Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT

IP/09/ 1185

Bruksela, dnia 23 lipca 2009 r.

Komisja proponuje przekazanie 494 mln euro dla Włoch na usuwanie zniszczeń spowodowanych przez trzęsienie ziemi w regionie Abruzji

Europejski komisarz odpowiedzialny za politykę regionalną – Paweł Samecki – potwierdził dziś, że Komisja zaproponowała Włochom pomoc w wysokości 493,7 mln euro w związku z trzęsieniem ziemi, jakie miało miejsce w Abruzji w kwietniu.

Komisarz Samecki, odpowiedzialny za Fundusz Solidarności, powiedział: „To największa katastrofa, w kontekście której uruchamiane są środki Funduszu Solidarności, od jego powstania w 2002 r. Skala zniszczeń, z jakimi do dziś borykają się mieszkańcy tego regionu, uzasadnia tak znaczną pomoc z naszej strony. Zarówno w ramach działań podejmowanych bezpośrednio po tej katastrofie, jak i w dłuższej perspektywie wraz z włoskimi władzami staraliśmy się wykorzystać wszystkie możliwości, jakie oferuje polityka spójności."

Znaczne straty

W dniu 6 kwietnia 2009 r. trzęsienie ziemi w Abruzji spowodowało ogromne zniszczenia; w jego wyniku 300 osób zginęło, a 1 500 zostało rannych. Zniszczenia dotknęły całą prowincję L’Aquila i większość regionu Abruzji, jak również okoliczne regiony. Historyczne centrum L’Aquila do dziś jest niedostępne. Tysiące osób straciło dach nad głową, dziesiątki tysięcy osób nadal koczują w miasteczkach namiotowych lub zostały tymczasowo zakwaterowane na wybrzeżu Adriatyku. 20 000 osób w poszukiwaniu schronienia wyjechało z regionu. Katastrofa ta wywarła również ogromny wpływ na gospodarkę tej części Włoch, doprowadzając do zaprzestania działalności większości przedsiębiorstw.

Uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej

W dniu 8 czerwca władze Włoch złożyły wniosek o uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Środki Funduszu Solidarności zasadniczo mogą być wykorzystywane wyłącznie, jeśli straty przekroczą określony próg, który w przypadku Włoch wynosi 3,4 mld euro. Zniszczenia spowodowane przez to trzęsienie ziemi oszacowano na 10,2 mld euro.

Aby uwolnić środki, Komisja zwróci się następnie do władzy budżetowej, którą stanowią wspólnie Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej, o przyjęcie budżetu korygującego i włączenie go do budżetu Wspólnoty.

Owa pomoc ze strony Unii Europejskiej pozwoli sfinansować najpilniejsze działania, takie jak zapewnienie tymczasowego zakwaterowania dla ofiar, naprawa podstawowej infrastruktury (sieci energetycznych, wodociągów, dróg) oraz odgruzowywanie zniszczonych obszarów. Pomoc nie obejmuje strat poniesionych przez osoby prywatne.

Inne dostępne środki

Program regionalny dla Abruzji, korzystający ze wsparcia funduszy strukturalnych na lata 2007-2013 i dysponujący budżetem 140 mln euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), został zmodyfikowany tak, aby część pomocy można było przeznaczyć na odbudowę (zob. MEMO/08/447 ). Na działania w tym zakresie w perspektywie długoterminowej przeznaczonych zostanie około 83 mln euro; odbudowa trwać będzie co najmniej dziesięć lat:

 • wznowienie działalności gospodarczej: pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) we wszystkich sektorach: odbudowa budynków, urządzeń, częściowy zwrot wartości utraconych zasobów;

 • odbudowa obiektów użyteczności publicznej w mieście L’Aquila: infrastruktura, odbudowa zabytków dziedzictwa kulturowego i inne;

 • spójność społeczna oraz działania na rzecz młodzieży: w ramach działania na rzecz rozwoju obszarów miejskich pomoc zostanie przeznaczona stowarzyszeniom sportowym i kulturalnym, aby podtrzymać ich funkcjonowanie i tym samym zachęcić do pozostania w tej części kraju 27 000 studentów, których obecność odgrywa w kontekście gospodarki regionu istotną rolę;

 • promowan ie turystyki: w obszarach górskich, aby ożywić lokalną gospodarkę.

Termin składania do Komisji wniosków o płatności w ramach poprzedniego programu dla Abruzji na lata 2000-2006 zostanie ponadto wyjątkowo przedłużony o rok, do 30 czerwca 2010 r. Zapewni to regionowi większą elastyczność w pełnym wykorzystywaniu środków z EFRR w wysokości 193 mln euro ( IP/09/738 ).

Informacje dla reda ktorów

Pomoc nadzwyczajną z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, utworzonego w 2002 r., przydziela się państwom członkowskim i krajom prowadzącym negocjacje w sprawie przystąpienia do UE, które dotknięte zostały poważną klęską żywiołową. Rocznie na ten fundusz przeznaczane są środki w wysokości 1 mld euro.

Włochy skorzystały już z pomocy Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w podobnych okolicznościach, po serii trzęsień ziemi w regionach Molise i Apulii w 2002 r. Otrzymały one wówczas pomoc w wysokości 30,8 mln euro.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach:

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/solidar/solid_pl.htm

Annex: general information on EU Solidarity Fund (see also MEMO/05/111 )

ANNEX

GENERAL INFORMATION

Bruksela, czerwiec 2009 r.

Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (FSUE )

1. Obecny FSUE

Tło : FSUE powstał w odpowiedzi na wielkie powodzie w Europie Środkowej latem 2002 r. Rozporządzenie ustanawiające FSUE 1 weszło w życie w dniu 15 listopada 2002 r. Państwa członkowskie i kraje prowadzące negocjacje w sprawie przystąpienia do UE mogą zwrócić się do Funduszu o pomoc finansową w przypadku poważnych klęsk żywiołowych.

Charakterystyka : Pod względem administracyjnym FSUE jest instrumentem względnie prostym . Jego główne cechy to:

 • W przypadku „poważnej klęski” istnieje tylko jedno kryterium kwalifikacji (szkoda przekraczająca pewien próg).

 • Jedynie w wyjątkowych okolicznościach Fundusz może interweniować w przypadku mniejszych, tzw. " nadzwyczajnych klęsk regionalnych ", w przypadku których spełnione muszą być trzy określone kryteria.

 • W wyjątkowych przypadkach FSUE może również interweniować w państwie członkowskim lub państwie prowadzącym negocjacje w sprawie przystąpienia do UE, które dotknęła ta sama poważna klęska, co inne państwo uprawione do otrzymania pomocy. W tym przypadku nie obowiązują żadne szczególne kryteria.

 • Pomoc wypłacana jest jednorazowo z góry i nie wiąże się z wymogiem planowania lub współfinansowania.

 • Ponieważ źródła finansowania FSUE nie wchodzą w skład zwykłego budżetu UE , Komisja nie może samodzielnie podejmować decyzji dotyczących pomocy finansowej i musi przedłożyć taką propozycję władzy budżetowej (Radzie i Parlamentowi Europejskiemu) w celu uruchomienia środków z funduszu. Pomoc może zostać wypłacona jedynie po przyznaniu środków w ramach procedury budżetowej.

 • FSUE jest bardzo skutecznym instrumentem refinansowania działań nadzwyczajnych po wystąpieniu klęski. Po wypłaceniu pomocy fundusz może refinansować środki nadzwyczajne począwszy od pierwszego dnia klęski.

 • Instrument ten jest czasami mylnie rozumiany jako instrument szybkiego reagowania , lecz nie został on stworzony w tym celu.

Pomoc: FSUE zapewnia pomoc finansową na środki nadzwyczajne w przypadku poważnych klęsk żywiołowych , tj. takich, w przypadku których wartość szkód bezpośrednich wynosi ponad 3 mld EUR po cenach z 2002 r. (co w 2009 r. wynosi 3,4 mld EUR) lub 0,6% dochodu narodowego brutto (DNB), w zależności od tego, która z nich jest niższa. Nawet jeżeli próg ten nie został przekroczony, w wyjątkowych wypadkach środki z FSUE mogą być pozyskiwanie na: 1) pomoc dla państwa sąsiadującego dotkniętego tą samą poważną klęską, co inne państwo uprawnione do otrzymania pomocy; 2) nadzwyczajne klęski regionalne, które dotknęły większość ludności regionu i które poważnie i trwale wpływają na jego stabilności gospodarczą i warunki życia.

Płatności z Funduszu są z zasady przeznaczane wyłącznie na finansowanie działań nadzwyczajnych podejmowanych przez władze publiczne dotyczących szkód niepodlegających ubezpieczeniu (takich jak akcje służb ratunkowych, odtworzenie infrastruktury, stworzenie tymczasowych miejsc zamieszkania, działania porządkowe, ochrona dziedzictwa kulturowego przed dalszymi szkodami itp.).

Szkody prywatne i straty dochodów, również w rolnictwie, nie mogą być kompensowane.

Budżet roczny: Komisja podejmuje decyzje dotyczące wysokości każdego ze środków pomocy i przedkłada władzy budżetowej propozycje ich uruchomienia. Maksymalny roczny budżet, który może zostać uruchomiony, wynosi 1 mld EUR. Jednakże rzeczywista wysokość uruchomionych środków zmienia się z roku na rok, w zależności od występowania klęsk (do tej pory wahała się ona między 728 mln EUR w 2002 r. a 19 mln w 2008 r.). Wysokość pomocy przeznaczanej rocznie na nadzwyczajne klęski regionalne jest ograniczona do 7,5 % rocznego budżetu FSUE (75 mln EUR).

Wysokość pomocy: Kraj dotknięty klęską otrzymuje niższą stawkę pomocy w wysokości 2,5 % za część szkód poniżej progu wynoszącego 0,6 % DNB lub 3,4 mld EUR oraz wyższą stawkę pomocy w wysokości 6 % za część szkód powyżej tego progu. Dzięki temu, przy takiej samej wielkości szkód względnie biedniejsze państwa otrzymałyby większą pomoc w wartościach bezwzględnych niż państwa bogatsze.

Procedura: Władze krajowe państwa dotkniętego klęską mogą przedłożyć wniosek Komisji nie później niż 10 tygodni po wystąpieniu pierwszej szkody (Komisja nie może wystąpić z inicjatywą). Następnie Komisja ocenia wniosek i decyduje, czy należy uruchomić środki z FSUE, a także o właściwej wysokości pomocy oraz proponuje władzy budżetowej jego uruchomienie. Pomoc wypłacana jest jednorazowo, po podpisaniu porozumienia wykonawczego z państwem beneficjentem.

Wyniki (stan na czerwiec 2009 r.): Od 2002 r. Komisja otrzymała 65 wniosków o pomoc finansową z Funduszu. W przypadku 30 z nich, głównie dotyczących poważnych klęsk, przyznano wsparcie finansowe wynoszące ogółem ponad 1,5 mld EUR (dwa duże wnioski nie zostały jeszcze rozpatrzone).

2. Wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia ustanawiającego FSUE

W kwietniu 2005 r. Komisja przedłożyła Parlamentowi i Radzie wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia w sprawie Funduszu Solidarności, którego kluczowymi elementami są:

 • rozszerzony zakres Funduszu umożliwiający Wspólnocie reagowanie na klęski inne niż żywiołowe,

 • przepisy dotyczące zaliczek umożliwiające szybszą reakcję oraz uwidocznienie pomocy unijnej,

 • uproszczenie procedur poprzez wprowadzenie przejrzystszych kryteriów uruchamiania środków z Funduszu (obniżenie progu dla poważnych klęsk przy równoczesnym zaniechaniu stosowania kryteriów wyjątkowych).

Wniosek ten został bardzo pozytywnie przyjęty przez Parlament Europejski, lecz jest nadal blokowany w Radzie. Jednakże na razie Komisja nie wycofa wniosku, do którego, w przypadku zmiany klimatu politycznego, można by było szybko wrócić.

1 :

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej.


Side Bar