Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1204

Брюксел, 30 юли 2009 г.

Броят на студентите по програма „Еразъм“ достигна 2 милиона

Съгласно оповестените днес нови данни успешното развитие на програмата на ЕС „Еразъм“ за мобилност и сътрудничество в сферата висшето образование е продължило през академичната 2007/2008 г., като по програмата е била предоставена възможност на повече от 162 000 европейски студенти и 27 000 академични кадри да отидат да учат или преподават в чужбина. За първи път по програмата „Еразъм“ са били подпомогнати и 20 000 студенти при провеждането на стаж в дружества и организации в други страни, а на почти 5 000 университетски кадри е била предоставена възможност за обучение в чужбина. Ако се вземат предвид образованието и провеждането на стаж в чужбина, то обменът на студенти по програма „Еразъм“ е нараснал с 5,2 % в сравнение с 2006/2007 г., като само мобилността с образователна цел е нараснала с 2,1 %. Въз основа на тези последни данни може да се предположи, че до средата на 2009 г. броят на студентите по програма „Еразъм“ е надвишил 2 милиона.

В своя коментар на посочените данни европейският комисар по въпросите на образованието, обучението, културата и младежта Ян Фигел каза: „Все повече и повече студенти в Европа имат възможност да участват в обмен по програма „Еразъм“. Обстоятелството, че от началото ѝ през 1987 г. досега по програмата са били подпомогнати 2 милиона студенти да отидат на обучение и стаж в чужбина, прави „Еразъм“ красноречив пример за успешно провеждана европейска инициатива. Проучванията ясно показват, че не само лицата, които се възползват от мобилността, но и институциите, в които те се обучават, както и обществото като цяло имат голяма полза от такава транснационална мобилност. Сега искаме да доразвием успеха на програма „Еразъм“ и да предоставим такива възможности на всички млади хора, които искат да отидат на обучение в чужбина За тази цел наскоро започнахме обществена консултация относно най-добрата стратегия за постигането на тази цел.“

Публикуваните днес от Комисията данни относно мобилността на студентите и университетските кадри за академичната 2007/2008 г. показват, че през периода от 21 години от 1987 до 2008 г. приблизително 1 846 600 студенти са се възползвали от период на обучение по програма „Еразъм“. През 2007/2008 г. 162 695 студенти по програмата „Еразъм“ са учили в чужбина. Въпреки че това представлява растеж с 2,1 % годишно в сравнение с предходната година, темпът на растеж се забавя, като в 10 страни е отбелязан спад. В други страни обаче, като например в Обединеното кралство и Нидерландия, броят на студентите, които заминават да учат в чужбина по програма „Еразъм“, е нараснал стремително.

Като част от новите възможности, предлагани по програма „Еразъм“, по линия на мобилността на студентите с цел провеждането на стажове през 2007/2008 г. са били отчетени 20 002 стажантски места и техният брой вероятно ще нараства в бъдеще. Възможно е в рамките на програма „Еразъм“ да е настъпило пренасочване от мобилността с образователна цел към мобилността с цел провеждането на стажове. Освен това, след въвеждането на обучение на кадри понастоящем адресати на програма „Еразъм“ са всички лица в сферата на висшето образование. През 2007/2008 г. 4 883 кадри на висши учебни институции са отишли да се обучават в предприятия и институции партньори в чужбина.

Броят на командировките на преподаватели е продължил да нараства с повече от 5 %. През академичната 2007/2008 г. 27 157 преподаватели са отишли да преподават в институция партньор в чужбина. От въвеждането на този тип обмен в него са участвали почти 200 000 преподаватели и други университетски кадри.

С общо 182 697 студенти през 2007/2008 г. мобилността на студентите по програма „Еразъм“ е нараснала с повече от 5 %, като се вземат предвид всички форми на обмен на студенти, в това число стажовете. Същевременно равнището на месечната стипендия за студенти по програма „Еразъм“ също се е повишило значително, достигайки средно над 250 евро на месец общо за двата вида мобилност на студентите . Това бе вследствие на рязкото увеличаване на бюджета по програма „Еразъм" за действия в областта на мобилността на 372 милиона евро през 2007 г. с въвеждането на програмата на ЕС за обучение през целия живот.

Страните, които изпращат най-голям брой студенти като дял от студентското население в тях, са Лихтенщайн (6,43 %), Австрия (1,77 %), Чешката република (1,54 %) и Испания (1,41 %).

Контекст

Понастоящем около 4 % от студентите в Европа получават стипендия по програма „Еразъм“ на определен етап от образованието си. Програма „Еразъм“ е насочена не само към студентите и университетските кадри, но подпомага и висшите учебни институции при съвместното изготвяне на интензивни програми, мрежи, проекти и други мерки и при тяхното ориентиране както към света на икономическата дейност, така и към обществото. С включването през 2009 г. на Хърватия и на бившата югославска република Македония броят на участващите страни нарасна на 33.

Допълнителна информация:

Докладна записка с по-подробна статистическа информация, в това число разбивки на последните данни по страни: „Програма „Еразъм“: нови данни за участието в нея“ MEMO/09/355 , 30 юли 2009 г.

Европейска комисия Програма „Еразъм“ [включително повече статистическа информация]

Европейска комисия: обществена консултация Зелена книга за насърчаване на мобилността с учебна цел на младите хора


Side Bar