Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1204

Bryssel den 30 juli 2009

Erasmus kommer upp i 2 miljoner studenter

Enligt ny statistik som blir offentlig idag har EU:s Erasmusprogram för rörlighet och samarbete inom högre utbildning fortsatt sin framgångsrika verksamhet under läsåret 2007/2008 genom att låta mer än 162 000 europeiska studenter och 27 000 högskolelärare åka utomlands för att studera eller undervisa. För första gången har Erasmus också gett stöd till hela 20 000 studenter på praktik i företag och organisationer i andra länder, och låtit nästan 5 000 högskoleanställda utbilda sig utomlands. Studentutbyten med Erasmus, med både studier och praktik utomlands inräknat, ökade 5,2 % jämfört med 2006/2007, medan enbart studentutbytena ökade med 2,1 %. På grundval av de här uppgifterna kan det antas att Erasmus någon gång i mitten av 2009 överskred tröskeln på 2 miljoner studenter.

– Alltfler europeiska studenter kan delta i Erasmusutbyten . Det faktum att programmet har hjälpt 2 miljoner studenter att studera eller praktisera utomlands sedan det startade 1987 gör Erasmus till en europeisk framgångssaga. Forskningen visar tydligt att inte bara de enskilda deltagarna i utbytet utan även deras läroanstalter och samhället som helhet gynnas av utbytena. Nu vill vi gå vidare med framgångarna med Erasmus och erbjuda de här möjligheterna till alla ungdomar som vill läsa utomlands. Därför inledde vi nyligen ett offentligt samråd om de bästa sätten att nå det målet, säger Ján Figel', ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för utbildning, kultur och ungdomsfrågor.

Uppgifterna om utbyten inom Erasmus för studerande och personal läsåret 2007/2008, som kommissionen lägger fram idag, visar att under de 21 åren 1987–2008 kunde omkring 1 846 600 studenter studera utomlands tack vare Erasmus­programmet. Under läsåret 2007/2008 läste 162 695 Erasmusstudenter utomlands. Detta motsvarar visserligen en ökning på 2,1 % från det föregående året, men tillväxttakten mattas av och tio länder uppvisade en minskning. I andra länder, som Storbritannien och Nederländerna, har antalet Erasmusstudenter som reser utomlands för studier ökat starkt .

En av de nya möjligheter som Erasmus erbjuder är studentutbyten för praktik, som stod för 20 002 praktikantplatser 2007/2008 och antagligen kommer att öka framöver. Det kan ha skett en förskjutning från studier till praktik inom Erasmus. Genom den nya möjligheten till personalfortbildning vänder sig nu Erasmus till alla inom den högre utbildningen. Under 2007/2008 åkte 4 883 anställda vid högre läroanstalter till företag och anstalter utomlands för fortbildning.

Antalet lärarutbyten fortsatte att öka, nu med över 5 %. Under läsåret 2007/2008 åkte 27 157 lärare utomlands för att undervisa vid en partneranstalt. Sedan den här formen av utbyte infördes har nästan 200 000 lärare och andra högskoleanställda deltagit.

Med ett deltagarantal på totalt 182 697 studenter läsåret 2007/2008 ökade studentutbytet inom Erasmus med mer än 5 %, alla former av studentutbyte inklusive praktik medräknat. Samtidigt ökade också månadsstipendiet för Erasmus-studenter avsevärt till mer än 250 euro per månad i snitt för alla former av studentutbyten sammanlagt. Detta berodde på en kraftig ökning av Erasmus’ budget för utbyten till 372 miljoner euro 2007 i och med att EU:s program för livslångt lärande infördes.

De länder som skickar ut flest Erasmusstudenter räknat som andel av det totala antalet studenter är Liechtenstein (6,43 %), Österrike (1,77 %), Tjeckien (1,54 %) och Spanien (1,41 %).

Bakgrund

För närvarande får uppskattningsvis 4 % av de europeiska studenterna ett Erasmus­stipendium någon gång under sina studier. Erasmus vänder sig inte bara till studenter och högskoleanställda utan ger också stöd till högre läroanstalters samarbete genom intensivprogram, nätverk, projekt och andra åtgärder för att nå ut till näringslivet och samhället. När Kroatien och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien gick med 2009 ökade antalet deltagande länder till 33.

Mer information:

Pressmeddelande med utförligare statistik, med den senaste statistiken fördelad efter land : "Erasmus programme: new figures on participation" MEMO/09/355 , 30 July 2009.

Europeiska kommissionen: Erasmusprogrammet [med mer statistik]

Europeiska kommissionen : Grönbok om ungdomars rörlighet i utbildningssyfte


Side Bar