Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1192

Br yssel den 27 juli 2009

EU frigör nytt spektrum för nyare och snabbare mobiltjänster

Europ a har i dag tagit ett viktigt steg mot en ny generation av mobila tjänster. Ministerrådet följde Europaparlamentet i spåren och godkände Europeiska kommissionens förslag om modernisering av den EU-lagstiftning som rör användningen av det radiospektrum som behövs för mobiltjänster (det så kallade GSM-direktivet). Enligt GSM-direktivet från 1987 reserveras en del av 900 MHz-spektrumbandet för GSM-baserad (Global System for Mobile eller ursprungligen Groupe Spécial Mobile) åtkomstteknik, som mobiltelefoner. Det uppdaterade direktivet innebär att 900 MHz-frekvensbandet nu får användas för snabbare, Europatäckande tjänster som mobilt Internet, samtidigt som den fortsatta tillgången till GSM-tjänster säkras. Denna nya flexibilitet kommer att främja ökad konkurrens på EU:s telemarknad och bidra till en snabbare och mer omfattande utbyggnad av trådlösa bredbandstjänster. Detta har stor betydelse för den ekonomiska återhämtningen, och reformen av GSM-direktivet väntas ge branschen besparingar på upp till 1,6 miljarder euro. Det nya direktivet är tänkt att träda i kraft i oktober. Kommissionen hade föreslagit att GSM-direktivet skulle reformeras tillsammans med EU:s telebestämmelser. Därmed är det reformerade GSM-direktivet det första av flera viktiga direktiv inom telesektorn som är under behandling, vilket banar vägen för en starkare trådlös ekonomi.

GSM-standarden har varit en stor framgång för Europa, där den utvecklades. Och genom att uppdatera GSM-direktivet har EU banat vägen för en ny generation av tjänster och tekniker”, säger EU:s telekommissionär Viviane Reding. ”Jag vill tacka Europaparlamentet och ministerrådet för att de gjort detta möjligt genom sitt snabba godkännande av reformen av denna mycket viktiga rättsakt på teleområdet. Den här reformen kommer att undanröja hinder för operatörerna, och de kommer nu att kunna använda ny teknik i GSM-bandet för att utveckla mobila bredbandstjänster med hög hastighet. Detta bör ge en välkommen skjuts åt Europas trådlösa ekonomi och bidra till att ge det digitala Europa luft under vingarna.”

År 2008 föreslog Europeiska kommissionen att de frekvenser som avsatts för mobiltelefoner även ska kunna användas för mer avancerad teknik, med början med 3G-teknik för mobilt bredband (Universal Mobile Telecommunications System, UMTS). Förslaget antogs i maj av Europaparlamentet med 578 röster ( MEMO/09/219 ). I och med att EU:s 27 teleministrar i dag gav sitt slutgiltiga stöd kan det reformerade direktivet träda i kraft . De nya bestämmelserna gör det också lättare att anpassa spektrumtilldelningen i 900 MHz-frekvensbandet för att möjliggöra utbyggnaden av ännu mer avancerad teknik för fjärde generationens höghastighetsbredband .

Konsumenternas handset kommer att fungera utan problem även i fortsättningen, men de kommer även att kunna använda ny teknik för att få tillgång till höghastighetsbredbandstjänster. Det reformerade direktivet kommer att ha en positiv ekonomisk inverkan på sektorn och främja utbyggnaden av nya trådlösa tjänster, tack vare de lägre nätkostnaderna som beror på att lägre frekvensband används. Detta kommer att ge telebranschen besparingar på upp till 1,6 miljarder euro i kapitalkostander för tillhandahållande av ett enda Europatäckande nät.

Bakgrund

Genom GSM-direktivet från 1987 avsattes vissa radiofrekvenser (i 900 MHz-frekvensbandet) för GSM-tjänster. Direktivet behövde dock uppdateras för att göra det möjligt även för mer avancerad trådlös teknik att använda denna del av radiospektrumet.

I november 2008 föranledde den allt snabbare tekniska utvecklingen kommissionen att föreslå en ändring av direktivet som gör det möjligt för ny teknik att samexistera med GSM på 900 MHz-frekvenser. 900 MHz-frekvensbandet kommer att öppnas för andra system så fort det fastställts att en samexistens med GSM är tekniskt möjlig. Man kommer att börja med UMTS-tekniken som redan har visat sig vara kompatibel.

Den 9 juli höll Viviane Reding ett tal med titeln Det digitala Europa – Europas snabbspår mot ekonomisk återhämtning ( SPEECH/09/336 ) där hon lade fram en ”digital dagordning för Europa”. Där var en av de första punkterna en snabb enighet om reformen av GSM-direktivet.

Nästa steg

Det uppdaterade direktivet kommer att undertecknas av ordförandena för Europaparlamentet och ministerrådet i september och sedan offentliggöras i EU:s officiella tidning. Samtidigt kommer kommissionen att anta ett beslut som kommer att träda i kraft samma dag som det updaterade direktivet. Beslutet kommer att fastställa vilka tekniska åtgärder som krävs för att möjliggöra en samexistens mellan GSM-system (2G-mobiltelefoner) och UMTS-system (3G-telefoner som vid sidan av vanliga teletjänster omfattar mobilt Internet med hög hastighet) på GSM-frekvenser, i enlighet med direktivet. Detta beslut kommer att baseras på EU:s radiospektrumbeslut som inrättar en mekanism för antagandet av bestämmelser om teknisk harmonisering på grundval av information från nationella radiofrekvensexperter. Enligt beslutet är det möjligt att låta ändringar innefatta tekniska användningsparametrar för andra system än GSM för vilka kompatibiliteten kan fastställas i ett senare skede. De nationella förvaltningarna kommer därefter att ha sex månader på sig för att genomföra direktivet och införliva beslutet så att GSM-frekvensbanden på ett effektivt sätt öppnas för 3G.


Side Bar