Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1180

Briuselis, 2009  m. liepos 23 d.

Valstybės pagalba. Komisija pristato bankų restruktūrizavimo pagalbos gaires

Europos Komisija susitarė dėl komunikato, kuriame aiškinamas valstybių narių bankams skiriamos restruktūrizavimo pagalbos vertinimo meto das. Šis metodas grindžiamas trimis pagrindiniais principais: i) turi būti atkurtas ilgalaikis remiamų bankų gyvybingumas be tolesnės valstybės paramos, ii) remiami bankai ir jų savininkai turi prisiimti gana didelę restruktūrizavimo išlaidų dalį ir iii) turi būti imtasi priemonių konkurencijos iškraipymams bendrojoje rinkoje sumažinti. Iki 2010 m. gruodžio 31 d. galiosiančiose gairėse visų pirma paaiškinta, kaip Komisija ketina taikyti šiuos principus dabartinės sisteminės finansų krizės sąlygomis, kad padėtų atgaivinti Europos bankų sektorių.

Už konkurenciją atsakinga Komisijos narė Neelie Kroes sakė: „Finansų krizė dar nesibaigė, tačiau su valstybėmis narėmis turime pradėti rimtai dirbti, kad restruktūrizuotume Europos bankus. Reikia atkurti bankų gyvybingumą be valstybės paramos ir vėl suaktyvinti konkurenciją bendrojoje rinkoje. Šiandien priimtos gairės bus naudinga priemonė bankams ir valstybėms narėms, nes jose paaiškinta, kokiais kriterijais Komisija remsis vertindama dabar bankams skiriamą restruktūrizavimo pagalbą. Jos papildo ankstesnes valstybės garantijoms, kapitalo atkūrimui ir sumažėjusios vertės turto tvarkymui skirtas gaires.“

Komisija turi išnagrinėti daugybę atskirų bankų restruktūrizavimo atvejų, kai bankų sanavimo pagalbos priemonės patvirtintos su sąlyga, kad per šešis mėnesius bus pateiktas restruktūrizavimo planas. Siekdama didesnio skaidrumo ir nuspėjamumo, taip pat norėdama užtikrinti vienodas sąlygas visoms valstybėms narėms, Komisija paskelbė gaires, kuriose paaiškina savo metodą, kokius kriterijus taikys ir kokios informacijos prašys atlikdama vertinimą. Šios gairės grindžiamos EB sutarties 87  straipsnio 3 dalies b punktu, pagal kurį valstybės pagalba leidžiama dideliems ekonomikos sutrikimams atitaisyti. Šios priemonės bus taikomos laikinai iki 2010 m. pabaigos. Vėliau vėl turėtų būti taikomos įprastos sanavimo ir restruktūrizavimo priemonės pagal Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktą (pagalba, skirta tam tikros ūkinės veiklos rūšių arba tam tikrų regionų ekonomikos sričių plėtrai skatinti, jei ji netrikdo prekybos sąlygų taip, kad prieštarautų bendram interesui).

Finansinis stabilumas

Komisijos komunikatas dėl bankų restruktūrizavimo papildo valstybės pagalbos bankams gaires, kurias Komisija yra priėmusi nuo finansų krizės pradžios ir kurios skirtos garantijoms, kapitalo atkūrimui ir sumažėjusios vertės turto tvarkymui (žr. atitinkamai IP/08/1495 , IP/08/1901 ir IP/09/322 ). Šiose ankstesnėse gairėse visų pirma paaiškinta, kokiais atvejais bankai privalo pateikti restruktūrizavimo planą. Naujajame komunikate nusakyta, kaip Komisija taikys konkurencijos taisykles finansiniam stabilumui užtikrinti. Atkūrus bankų gyvybingumą, geriausiai užtikrinamas stabilumas ir ilgalaikis bankų gebėjimas skolinti ūkinės veikos vykdytojams.

Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis

Komunikate pabrėžta, kad dabartinėmis sąlygomis norėdami sukurti tvarias ateities strategijas bankai privalės atlikti savo verslo testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Reikės nustatyti banko privalumus ir trūkumus, o tai padarius gali tekti persvarstyti banko verslo modelį, pateikti informaciją apie sumažėjusios vertės turtą ir jį tvarkyti, nutraukti nuostolingą veiklą ar net svarstyti galimybę banką perimti gyvybingam konkurentui arba ji tinkamai likviduoti.

Komunikate aiškiai pasakyta, kad remiami bankai ir jų savininkai privalo prisiimti atitinkamą atsakomybę už savo elgesį praeityje ir savo pačių lėšomis kuo daugiau prisidėti prie bankų restruktūrizavimo. Todėl visų pirma reikia, kad už skiriamą pagalbą valstybei būtų teisingai atlyginta. Jeigu dėl rinkos aplinkybių pasidalyti tokia atsakomybės našta neįmanoma iš karto, tai reikės padaryti vėliau.

Galiausiai komunikate analizuojami konkurencijos iškraipymai, atsiradę dėl bankams suteiktos valstybės pagalbos, ir pristatomos jų mažinimo priemonės. Konkurencija gali būti iškraipyta dėl to, kad suteikus pagalbą pratęsiama netinkama arba pernelyg rizikinga banko veikla ir (arba) dirbtinai remiama konkurentams žalinga banko įtaka rinkoje. Suteikus didelę valstybės paramą, gali prireikti tam tikrų taisomųjų priemonių, įskaitant struktūrines priemones, kaip antai verslo perdavimas (kuris dabartinės krizės sąlygomis gali būti įgyvendinamas per keletą metų), arba tokių veiklos kontrolės priemonių kaip įsigijimų arba valstybės lėšomis finansuojamų agresyvių kainodaros ir rinkodaros strategijų ribojimas. Atsižvelgiant į vienu metu nagrinėjamų restruktūrizavimo atvejų skaičių, atliekant šią analizę ypatingas dėmesys bus skiriamas nacionalinėms rinkos struktūroms, kad būtų išlaikytas bendrosios rinkos vientisumas ir palankumas konkuruoti.

Visą komunikato tekstą rasite

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html

Daugiau informacijos rasite MEMO/09/350 .


Side Bar