Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1180

Briselē 2009. gada 23. jūlijā

Valsts atbalsts – Komisija iepazīstina ar pamatnostādnēm par pārstrukturēšanas atbalstu bankām

Eiropas Komisija apstiprināja paziņojumu, kurā izskaidrota tās pieeja dalībvalstu bankām sniegtā pārstrukturēšanas atbalsta novērtēšanai. Pieeja balstīta uz trim pamatprincipiem: i) bankām, kuras saņem atbalstu, ilgtermiņā ir jānodrošina dzīvotspēja bez turpmāka valsts atbalsta, ii) bankām, kuras saņem atbalstu, un to īpašniekiem ir jāuzņemas taisnīga pārstrukturēšanas izmaksu daļa un iii) jāveic pasākumi, lai ierobežotu konkurences kropļojumus vienotajā tirgū. Pamatnostādnēs, kuras ir spēkā līdz 2010. gada 31. decembrim, izskaidrots, kā Komisija iecerējusi piemērot šos principus saistībā ar pašreizējo sistēmisko finanšu krīzi, lai veicinātu Eiropas banku nozares dzīvotspējas atjaunošanu.

Konkurences komisāre Nēlī Krusa šajā sakarā teica: „Finanšu krīze vēl nav beigusies, bet mums jāsāk nopietni strādāt ar dalībvalstīm, lai pārstrukturētu Eiropas bankas. Mums atkal ir jāpadara bankas dzīvotspējīgas, nesniedzot valsts atbalstu, un jāatdzīvina konkurence vienotajā tirgū. Šodien pieņemtās pamatnostādnes būs noderīgs instruments bankām un dalībvalstīm, jo tajās izskaidroti kritēriji, ko Komisija pašreizējā laikposmā piemēros banku pārstrukturēšanas atbalstam. Tās papildina mūsu iepriekšējās norādes par valsts garantijām, rekapitalizāciju un samazinātas vērtības aktīviem piemērojamo režīmu.”

Komisijai jāizskata liels skaits atsevišķu banku pārstrukturēšanas gadījumu, kas izriet no banku glābšanas pasākumiem, kas apstiprināti ar nosacījumu, ka sešu mēnešu laikā tiks iesniegts pārstrukturēšanas plāns. Lai veicinātu pārredzamību, prognozējamību un vienlīdzīgu attieksmi pret dalībvalstīm, Komisija ir izdevusi norādes nolūkā precizēt savu pieeju, kritērijus, uz kuriem tā balstīs novērtējumu, un tā veikšanai vajadzīgo informāciju. Šīs pamatnostādnes ir balstītas uz EK līguma 87. panta 3. punkta b) apakšpunktu, ar kuru atļauj valsts atbalstu nopietnu traucējumu gadījumā tautsaimniecībā. Pamatnostādnes ir pieņemtas uz laiku, un tās piemēros līdz 2010. gada beigām. Pēc minētā datuma atkal būtu jāpiemēro parastie noteikumi par glābšanu un pārstrukturēšanu, kuru pamatā ir EK līguma 87. panta 3. punkta c) apakšpunkts (atbalsts, lai veicinātu atsevišķu saimniecisko darbību vai atsevišķu tautsaimniecības jomu attīstību, ja šādam atbalstam nav tāds nelabvēlīgs iespaids uz tirdzniecības apstākļiem, kas būtu pretrunā vispārējām interesēm).

Finanšu stabilitāte

Komisijas paziņojums par banku pārstrukturēšanu papildina norādes par banku pārstrukturēšanas atbalsta novērtēšanu, ko Komisija kopš finanšu krīzes sākuma ir pieņēmusi attiecībā uz garantijām, rekapitalizāciju un samazinātas vērtības aktīviem piemērojamo režīmu (skat. attiecīgi IP/08/1495 , IP/08/1901 un IP/09/322 ). Šajās iepriekšējās pamatnostādnēs jo īpaši izskaidrots, kādos gadījumos bankām ir jāiesniedz pārstrukturēšanas plāns. Jaunajā paziņojumā izklāstīts, kā Komisija izmantos konkurences noteikumus, lai atbalstītu finansiālo stabilitāti. Banku dzīvotspējas atgūšana ir labākā garantija to stabilitātei un to noturīgai spējai kreditēt tautsaimniecību.

Stresa tests

Ņemot vērā iepriekš minēto, paziņojumā uzsvērts, ka, lai veidotu stratēģijas ilgtspējīgai nākotnei, bankām ir jāpārbauda sava darbība stresa apstākļos. Šai nolūkā ir jānosaka banku stiprās puses un trūkumi, kā rezultātā var nākties pārskatīt bankas uzņēmējdarbības modeli, atklāt samazinātas vērtības aktīvus un atbrīvoties no tiem, atsakoties no darbībām, kas nes zaudējumus, vai pat apsverot iespēju, ka banku pārņem kāds dzīvotspējīgs konkurents, vai pienācīgu darbības izbeigšanu.

Paziņojumā skaidri noteikts, ka bankām, kuras saņem atbalstu, un to kapitāla turētajiem ir jāuzņemas pienācīga atbildība par savu iepriekšējo rīcību un pēc iespējas jāatbalsta bankas pārstrukturēšana, izmantojot to pašu līdzekļus. Īpaša prasība ir pienācīga atlīdzība valstij par tās sniegto atbalstu. Ja tirgus apstākļu dēļ tas uzreiz nav iespējams, šis slogs būs jāsadala vēlāk.

Visbeidzot, paziņojumā analizēti konkurences kropļojumi, kas izriet no valsts atbalsta bankām, un minēti pasākumi to ierobežošanai. Kropļojumi var rasties, ja turpinās bankas iepriekšējā neatbilstošā vai pārmērīgi riskantā darbība, un/vai saglabājot klātbūtni tirgū, kas kaitē konkurentiem. Sniedzot lielu valsts atbalstu, var būt vajadzīgi daži pielāgojumi, tostarp tādi strukturāli pasākumi kā nodalīšana (kas pašreizējā krīzes situācijā var ilgt vairākus gadus), vai rīcības pasākumi, piemēram, iegādes vai agresīvas cenu noteikšanas ierobežojumi un ierobežojumi attiecībā uz mārketinga stratēģijām, ko finansē ar valsts atbalstu. Ņemot vērā vienlaikus notiekošo pārstrukturēšanas gadījumu skaitu, šajā analīzē īpaša uzmanība tiks pievērsta valstu tirgus struktūrai, lai saglabātu vienotā tirgus integritāti un konkurētspēju.

Paziņojuma pilns teksts ir pieejams:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html

Sīkāku informāciju skatīt MEMO/09/350 .


Side Bar