Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1204

Brusel 30. júla 2009

Erasmus prekročí hranicu 2 miliónov študentov

Dnes zverejnené aktuálne údaje dokazujú, že program EÚ pre mobilitu a spoluprácu vo vysokoškolskom vzdelávaní Erasmus bol úspešný aj v školskom roku 2007/2008, počas ktorého malo viac ako 162 000 európskych študentov a 27 000 akademických pracovníkov možnosť študovať alebo vyučovať v zahraničí. Okrem toho Erasmus po prvýkrát podporil pracovné stáže v zahraničných podnikoch a organizáciách pre 20 000 študentov a zahraničné školenia pre takmer 5 000 univerzitných zamestnancov. Výmena študentov v rámci Erasmu, teda štúdium i stáže v zahraničí, vzrástla o 5,2 % v porovnaní s rokom 2006/2007, pričom len samotná mobilita študentov narástla o 2,1 %. Na základe uvedených aktuálnych údajov možno predpokladať, že v polovici roku 2009 prekročil Erasmus hranicu 2 miliónov študentov.

Európsky komisár pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež Ján Figeľ zhodnotil tieto čísla slovami: „Stále viac a viac európskych študentov môže využívať študijné výmeny v rámci Erasmu. Skutočnosť, že tento program od svojho vzniku v roku 1987 pomohol už 2 miliónom študentom dostať sa na štúdium alebo stáž v zahraničí z neho robí úspešný európsky artikel. Výskumy jasne ukazujú, že z takejto nadnárodnej mobility ťažia nielen „mobilní“ študenti, ale aj ich vzdelávacie inštitúcie a spoločnosť ako taká. Radi by sme teraz nadviazali na úspech Erasmu a ponúkli takéto možnosti všetkým mladým ľuďom, ktorí sa chcú vzdelávať v zahraničí. V tejto súvislosti sme nedávno otvorili verejnú diskusiu v snahe nájsť tú najlepšiu stratégiu na dosiahnutie tohto cieľa.“

Komisia dnes zverejnila údaje o mobilite študentov a zamestnancov v rámci Erasmu za školský rok 2007/2008, z ktorých vyplýva, že počas 21 rokov (1987 – 2008) existencie programu Erasmus absolvovalo študijnú cestu do zahraničia takmer 1 846 600 študentov . školskom roku 2007/2008 študovalo v rámci Erasmu 162 695 študentov v zahraničí. To predstavuje medziročný nárast o 2,1 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, avšak percento rastu sa spomaľuje, pričom v 10 krajinách bol zaznamenaný pokles. Na druhej strane v iných krajinách, ako napr. vo Veľkej Británii a v Holandsku, počet študentov odchádzajúcich na štúdiá do zahraničia v rámci Erasmu vzrástol .

Medzi nové možnost i, ktoré Erasmus ponúka, patria študijné cesty za stážami ; v školskom roku 2007/2008 to bolo 20 002 stáží a ich počet by mal narastať. Zdá sa, že v rámci Erasmu došlo k presunu od študijných ciest k stážam. Navyše po zavedení odbornej prípravy zamestnancov oslovuje dnes Erasmus všetky zložky vysokoškolského vzdelávania. V školskom roku 2007/2008 sa na školeniach v zahraničných podnikoch a partnerských inštitúciách zúčastnilo 4 883 zamestnancov vysokých škôl.

Počet hosťujúcich pedagógov opäť vzrástol o viac ako 5 %. V školskom roku 2007/2008 odišlo do zahraničných partnerských inštitúcií vyučovať 27 157 pedagógov. Od zavedenia takejto formy výmeny využilo túto možnosť takmer 200 000 pedagógov a iných univerzitných zamestnancov.

Pri celkovom počte 182 697 študentov v školskom roku 2007/2008 vzrástla mobilita študentov, teda všetky formy výmeny študentov vrátane stáží, o viac ako 5 % Zároveň sa výrazne zvýšila výška mesačného príspevku pre študentov v rámci Erasmu v priemere na viac ako 250 EUR pre oba typy študentskej mobility . Stalo sa tak vďaka značnému navýšeniu rozpočtu pre aktivity Erasmu v rámci mobility na 372 miliónov Eur v roku 2007 po zavedení programu EÚ pre celoživotné vzdelávanie.

Medzi krajiny, z ktorých odchádza najviac študentov v pomere k počtu všetkých domácich študentov patria Lichtenštajnsko (6.43 %), Rakúsko (1.77 %), Česká republika (1.54 %) a Španielsko (1.41 %).

Kontext

V súčasnosti poberajú príspevok v rámci Erasmu asi 4 % študentov v niektorej z fáz svojho štúdia. Erasmus nepodporuje iba študentov a univerzitných zamestnancov, ale aj spoluprácu inštitúcií vysokoškolského vzdelávania formou intenzívnych programov, sietí, projektov prípadne iných foriem a zasahuje jednak podnikateľskú sféru, ako aj celú spoločnosť. Po zapojení Chorvátska a Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko do programu v roku 2009 sa počet zúčastnených krajín zvýši na 33.

Ďalšie informácie:

Správa s podrobnejšími štatistickými údajmi vrátane aktuálnych výsledkov v jednotlivých krajinách: „Program Erasmus: nové údaje o účasti“ MEMO/09/355 , 30. Júla 2009.

Európska komisia: Program Erasmus [vrátane ďalších štatistík]

Európska komisia: Verejná konzultácia: Zelená kniha o podpore vzdelávacej mobility mladých ľudí


Side Bar