Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1180

Bryssel den 23 juli 2009

Statligt stöd: Kommissionen lägger fram riktlinjer för omstruktureringsstöd till banker

Europeiska kommissionen har lagt fram ett meddelande som förklarar dess strategi vid bedömningen av medlemsstaternas omstruktureringsstöd till banker. Strategin är baserad på följande tre grundläggande principer: i) de banker som har mottagit stöd måste göras lönsamma på lång sikt utan ytterligare statligt stöd, ii) de banker som har mottagit stöd och deras ägare måste bära en rimlig del av omstruktureringskostnaderna och iii) åtgärder måste vidtas för att begränsa snedvridningen av konkurrensen på den inre marknaden. I riktlinjerna, som gäller till och med den 31 december 2010, förklaras särskilt hur kommissionen avser att tillämpa dessa principer i samband med den nuvarande finanskrisen för att bidra till att banksektorn i EU åter blir lönsam.

Neelie Kroes, kommissionsledamot med ansvar för konkurrensfrågor, gjorde följande uttalande: ”Även om finanskrisen inte ännu är över måste vi på allvar börja arbeta med medlemsstaterna för att omstrukturera bankerna inom EU. Vi måste se till att bankerna åter blir lönsamma utan statligt stöd och blåsa nytt liv i konkurrensen på den inre marknaden. De i dag antagna riktlinjerna kommer att vara användbara för bankerna och medlemsstaterna eftersom de förklarar kommissionens kriterier vid bedömningen av omstruktureringsstöd till banker under denna period. De kompletterar våra tidigare riktlinjer om statliga garantier, rekapitalisering och behandling av värdeminskade tillgångar”.

Kommissionen måste behandla ett stort antal enskilda ärenden om bankomstruktureringar, som har blivit följden av stödåtgärder för att undsätta banker som godkänts på villkor att en omstruktureringsplan lämnas in inom sex månader. I syfte att främja insyn, förutsägbarhet och likabehandling av medlemsstaterna har kommissionen utfärdat riktlinjer för att klargöra sin strategi, de kriterier som den kommer att grunda sin bedömning på och den typ av information som krävs för att genomföra denna bedömning. Riktlinjerna grundar sig på artikel 87.3 b i EG-fördraget, enligt vilken statligt stöd är tillåtet vid en allvarlig störning i ekonomin. De kommer att vara tillfälliga och gälla fram till slutet av 2010. Därefter bör de normala reglerna för undsättning och omstrukturering som grundar sig på artikel 87.3 c i fördraget (stöd för utvecklingen av vissa näringsverksamheter eller vissa regioner, när det inte påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset) åter ta vid.

Finansiell stabilitet

Kommissionens meddelande om omstrukturering av banker kompletterar de riktlinjer om bedömning av statligt stöd till banker som kommissionen har antagit sedan finanskrisens början när det gäller garantier, rekapitalisering och behandling av värdeminskade tillgångar (se IP/08/1495 , IP/08/1901 respektive IP/09/322 ). Dessa tidigare riktlinjer har särskilt klargjort under vilka omständigheter banker måste lämna in en omstruktureringsplan. I det nya meddelandet beskrivs hur kommissionen kommer att använda konkurrensreglerna för att stödja den finansiella stabiliteten. Att bankerna åter blir lönsamma är den bästa garantin för stabilitet och för att de ska kunna låna till ekonomin på ett hållbart sätt.

Stresstest

Med tanke på detta understryks det i meddelandet att bankerna måste stresstesta sin verksamhet för att kunna utarbeta strategier för en hållbar framtid. En analys av bankens starka och svaga sidor måste göras. Denna kan leda till att bankens affärsmodell ses över, att värdeminskade tillgångar redovisas och behandlas, att banken drar sig ur verksamhet som går med förlust eller till och med överväger att låta sig köpas upp av en lönsam konkurrent eller att avveckla sin verksamhet under ordnade former.

I meddelandet klargörs att de banker som mottagit stöd och deras kapitalinnehavare måste ta ett skäligt ansvar för sitt tidigare beteende och så långt som möjligt med egna resurser bidra till bankens omstrukturering. Detta fodrar särskilt att staten får en korrekt ersättning för det stöd som den tillhandahåller. Om det inte kan ske omedelbart på grund av marknadsförhållandena kommer en sådan ansvarsfördelning att krävas i ett senare skede.

I meddelandet analyseras slutligen de snedvridningar av konkurrensen som blir följden av statligt stöd till banker och åtgärder läggs fram för att begränsa dessa. Snedvridningarna kan bero på att bankerna fortsätter med ett olämpligt beteende eller ett överdrivet risktagande eller på att de bibehållit sin marknadsnärvaro på sina konkurrenters bekostnad. Omfattande statligt stöd kan kräva vissa justeringar, däribland strukturåtgärder som t.ex. avyttringar (som kan spridas över ett antal år under den nuvarande krisen) eller beteenderegler som t.ex. begränsningar för förvärv eller för aggressiv prissättning och statligt finansierade marknadsstrategier. Med tanke på antalet samtidigt pågående omstruktureringsärenden kommer i denna analys särskild uppmärksamhet att ägnas åt nationella marknadsstrukturer, för att den inre marknadens integritet och öppenhet ska kunna bevaras.

Meddelandet i sin helhet finns på

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html .

För närmare uppgifter, se MEMO/09/350 .


Side Bar