Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1192

V Bruseli 27. júla 2009

EÚ sprístupnila nové frekvenčné spektrum pre nové, rýchlejšie mobilné služby

Európa dnes urobila dôležitý krok smerom k novej generácii mobilných služieb. Podobne ako Európsky parlament, Rada ministrov schválila návrh Európskej komisie na modernizáciu európskej legislatívy – takzvanej smernice o GSM – pokiaľ ide o používanie frekvenčného spektra potrebného pre mobilné služby. V smernici o GSM z roku 1987 sa vyhradzuje právo na používanie frekvenčného spektra v pásme 900 MHz pre prístupové technológie GSM („Global System for Mobile“ resp. pôvodne „Groupe Spécial Mobile“), akými sú napr. mobilné telefóny. Na základe aktualizovanej smernice je teraz možné používať frekvenčné pásmo 900 MHz na poskytovanie rýchlejších, celoeurópskych služieb, ako napr. mobilný internet, pričom je zabezpečená nepretržitosť služieb GSM. Týmto novým pružným prístupom sa na európskom telekomunikačnom trhu podporí intenzívnejšia hospodárska súťaž a prispeje sa k rýchlejšiemu a rozsiahlejšiemu spúšťaniu bezdrôtových širokopásmových služieb, ktoré sú jednou z hnacích síl pre oživenie hospodárstva. Úspory v odvetví v súvislosti s reformou smernice o GSM by sa podľa očakávaní mali vyšplhať až na 1,6 miliardy EUR. Očakáva sa, že nová smernica nadobudne účinnosť tento rok v októbri. Komisia navrhla reformovať smernicu o GSM paralelne s reformou telekomunikačných pravidiel EÚ. Reformovaná smernica o GSM je prvou z niekoľkých dôležitých prerokúvaných smerníc v odvetví telekomunikácií, ktorou sa na základe súhlasu Parlamentu a Rady vytvárajú podmienky pre intenzívnejšie pôsobenie bezdrôtových technológií v hospodárstve.

„Štandard GSM je úspešnou kapitolou pre Európu, v ktorej sa zrodil. Aktualizáciou smernice o GSM sa v EÚ vytvára priestor pre novú generáciu sl užieb a technológií, v ktorej môže byť Európa celosvetovým lídrom,“ uvádza komisárka EÚ pre oblasť telekomunikácií Viviane Redingová. „Rada by som poďakovala Európskemu parlamentu a Rade ministrov za to, že to všetko umožnili svojím pohotovým schválením reformy tohto veľmi dôležitého aktu telekomunikačnej legislatívy. Táto reforma odstráni z pliec operátorov bremeno obmedzení, aby mohli v pásmach GSM uvádzať nové technológie s cieľom poskytovať vysokorýchlostné mobilné širokopásmové služby. Pre európske „bezdrôtové hospodárstvo“ by to malo byť vítaným stimulom a malo by to pomôcť odštartovať začiatky digitálnej Európy.“

Európska komisia v novembri 2008 navrhla, aby sa rozhlasové vlny pridelené na  mobilnú komunikáciu zdieľali s inými, pokročilejšími technológiami a aby sa začalo s mobilnou širokopásmovou technológiou 3G (univerzálny mobilný telekomunikačný systém, UMTS). Návrh v máji schválil Európsky parlament 578 hlasmi ( MEMO/09/219 ). Po dnešnom konečnom schválení ministrov telekomunikácií 27 členských štátov EÚ môže reformovaná smernica už nadobudnúť účinnosť. Na základe nových pravidiel je takisto jednoduchšie prispôsobiť prideľovanie frekvenčného spektra v pásme 900 MHz tak, aby sa mohli spustiť dokonca aj vysokorýchlostné širokopásmové technológie 4. generácie.

Telefonic ké prístroje, ktoré zákazníci v súčasnosti využívajú, budú bez problémov fungovať naďalej, no budú môcť využívať aj nové technológie prístupu k vysokorýchlostným širokopásmovým službám. Reformovaná smernica bude mať zároveň pozitívny hospodársky vplyv na odvetvie, pretože sa ňou podporí využívanie nových bezdrôtových služieb, a to vďaka znižujúcim sa nákladom na prevádzkovanie siete vyplývajúcim z používania nízkofrekvenčných pásiem. To bude mať za následok, že v odvetví telekomunikácií sa ušetrí až 1,6 miliardy EUR na kapitálových nákladoch na vybudovanie jedinej celoeurópskej siete.

Kontext

Smernicou o GSM z roku 1987 sa službám GSM prideľovali určité rádiové frekvencie (v pásme 900 MHz). Smernicu však bolo treba aktualizovať, aby toto pásmo rádiového spektra mohli využívať aj pokročilejšie bezdrôtové technológie ďalšej generácie.

Komisia v novembri 2008 reagovala na zrýchľujúce sa tempo technologických zmien tým, že navrhla úpravu smernice s cieľom umožniť nových technológiám, aby s platformou GSM existovali spoločne na frekvencii 900 MHz. Pásmo 900 MHz sa ostatným systémom otvorí hneď, ako bude z technického hľadiska možná spoluexistencia s GSM. Tento proces sa začne na platforme UMTS, ktorá sa už ukázala ako kompatibilná.

Komisárka EÚ pre oblasť telekomunikácií Viviane Redingová vo svojom prejave z 9. júla nazvanom „Digitálna Európa – rýchla cesta k oživeniu hospodárstva pre Európu“ ( SPEECH/09/336 ) prezentovala „digitálny program pre Európu“, v ktorom bola ako jeden z prvých akčných bodov zahrnutá rýchla dohoda o reforme smernice o GSM.

Čo bude nasledovať

Aktualizovanú smernicu v septembri podpíšu predsedovia Európskeho parlamentu a Rady ministrov. Smernica sa následne uverejní v Úradnom vestníku EÚ. Komisia súčasne prijme rozhodnutie, ktoré nadobudne účinnosť v rovnaký deň ako aktualizovaná smernica a v ktorom sa v súlade so smernicou ustanovia technické opatrenia na koexistenciu systémov GSM (mobilných telefónov 2G) a UMTS (3G telefónov, ktoré do obyčajných telefonických služieb pridávajú vysokorýchlostný mobilný internet) na frekvenciách GSM. Toto rozhodnutie bude vychádzať z rozhodnutia EÚ o  rádiovom spektre , ktorým sa vytvára mechanizmus na prijímanie technických harmonizačných pravidiel, ktorých základom budú vstupné informácie od národných expertov na rádiové frekvencie. Predpokladá sa v ňom možnosť zmien a doplnení, aby sa zahrnuli technické parametre používania pre ďalšie systémy nepatriace do platformy GSM, pre ktoré sa kompatibilita môže stanoviť v neskorších fázach. Vnútroštátne administratívy budú následne mať 6 mesiacov na to, aby smernicu transponovali a aby implementovali rozhodnutie tak, aby pásma GSM frekvenčného spektra boli účinne sprístupnené pre technológiu 3G.


Side Bar