Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1204

Bruselj, 30. julija 2009

V programu Erasmus je sodelovalo že 2 milijona študentov

Glede na najnovejše podatke, objavljene danes, je bil program EU za mobilnost in sodelovanje v visokem šolstvu Erasmus uspešen tudi v študijskem letu 2007/2008, saj je več kot 162 000 evropskim študentom ter 27 000 visokošolskim učiteljem in sodelavcem omogočil študij ali poučevanje v tujini. Prvič je program zagotovil tudi podporo za prakso v podjetjih in organizacijah v drugih državah za 20 000 študentov, 5 000 univerzitetnim sodelavcem pa je omogočil usposabljanje v tujini. Tako so se študentske izmenjave v primerjavi s študijskim letom 2006/2007 – če upoštevamo študij in prakso v tujini – povečale za 5,2 %, samo študijska mobilnost pa za 2,1 %. Na podlagi teh najnovejših podatkov lahko domnevamo, da bo do sredine leta 2009 število študentov, vključenih v program Erasmus, preseglo 2 milijona.

V zvezi s temi podatki je evropski komisar za izobraževanje, usposabljanje, kulturo in mladino Ján Figel povedal: „Vse več evropskih študentov ima priložnost za sodelovanje v izmenjavah v programu Erasmus. Erasmus je evropska zgodba o uspehu, saj je od svojega začetka leta 1987 dvema milijonoma študentov pomagal oditi na študij ali prakso v tujino. Raziskave jasno kažejo, da imajo od nadnacionalne mobilnosti veliko korist ne samo posamezniki, udeleženi v mobilnosti, ampak tudi izobraževalni zavodi in družba kot celota. Zdaj bi radi izkoristili uspeh programa Erasmus in ponudili možnost za učenje v tujini vsem mladim, ki to želijo. Zato smo pred kratkim začeli javno posvetovanje o najboljši strategiji za dosego tega cilja.“

Podatki o mobilnosti študentov in zaposlenih v okviru programa Erasmus za študijsko leto 2007/2008, ki jih je danes objavila Komisija, kažejo, da je v 21 letih od 1987 do 2008 približno 1 846 600 študentov v okviru tega programa preživelo neko obdobje študija v tujini. V študijskem letu 2007/2008 je v okviru programa v tujini študiralo 162 695 študentov . To sicer pomeni letno povečanje za 2,1 % v primerjavi s predhodnim letom, toda stopnja rasti se upočasnjuje, v 10 državah pa je bila rast celo negativna. V drugih državah, na primer v Združenem kraljestvu in na Nizozemskem, pa se je število študentov, ki v okviru programa Erasmus odhajajo na študij v tujino, spet povečalo .

Med novimi možnostmi, ki jih ponuja Erasmus, je mobilnost študentov zaradi delovne prakse . V študijskem letu 2007/2008 se je za tako prakso odločilo 20 000 študentov , njihovo število pa se bo v prihodnosti verjetno še povečalo. Morda je v programu Erasmus prišlo do premika od mobilnosti zaradi študija k mobilnosti zaradi prakse. Poleg tega je z uvedbo usposabljanja zaposlenih Erasmus postal program za vse udeležence v visokem šolstvu. V študijskem letu 2007/2008 je 4 883 zaposlenih v visokošolskih zavodih odšlo na usposabljanje v podjetja in partnerske institucije v tujini.

Število gostujočih profesorjev je še naprej naraščalo za več kot 5 %. V študijskem letu 2007/2008 je odšlo v tujino zaradi poučevanja na partnerskih institucijah 27 157 visokošolskih učiteljev. Od uvedbe te vrste izmenjav je v njih sodelovalo skoraj 200 000 visokošolskih učiteljev in drugih sodelavcev.

S skupno 182 697 študentov v letu 2007/2008 se je študentska mobilnost v programu Erasmus povečala za več kot 5 %, če upoštevamo vse vrste študentskih izmenjav, vključno s prakso. Hkrati se je močno povečala tudi višina mesečne štipendije za študente v programu, in sicer v povprečju na več kot 250 EUR mesečno za obe vrsti mobilnosti skupaj . To je posledica velikega povečanja proračuna za ukrepe mobilnosti programa Erasmus na 372 milijona EUR leta 2007 z uvedbo programa EU Vseživljenjsko učenje.

Države, ki v okviru programa v tujino pošiljajo največ študentov glede na delež svoje študentske populacije, so Lihtenštajn (6,43 %), Avstrija (1,77 %), Češka (1,54 %) in Španija (1,41 %).

Ozadje

Po trenutni oceni 4 % evropskih študentov enkrat med študijem prejme štipendijo Erasmus . Program ne vključuje samo študentov in univerzitetnih delavcev, ampak z intenzivnimi programi, mrežami, projekti in drugimi ukrepi ter s sodelovanjem z gospodarstvom in družbo podpira tudi sodelovanje visokošolskih zavodov. Z vključitvijo Hrvaške in nekdanje jugoslovanske republike Makedonije leta 2009 je število sodelujočih držav naraslo na 33.

Več o tem:

Obvestilo s podrobnejšimi statističnimi podatki, vključno z razčlenitvijo najnovejših številčnih podatkov po državah: „Program Erasmus: novi številčni podatki o sodelovanju“, MEMO/09/355 , 30 julij 2009

Evropska komisija: Program Erasmus [vključno z več številčnimi podatki]

Evropska komisija: Javno posvetovanje Zelena knjiga o spodbujanju učne mobilnosti za mlade


Side Bar