Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1180

Bruselj, 23. julija 2009

Državne pomoči: Komisija predstavlja smernice o pomoči za prestrukturiranje bank

Evropska komisija je pripravila sporočilo, v katerem pojasnjuje svoj pristop k ocenjevanju pomoči za prestrukturiranje, ki jo države članic e dodeljujejo bankam. Pristop temelji na treh osnovnih načelih: i) banke, ki prejmejo pomoč, morajo začeti spet dolgoročno uspešno poslovati brez nadaljnje pomoči države, ii) banke, ki prejmejo pomoč, in njihovi lastniki morajo prevzeti pravičen delež bremena stroškov prestrukturiranja ter iii) treba je sprejeti ukrepe za omejevanje izkrivljanja konkurence na enotnem trgu. Smernice, ki bodo veljale do 31. decembra 2010, pojasnjujejo zlasti, kako namerava Komisija uporabljati ta načela v okviru sedanje sistemske finančne krize, da bi podprla vrnitev k uspešnemu delovanju evropskega bančnega sektorja.

Komisarka za konkurenco Neelie Kroes je povedala: „Finančne krize morda še ni konec, vendar se moramo z državami članicami resno lotiti prestrukturiranja evropskih bank. Banke morajo biti sposobne ponovno začeti uspešno poslovati brez državne pomoči, treba pa je oživiti tudi konkurenco na enotnem trgu. Danes sprejete smernice bodo uporabno orodje za banke in države članice, saj pojasnjujejo merila, ki jih bo Komisija uporabljala pri ocenjevanju pomoči za prestrukturiranje, dodeljene v sedanjem obdobju. Te smernice dopolnjujejo prejšnje smernice Komisije o državnih jamstvih, dokapitalizaciji in obravnavanju oslabljenih sredstev“.

Komisija mora obravnavati številne posamezne zadeve prestrukturiranja bank, ki sledijo iz ukrepov za reševanje bank, odobrenih pod pogojem, da bo v šestih mesecih predložen načrt prestrukturiranja. Za boljšo preglednost, predvidljivost in enakost obravnave po državah članicah je Komisija sprejela smernice, v katerih pojasnjuje svoj pristop in merila, na katerih bo temeljilo njeno ocenjevanje, ter opredeljuje informacije, ki so potrebne za oceno. Podlaga smernic je člen 87(3)(b) Pogodbe ES, ki dovoljuje državno pomoč v primeru resne motnje v gospodarstvu. Smernice bodo v veljavi omejeno obdobje, in sicer do konca leta 2010. Po tem datumu naj bi se ponovno uporabljala običajna pravila za reševanje in prestrukturiranje na podlagi člena 87(3)(c) Pogodbe ES (pomoč za pospeševanje razvoja določenih gospodarskih dejavnosti ali določenih gospodarskih območij, kadar takšna pomoč ne spreminja trgovinskih pogojev v obsegu, ki bi bil v nasprotju s skupnimi interesi).

Finančna stabilnost

Sporočilo Komisije o prestrukturiranju bank dopolnjuje smernice o ocenjevanju državnih pomoči za banke, ki jih je Komisija sprejela od začetka finančne krize v zvezi z jamstvi, dokapitalizacijo in obravnavanjem oslabljenih sredstev (glej IP/08/1495 , IP/08/1901 oziroma IP/09/322 ). V navedenih smernicah je bilo pojasnjeno zlasti, pod katerimi pogoji morajo banke predložiti načrt prestrukturiranja. Novo sporočilo pa pojasnjuje, kako bo Komisija uporabila pravila o konkurenci za podpiranje finančne stabilnosti. Ponovna vzpostavitev uspešnega poslovanja bank je najboljše zagotovilo za stabilnost in za njihovo trajno zmožnost zagotavljanja posojil gospodarstvu.

Testiranje izjemnih situacij

V tem okviru sporočilo poudarja, da morajo banke opraviti test poslovanja v izjemnih situacijah, da bi lahko oblikovale strategije za vzdržno prihodnost. Za to je treba ugotoviti prednosti in slabosti banke, kar lahko zahteva revizijo poslovnega modela banke, razkritje in obravnavanje oslabljenih sredstev, opustitev dejavnosti, ki ustvarjajo izgubo, ali celo pripojitev k uspešno delujoči konkurenčni banki ali redno likvidacijo.

V sporočilu je jasno poudarjeno, da morajo banke, ki prejmejo pomoč, in njihovi delničarji prevzeti primerno odgovornost za svoje preteklo ravnanje ter z lastnimi sredstvi prispevati k prestrukturiranju banke največ, kar zmorejo. To zlasti pomeni, da morajo državi plačati ustrezno nadomestilo za dodeljeno pomoč. Če to zaradi razmer na trgu ni možno takoj, je treba porazdelitev bremena zagotoviti na poznejši stopnji.

Nazadnje sporočilo analizira izkrivljanje konkurence, ki ga povzroča državna pomoč bankam, in navaja ukrepe za njegovo omejevanje. Izkrivljanje je lahko posledica podaljševanja neprimernega ali pretirano tveganega preteklega ravnanja banke in/ali ohranjanja njene prisotnosti na trgu na škodo konkurenčnih bank. Pri obsežni državni pomoči bodo morda potrebne nekatere prilagoditve, vključno s strukturnimi ukrepi, kot je odprodaja (ki se v sedanji krizi lahko opravi v obdobju več let), oziroma ukrepi glede ravnanja, na primer omejitve prevzemov ali agresivnega določanja cen in agresivnih strategij trženja, ki se financirajo z državno pomočjo. Glede na število vzporednih primerov prestrukturiranja bo pri tej analizi posebna pozornost namenjena strukturi nacionalnih trgov, da se ohrani celovitost notranjega trga in njegova odprtost za konkurenco.

Celotno besedilo sporočila je na voljo na naslovu

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html

Za podrobnejše informacije glej MEMO/09/350 .


Side Bar