Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1192

Bruksela, 27 lipca 2009 r.

UE udostępnia nowe pasmo dla nowych i szybszych usług telefonii komórkowej

Europa poczyniła właśnie ważny krok w kierunku nowej generacji usług telefonii komórkowej. Rada UE, idąc w ślady Parlamentu Europejskiego, zatwierdziła wniosek Komisji Europejskiej dotyczący aktualizacji przepisów europejskich – dyrektywy znanej jako dyrektywa GSM – w zakresie wykorzystania widma radiowego niezbędnego dla usług telefonii komórkowej. Dyrektywa GSM z 1987 r. rezerwuje część pasma 900 MHz na wyłączny użytek technologii dostępu GSM (Global System for Mobile lub pierwotnie Groupe Spécial Mobile), takich jak telefonia komórkowa. Po wprowadzeniu zmian dyrektywa ta umożliwia obecnie wykorzystanie pasma częstotliwości 900 MHz w celu świadczenia szybszych usług o zasięgu europejskim, takich jak bezprzewodowy internet, zapewniając jednocześnie ciągłość usług GSM. Ten nowy, elastyczny model sprzyja zwiększeniu konkurencji na europejskim rynku telekomunikacyjnym i przyczynia się do szybszego i powszechniejszego rozwoju bezprzewodowych usług szerokopasmowych, będących jednym z kluczowych czynników stymulujących ożywienie gospodarcze. Reforma dyrektywy GSM ma przynieść branży oszczędności sięgające nawet 1,6 mld EUR. Oczekuje się, że nowa dyrektywa wejdzie w życie w październiku tego roku. Komisja zaproponowała zreformowanie dyrektywy GSM wraz ze zmianą przepisów obowiązujących na unijnym rynku telekomunikacyjnym. Zmieniona dyrektywa GSM jest pierwszą z szeregu istotnych dyrektyw w sektorze telekomunikacyjnym, będących obecnie przedmiotem negocjacji, która dzięki aprobacie Parlamentu i Rady służy wzmocnieniu branży bezprzewodowej.

Standard GSM narodził się w Europie i jest przykładem udanej inicjatywy . Zmieniając dyrektywę GSM, UE utorowała drogę dla nowej generacji usług i technologii, w dziedzinie których Europa może stać się światowym liderem” twierdzi Viviane Reding, unijna komisarz odpowiedzialna za sektor telekomunikacji. „Chciałabym podziękować Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE za to, że umożliwili przeprowadzenie tych zmian, szybko dochodząc do porozumienia w sprawie reformy przepisów o tak dużym znaczeniu dla sektora telekomunikacyjnego. Reforma ta doprowadzi do usunięcia barier, które do tej pory uniemożliwiały operatorom uruchomienie nowych technologii w ramach pasm GSM i rozwój szybkich mobilnych usług szerokopasmowych. Ma ona stanowić silny impuls dla europejskiej branży bezprzewodowej i wspomóc rozwój cyfrowej europy”.

W listopadzie 2008 r. Komisja Europejska przedstawiła wniosek proponujący udostępnienie fal radiowych zarezerwowanych dla telefonii komórkowej innym, bardziej zaawansowanym technologiom, począwszy od technologii szerokopasmowej telefonii 3G (Universal Mobile Telecommunications System, UMTS). Wniosek ten został przyjęty przez Parlament Europejski w maju, otrzymując 578 głosów ( MEMO/09/219 ).

Dzięki udzielonemu w dniu dzisiejszym ostatecznemu poparciu wniosku przez 27 unijnych Ministrów ds. Telekomunikacji, zreformowana dyrektywa może wejść w życie. Nowe przepisy ułatwiają także zmianę przeznaczenia widma w paśmie częstotliwości 900 MHz, tak aby umożliwić uruchomienie jeszcze nowszej, czwartej generacji szybkich technologii szerokopasmowych.

Nie dość, że telefony komórkowe będą nadal funkcjonować bez zarzutu, to dodatkowo konsumenci będą mogli korzystać z nowych technologii umożliwiających dostęp do szybkich usług szerokopasmowych. Zreformowana dyrektywa będzie miała również pozytywne skutki ekonomiczne dla sektora telekomunikacji i przyczyni się do promocji nowych usług bezprzewodowych dzięki obniżeniu kosztów utrzymania sieci, będącemu wynikiem korzystania z niższych pasm częstotliwości. Dzięki temu na jednej ogólnoeuropejskiej sieci branża telekomunikacyjna zaoszczędzi nawet 1,6 mld EUR kosztów kapitałowych.

Historia

Dyrektywa GSM z 1987 r. zarezerwowała określone częstotliwości radiowe (w paśmie 900 MHz) dla usług GSM. Wymagała ona jednak uaktualnienia, tak aby umożliwić korzystanie z tego pasma widma radiowego również kolejnej, bardziej zaawansowanej generacji technologii bezprzewodowych.

W odpowiedzi na wzrastające tempo zmian technologicznych w listopadzie 2008 r. Komisja przedstawiła wniosek w sprawie zmian do dyrektywy, chcąc umożliwić korzystanie z częstotliwości 900 MHz nie tylko technologii GSM, ale także nowym technologiom. Pasmo 900 MHz otwarte zostanie dla innych systemów w momencie stworzenia technicznych możliwości wspólnego korzystania z pasma. Pierwszym z dopuszczonych systemów będzie UMTS, którego kompatybilności już dowiedziono.

W swoim przemówieniu „Cyfrowa Europa motorem ożywienia gospodarczego” z dnia 9 lipca ( SPEECH/09/336 ), Viviane Reding, unijna komisarz odpowiedzialna za sektor telekomunikacji, przedstawiła „Cyfrowy Program dla Europy”, w ramach którego jednym z pierwszych praktycznych posunięć miało być szybkie osiągnięcie porozumienia w zakresie reformy dyrektywy GSM.

Kolejne kroki

Zmieniona dyrektywa zostanie podpisana przez przewodniczących Parlamentu Europejskiego i Rady Ministrów we wrześniu, a następnie opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE. Jednocześnie Komisja przyjmie decyzję, która wejdzie w życie tego samego dnia co zmieniona dyrektywa, ustanawiając środki techniczne umożliwiające, zgodnie z dyrektywą, wspólne korzystanie z pasma GSM przez systemy GSM (telefony komórkowe 2G) i UMTS (telefony 3G, które oprócz zwyczajnych usług telefonii oferują także szybki bezprzewodowy internet). Decyzja ta opierać się będzie na unijnej decyzji o widmie radiowym , która ustanawia mechanizm przyjmowania zasad harmonizacji technicznej w oparciu o informacje uzyskane od krajowych specjalistów ds. częstotliwości radiowej. Przewiduje ona możliwość wprowadzania zmian, tak aby uwzględnić użytkowe parametry techniczne innych systemów niebędących systemami GSM, których kompatybilność może zostać ustalona na późniejszym etapie. Następnie krajowe organy będą miały sześć miesięcy na transpozycję dyrektywy i wdrożenie decyzji, tak aby skutecznie udostępnić częstotliwości pasma GSM dla technologii 3G.


Side Bar