Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1204

Bruksela, dnia 30 lipca 2009 r.

Już 2 miliony studentów wzięły udział w programie Erasmus

Z opublikowanych dzisiaj najnowszych danych wynika, że unijny program Erasmus na rzecz mobilności i współpracy w szkolnictwie wyższym cieszył się dużym powodzeniem również w roku akademickim 2007/2008, umożliwiając studiowanie za granicą ponad 162 000 europejskich studentów oraz oferując możliwość prowadzenia zajęć na zagranicznych uczelniach 27 000 nauczycieli akademickich. Po raz pierwszy w ramach tego programu 20 000 studentów odbyło staż zawodowy w firmach lub organizacjach za granicą, natomiast niemal 5 000 pracowników uczelni odbyło dzięki niemu szkolenia za granicą. Liczba stypendystów Erasmusa studiujących za granicą lub odbywających tam staż zawodowy wzrosła o 5,2% w porównaniu z rokiem 2006/2007, podczas gdy sama liczba wyjazdów stypendialnych na studia zwiększyła się o 2,1%. Z tych najnowszych danych wynika też, że do połowy 2009 r. w programie Erasmus wzięło udział ponad 2 mln studentów.

Odnosząc się do tych informacji Ján Figel’, europejski komisarz odpowiedzialny za edukację, szkolenia, kulturę i młodzież, powiedział: Coraz więcej europejskich studentów bierze udział w wymianie w ramach programu Erasmus. Jako że od momentu jego ustanowienia w 1987 r. program ten umożliwił 2 mln studentów naukę i odbycie stażu zawodowego za granicą, można go uznać za sukces na skalę europejską. Z badań wynika, że z tej transnarodowej mobilności korzystają nie tylko pojedyncze osoby wyjeżdżające za granicę, ale również ich uczelnie oraz ogół społeczeństwa. Powinniśmy teraz wykorzystać dotychczasowy sukces programu i dać możliwość wyjazdu wszystkim młodym ludziom, którzy chcieliby odbyć naukę za granicą. W tym celu rozpoczęliśmy niedawno konsultacje społeczne na temat najlepszej strategii, która doprowadzi nas do tego celu”.

Z opublikowanych dzisiaj przez Komisję danych dotyczących mobilności studentów i pracowników uczelni w roku akademickim 2007/2008 wynika, że w ciągu 21 lat, od roku 1987 do 2008, około 1 846 600 studentów skorzystało z możliwości odbycia części studiów w ramach programu Erasmus. W roku 2007/2008 162 695 stypendystów Erasmusa studiowało za granicą. Oznacza to co prawda wzrost w wysokości 2,1% w porównaniu z rokiem ubiegłym, jednak obserwuje się także jego spowolnienie, szczególnie w 10 krajach, z których wyjechało mniej studentów niż przed rokiem. W innych krajach, na przykład w Wielkiej Brytanii i Holandii, odnotowano natomiast wzrost liczby studentów wyjeżdżających w ramach programu Erasmus .

Wyjazd y studentów na stażu zawodowy są jedną z nowych form wymiany oferowanych przez program Erasmus; skorzystało z niej 20 002 studentów w roku 2007/2008, przy czym liczba oferowanych staży prawdopodobnie wzrośnie w przyszłości. Wydaje się, że coraz więcej stypendystów Erasmusa wybiera właśnie staż za granicą, a nie możliwość odbycia studiów. Ponadto dzięki wprowadzeniu szkoleń dla pracowników uczelni program Erasmus obejmuje obecnie zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich. W roku 2007/2008 4 883 pracowników instytucji szkolnictwa wyższego odbyło szkolenia w przedsiębiorstwach i instytucjach partnerskich za granicą.

Liczba wyjazdów w celu prowadzenia zajęć wzrosła również w tym roku, i to o ponad 5%. W roku akademickim 2007/2009 27 157 wykładowców wyjechało za granicę, aby prowadzić zajęcia w instytucji partnerskiej. Od momentu uruchomienia tego rodzaju wymiany niemal 200 000 wykładowców i innych pracowników uczelni wzięło w niej udział.

W roku akademickim 2007/2008 we wszystkich typach wymiany studentów, w tym w stażach zawodowych, wzięło udział 182 697 stypendystów, zatem liczba wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus wzrosła o ponad 5%. Jednocześnie znacznie wzrosła kwota miesięcznego stypendium przyznawanego studentom w ramach programu Erasmus i wynosi ona obecnie średnio 250 EUR miesięcznie w przypadku obydwu typów mobilności studentów . Było to możliwe dzięki zdecydowanemu wzrostowi budżetu programu Erasmus na działania na rzecz mobilności, mianowicie do wysokości 372 mln EUR w 2007 r., dzięki ustanowieniu programu unijnego „Uczenie się przez całe życie”.

Krajami, z których wyjeżdża najwięcej stypendystów Erasmusa w stosunku do ich ogólnej liczby studentów, są: Liechtenstein (6,43%), Austria (1,77%), Czechy (1,54%) oraz Hiszpania (1,41%)

Informacje o programie

W chwili obecnej około 4% europejskich studentów otrzymuje stypendium Erasmusa na pewnym etapie studiów. Z programu korzystają nie tylko indywidualni studenci i pracownicy uczelni, gdyż wspiera on również całe instytucje szkolnictwa wyższego dzięki współpracy polegającej na organizacji intensywnych programów, budowaniu i utrzymywaniu sieci kontaktów, realizacji projektów i innych działań oraz dzięki kontaktom ze światem biznesu i ze społeczeństwem. Po przystąpieniu do programu Chorwacji i Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii w 2009 r. liczba krajów uczestniczących wzrosła do 33.

Więcej informacji:

Nota zawierająca szczegółowe dane statystyczne wraz z najnowszymi danymi liczbowymi z podziałem na poszczególne kraje: „Program Erasmus: najnowsze dane dotyczące udziału w programie” MEMO/09/355 , 30 lipiec 2009 r.

Strona Komisji Europejskiej The Erasmus programme [zawierająca więcej danych statystycznych]

Komisja Europejska: konsultacje społeczne: Green Paper on promoting the learning mobility of young people


Side Bar