Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1180

V Bruseli 23. júla 2009

Štátna pomoc: Komisia predkladá usmernenia k pomoci na reštrukturalizáciu bánk

Európska komisia schválila oznámenie, v ktorom vysvetľuje svoj prístup k posudzovaniu pomoci na reštrukturalizáciu, ktorú členské štáty poskyt ujú bankám. Prístup vychádza z troch základných zásad: i) banky, ktorým je poskytovaná pomoc, sa musia stať z dlhodobého hľadiska životaschopnými, ii) banky, ktorým je poskytovaná pomoc, a ich majitelia musia znášať primeranú časť nákladov na reštrukturalizáciu a iii) musia sa prijať opatrenia na obmedzenie narušení hospodárskej súťaže na jednotnom trhu. V usmerneniach, ktorú sú platné do 31. decembra 2010, sa vysvetľuje najmä to, ako plánuje Komisia uplatňovať tieto zásady v kontexte súčasnej systémovej finančnej krízy s cieľom prispieť k obnove životaschopnosti európskeho bankového sektora.

Komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová uviedla: „Finančná kríza možno ešte neskončila, ale my spolu s členskými štátmi musíme začať vážne pracovať na reštrukturalizácii európskych bánk. Musíme docieliť, aby boli banky opäť životaschopné bez štátnej podpory, a oživiť hospodársku súťaž na jednotnom trhu. Dnes prijaté usmernenia budú užitočným nástrojom pre banky a členské štáty, pretože vysvetľujú kritériá, ktoré bude Komisia uplatňovať vo vzťahu k pomoci na reštrukturalizáciu bánk v tomto období. Dopĺňajú predchádzajúce usmernenia týkajúce sa štátnych záruk, rekapitalizácie a zaobchádzania so znehodnotenými aktívami".

Komisia musí riešiť veľký počet individuálnych prípadov reštrukturalizácie bánk nadväzujúcich na opatrenia pomoci na záchranu bánk, ktoré boli schválené pod podmienkou, že do šiestich mesiacov bude predložený plán reštrukturalizácie. S cieľom podporiť transparentnosť, predvídateľnosť a rovnaké zaobchádzanie v členských štátoch Komisia vydala usmernenia, aby vyjasnila svoj prístup, kritériá, na ktorých bude založené jej posudzovanie, a druh informácií potrebných na vykonanie tohto posúdenia. Usmernenia vychádzajú z článku 87 ods. 3 písm. b) Zmluvy o ES, ktorý umožňuje štátnu pomoc v prípade vážnej poruchy fungovania hospodárstva. Budú mať dočasný charakter a budú sa uplatňovať do konca roku 2010. Po uvedenom dátume by mali začať opäť platiť bežné pravidlá týkajúce sa záchrany a reštrukturalizácie vychádzajúce z článku 87 ods. 3 písm. c) zmluvy (pomoc na rozvoj určitých hospodárskych činností alebo určitých hospodárskych oblastí, za predpokladu, že táto podpora nepriaznivo neovplyvní podmienky obchodu tak, že by to bolo v rozpore so spoločným záujmom).

Finančná stabilita

Oznámenie Komisie o reštrukturalizácii bánk dopĺňa usmernenia k posudzovaniu štátnej pomoci pre banky, ktoré Komisia prijala od začiatku finančnej krízy, týkajúce sa záruk, rekapitalizácie a zaobchádzania so znehodnotenými aktívami (pozri IP/08/1495 , IP/08/1901 a IP/09/322 ). Tieto predchádzajúce usmernenia vysvetlili najmä to, za akých podmienok sa od bánk vyžaduje predloženie plánu reštrukturalizácie. V novom oznámení sa uvádza, ako bude Komisia používať pravidlá hospodárskej súťaže na podporu finančnej stability. Obnovenie životaschopnosti bánk je najlepšou zárukou stability a ich udržateľnej schopnosti poskytovať úvery v rámci ekonomiky.

Stresové testovanie

V tejto súvislosti sa v oznámení zdôrazňuje, že banky budú musieť podrobiť svoju obchodnú činnosť stresovému testovaniu, aby bolo možné vypracovať stratégie pre zaistenie udržateľnej budúcnosti. To vyžaduje identifikáciu silných a slabých stránok banky, čo môže viesť k zmene obchodného modelu banky, poskytnutiu informácií o znehodnotených aktívach a sanácii týchto aktív, ukončeniu stratových činností alebo dokonca k zváženiu prevzatia životaschopným konkurentom alebo riadnej likvidácii.

V oznámení sa jasne uvádza, že banky, ktorým sa poskytuje pomoc, a ich vlastníci musia znášať primeranú zodpovednosť za svoje konanie v minulosti a prispieť k reštrukturalizácii v čo najväčšej miere z vlastných prostriedkov. To vyžaduje, aby bol štát za poskytovanú pomoc náležite odmenený. V prípadoch, keď to kvôli podmienkam na trhu nie je možné okamžite, sa bude toto zdieľanie bremena nákladov vyžadovať neskôr.

Oznámenie nakoniec obsahuje analýzu narušení hospodárskej súťaže, ktoré vyplývajú zo štátnej pomoci poskytovanej bankám, a návrhy opatrení na ich obmedzenie. Narušenia hospodárskej súťaže môžu vzniknúť v dôsledku predlžovania neprimeraného alebo príliš riskantného správania sa banky v minulosti a/alebo v dôsledku udržiavania jej prítomnosti na trhu na úkor jej konkurentov. Rozsiahla štátna podpora si môže vyžadovať určité úpravy vrátane štrukturálnych opatrení, ako sú predaje aktív (ktoré môžu byť v súčasnej kríze rozložené na niekoľko rokov) alebo opatrenia týkajúce sa správania, ako sú obmedzenia akvizícií alebo agresívnych cenových a marketingových stratégií financovaných zo štátnej pomoci. Vzhľadom na vysoký počet súčasne prebiehajúcich prípadov reštrukturalizácie sa uvedená analýza zameria predovšetkým na vnútroštátne trhové štruktúry s cieľom zachovať integritu a súťažný charakter jednotného trhu.

Úplné znenie oznámenia nájdete na stránke:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html

Ďalšie informácie nájdete v MEMO/09/350 .


Side Bar