen indeholder regler for beskyttelse af BOB/BGB og traditionelle benævnelser. Den indeholder også procedurer for behandling af ansøgninger om beskyttelse, for indsigelser mod dem og annullering eller ændring af dem. Lovgivningen er med til at beskytte medlemsstaternes etablerede kvalitetsstrategier. Visse traditionelle udtryk og flaskeformer vil desuden fortsat være beskyttede. Det bliver fremover muligt at angive årgang og druesorter på vine uden BOB/BGB.

Forordningen om vinfremstillingsmetoder sikrer, at EU's bedste vinfremstillingstraditioner bevares, samtidig med at der skabes mulighed for innovation.

Proceduren for at vedtage nye ønologiske fremgangsmåder og ændre eksisterende metoder er blevet meget mere fleksibel. Kommissionen har nu overtaget ansvaret fra Rådet for at evaluere listen over ønologiske fremgangsmåder, som er godkendt af Den Internationale Vinorganisation (OIV), undtagen med hensyn til tilsætning og syring, og den vil føje disse fremgangsmåder til listen over EU-godkendte metoder, hvis det er nødvendigt.

Vinreformens første fase er allerede blevet gennemført. Den vedrører nationale støtteprogrammer baseret på nationale rammebevillinger, handel med tredjelande, produktionskapacitet, herunder en rydningsordning, og kontrol i vinsektoren.

Bevillinger, der er afsat til de enkelte medlemsstater for 2009, og som ikke er udbetalt pr. 15. oktober, går tabt. Foreløbig er kun godt og vel 30 % af de midler, der er til rådighed for i år, kommet til udbetaling. Der er afsat EU-midler til hvert enkelt producentland i EU, for at de kan finansiere foranstaltninger, som svarer til lokale behov. Medlemsstaterne kan vælge mellem følgende foranstaltninger:

  • enkeltbetalingsordningen (direkte støtte til producenterne), salgsfremstød på tredjelandsmarkeder, grøn høst, gensidige fonde, høstforsikring og investeringer, omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer, destillation af biprodukter, destillation til konsumalkohol, krisedestillation og støtte til anvendelse af koncentreret druemost. De nationale rammebevillinger kan kun bruges til at yde støtte til destillation til konsumalkohol, krisedestillation og til anvendelse af koncentreret druemost frem til den 31. juli 2012.

Det budget, der er til rådighed til støtteforanstaltninger, stiger fra år til år, fra 794 mio. EUR i 2009 til 1,231 mia. EUR i 2013.

En frivillig rydningsordning spredes over tre år og omfatter et samlet areal på omkring 175 000 ha. For 2009 til 2011 er der til rydningsforanstaltningen afsat henholdsvis 464 mio., 334 mio. og 276 mio. EUR. På grund af overvældende interesse for ordningen har det i år været nødvendigt at prioritere alle de producenter, der rydder hele deres vindyrkningsareal, højest, efterfulgt af de producenter, der er over 55 år.

http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/wine/index_en.htm

1 :

offentliggjort som forordning (EF) nr. 479/2008 (EUT L 148 af 6.6.2008, s. 1.)


Side Bar