Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1214

V Bruselu dne 31. července 2009

Reforma SZP: Závěrečná etapa reformy EU v odvětví vinařství má vstoupit v platnost dnem 1. srpna

Poslední etapa reformy Evropské unie v odvětví vinařství, schválená ministry zemědělství v prosinci 2007 1 , vstupuje v platnost dnem 1. srpna. Dalekosáhlá reforma, jejíž první etapa se rozběhla 1. srpna minulého roku, by měla přinést na trh s vínem rovnováhu, postupně odstranit nehospodárná a nákladná intervenční opatření na trhu a umožnit využití rozpočtu na pozitivnější, aktivnější opatření, která posílí konkurenceschopnost evropských vín. Reforma zavádí rychlou restrukturalizaci odvětví vinařství prostřednictvím dobrovolného tříletého režimu klučení, který poskytne alternativu pro nekonkurenceschopné producenty a který z trhu odstraní přebytky vína. Podpory pro nouzovou destilaci a destilaci konzumního alkoholu budou postupně ukončeny a národní finanční rámce budou moci být použity na opatření jako propagace vína na trzích třetích zemí, restrukturalizace a investice do modernizace vinic a sklepů. Reforma přispěje k ochraně životního prostředí ve vinařských oblastech, zachová tradiční a osvědčené politiky jakosti a zjednoduší pravidla pro označování, to vše ve prospěch jak producentů, tak spotřebitelů. Restriktivní systém práv na výsadbu bude na úrovni EU také zrušen od 1. ledna 2016 s tím, že členské státy, pokud si tak přejí, jej mohou zachovat do prosince 2018.

Komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boelová řekla: „Členské státy a producenti mají velkou příležitost maximálně využít nový režim v odvětví vinařství k posílení mezinárodního věhlasu Evropy co do znamenitosti. Upřímně věřím, že to znamená obrat v historii našeho vinařství. Musím však členským státům urgentně doporučit, aby dostupných prostředků promptně využily. Peníze z národních rámců se musí využít do 15. října, jinak budou ztraceny.“

Tato druhá etapa reformy zahrnuje tři soubory pravidel, a to pravidla pro

  • chráněná označení původu (CHOP) a chráněná zeměpisná označení (CHZO), tradiční výrazy, označování a obchodní úpravu vína;

  • postupy vinifikace a

  • registr vinic, povinné deklarace a sběr informací k monitoringu trhu s vínem, průvodní dokumentaci k šaržím vinařských produktů a registry, jež se mají v odvětví vinařství vést.

Nová pravidla pro označování a obchodní úpravy zlepší komunikaci se spotřebitelem. U CHOP/CHZO a tradičních výrazů stanoví nařízení pravidla pro jejich ochranu. Zahrnuje také postupy pro prověřování žádostí o ochranu, pro námitky, pro zrušení nebo změnu žádostí. Právní předpisy zajišťují zachovávání osvědčených vnitrostátních politik v oblasti kvality. Nadále mohou být také chráněny některé tradiční výrazy a tvary lahví. Označení ročníku sklizně a odrůd vinných hroznů bude nyní možné i u vína bez CHOP/CHZO.

Přija té nařízení o postupech vinifikace zajišťuje, že se zachovávají nejlepší tradice vinifikace ve Společenství, a zároveň se otevírá možnost inovací.

Řízení pro přijímání nových postupů vinifikace a pro změnu stávajících metod bylo zpružněno. Komisi svěřila Rada příslušnost pro hodnocení seznamu enologických postupů schválených Mezinárodním úřadem pro révu a víno (OIV) kromě obohacování a přikyselování; Komise bude tyto postupy v případě potřeby doplňovat na seznam schválených metod EU.

První etapa reformy v odvětví vinařství již byla provedena. Týká se vnitrostátních podpůrných programů využívajících národní finanční rámce, obchod se třetími zeměmi, produkční potenciál včetně režimu klučení a kontroly v odvětví vinařství.

Prostředky stanovené v národních rámcích na rok 2009 a nevyplacené do dne 15. října budou ztraceny. Doposud bylo vyplaceno jen o něco více než 30 % prostředků dostupných na tento rok. Evropské finanční prostředky se alokují každé producentské zemi EU, aby se umožnilo financování opatření odpovídajících místním potřebám. Členské státy si mohou vybrat z těchto opatření:

  • režim jednotné platby (přímé platby producentům), propagace na trzích třetích zemí, zelená sklizeň, vzájemné fondy, pojištění úrody a investice; restrukturalizace a přeměna vinic, destilace vedlejších produktů, destilace konzumního alkoholu, nouzová destilace a podpora pro využívání zahuštěného hroznového moštu. Podporu na destilaci konzumního alkoholu, nouzovou destilaci a na využívání zahuštěného hroznového moštu lze z národních rámců poskytnout nejpozději do 31. července 2012.

Rozpočet dostupný na podpůrná opatření se rok od roku zvyšuje, a to ze 794 milionů EUR v roce 2009 až na 1,231 miliardy EUR v roce 2013.

Dobrovolný režim klučení je rozložen na období tří let a zahrnuje orientační celkovou plochu 175 000 hektarů. Roční přidělované částky na opatření klučení na roky 2009 až 2011 činí 464 milionů EUR na rok 2009, 334 milionů EUR na rok 2010 a 276 milionů EUR na rok 2011. Protože poptávka převyšuje upsané množství, byla letos přiznána přednost především těm producentům, kteří klučí celou svou vinici, a poté producentům, kteří jsou starší než 55 let.

http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/wine/index_en.htm

1 :

Zveřejněno jako nařízení (ES) č. 479/2008 (Úř. věst. L 148, 6.6.2008, s. 1).


Side Bar