Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1180

Bryssel 23. heinäkuuta 2009

Komissio antoi suuntaviivat pankkien rakenneuudistustuesta

Euroopan komissio on antanut tiedonannon , jossa se selostaa, miten se arvioi jäsenvaltioiden pankeille myöntämää rakenneuudistustukea. Komission lähestymistapa perustuu seuraaviin kolmeen pääperiaatteeseen: i) tuensaajapankit on voitava palauttaa tilanteeseen, jossa ne ovat pitkällä aikavälillä elinkelpoisia ilman valtion tukea, ii) tuensaajapankkien ja niiden omistajien on maksettava kohtuullinen osuus rakenneuudistuskustannuksista ja iii) on toteutettava toimenpiteitä, joilla ehkäistään kilpailun vääristymistä yhtenäismarkkinoilla. Vuoden 2010 joulukuun 31. päivään asti voimassa olevissa suuntaviivoissa kuvataan etenkin, miten komissio aikoo soveltaa näitä periaatteita nykyisessä systeemisessä finanssikriisissä. Tavoitteena on auttaa palauttamaan pankkien elinkelpoisuus Euroopassa.

”Vaikka finanssikriisi vielä jatkuukin, meidän on aloitettava yhdessä jäsenvaltioiden kanssa määrätietoinen työ Euroopan pankkien rakenneuudistuksen toteuttamiseksi. Meidän on palautettava tilanne, jossa pankit ovat pitkällä aikavälillä elinkelpoisia ilman valtiontukea, ja tehostettava kilpailua yhtenäismarkkinoilla. Tänään annetut suuntaviivat auttavat pankkeja ja jäsenvaltioita ymmärtämään, miten komissio aikoo arvioida pankkien rakenneuudistustukea nykytilanteessa. Niillä täydennetään aikaisempaa ohjeistusta, jota komissio on antanut valtiontakauksista, pääomapohjan vahvistamisesta ja arvoltaan alentuneiden omaisuuserien käsittelystä”, totesi kilpailukomissaari Neelie Kroes.

Komissiolla on käsiteltävänään runsaasti yksittäisiä pankkien rakenneuudistustukea koskevia tapauksia, koska se on hyväksynyt useita pankkien hyväksi toteutettavia pelastamistukitoimia sillä edellytyksellä, että rakenneuudistussuunnitelmat toimitetaan kuuden kuukauden kuluessa. Lisätäkseen läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta sekä varmistaakseen, että jäsenvaltioita kohdellaan tasavertaisesti, komissio on antanut suuntaviivat, joissa se selventää soveltamaansa lähestymistapaa, arviointiperusteina käyttämiään kriteerejä sekä arviointia varten tarvitsemiaan tietoja. Suuntaviivat perustuvat EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan b alakohtaan, jonka mukaan valtiontukea voidaan myöntää, kun taloudessa on vakava häiriö. Niitä sovelletaan väliaikaisesti vuoden 2010 loppuun saakka. Tämän jälkeen sovellettaviksi tulevat jälleen tavanomaiset pelastamis- ja rakenneuudistustukea koskevat säännöt, jotka perustuvat perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohtaan (tuki tietyn taloudellisen toiminnan tai talousalueen kehityksen edistämiseen, jos tuki ei muuta kaupankäynnin edellytyksiä yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla).

Rahoitusalan vakaus

Pankkien rakenneuudistusta käsittelevällä tiedonannolla täydennetään ohjeita, joita komissio on antanut pankeille myönnetyn valtiontuen arvioinnista rahoitusalan kriisin alusta lähtien. Nämä ohjeet koskevat takauksia (ks. IP/08/1495 ) pääomapohjan vahvistamista (ks. IP/08/1901 ) ja arvoltaan alentuneiden omaisuuserien käsittelyä (ks. IP/09/322 ). Näissä aikaisemmin annetuissa ohjeissa selvennetään etenkin, millaisissa olosuhteissa pankit ovat velvollisia toimittamaan rakenneuudistussuunnitelman. Nyt annetussa tiedonannossa kuvataan, miten komissio soveltaa kilpailusääntöjä tukeakseen rahoitusalan vakautta. Pankkien elinkelpoisuuden palauttaminen on paras tae vakaudesta ja pankkien kyvystä varmistaa kestävällä tavalla reaalitalouden luotonsaanti.

Stressitestaus

Tiedonannossa korostetaan, että pankkien on stressitestattava liiketoimintansa voidakseen laatia tulevaisuuden kannalta kestäviä strategioita. Stressitestaus edellyttää pankin vahvuuksien ja heikkouksien analysointia. Tästä analyysista voi olla seurauksena pankin liiketoimintamallin muuttaminen, arvoltaan alentuneita omaisuuseriä koskevien tietojen antaminen ja kyseisiin omaisuuseriin kohdistettavat toimenpiteet, tappiollisen liiketoiminnan lopettaminen tai jopa sen mahdollisuuden harkitseminen, että pankki myydään elinkelpoiselle kilpailijalle tai asetetaan likvidaatiomenettelyyn.

Tiedonannossa todetaan selkeästi, että tuensaajapankkien ja niiden osakkaiden on kannettava riittävä vastuu aikaisemmasta toiminnastaan ja katettava mahdollisimman suuri osuus rakenneuudistuksen kustannuksista omilla varoillaan. Tämä edellyttää etenkin sitä, että valtio saa asianmukaisen korvauksen myöntämästään tuesta. Jos tällainen vastuunjako ei markkinaolosuhteiden vuoksi ole välittömästi mahdollista, se on toteutettava myöhemmässä vaiheessa.

Tiedonannossa tarkastellaan myös pankeille myönnetystä valtiontuesta aiheutuvia kilpailun vääristymiä ja esitetään toimenpiteitä niiden rajoittamiseksi. Vääristymiä voi syntyä silloin kun tuella pitkitetään pankkien puutteellista tai liian riskialtista toimintaa tai pankin markkinaläsnäoloa tavalla, joka haittaa kilpailijoiden toimintaa. Jos valtion tukea myönnetään runsaasti, saatetaan tarvita korjaavia toimenpiteitä, joihin voivat kuulua mm. rakenteelliset toimenpiteet, kuten liiketoimintojen myynti (joka voidaan nykyisessä kriisissä toteuttaa usean vuoden aikana), tai toimintalinjoihin liittyvät toimenpiteet, kuten omaisuuserien hankintaan, aggressiiviseen hinnoitteluun ja valtiontuella rahoitettuihin markkinointistrategioihin liittyvät rajoitteet. Koska useat pankit ovat rakenneuudistuksen tarpeessa samaan aikaan, tapausten analysoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota kansallisiin markkinarakenteisiin, jotta yhtenäismarkkinat voidaan säilyttää eheinä ja kitkattomina.

Tiedonanto on luett avissa osoitteessa

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html

Lisätietoja on asiakirjassa MEMO/09/350 .


Side Bar