Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1180

Brüssel, 23. juuli 2009

Riigiabi: komisjon esitab suunised ümberkorraldusabi andmiseks pankadele

Euroopa Komisjon on võtnud vastu teatise, et tutvustada lähenemisviisi, mille alusel ta hindab liikmesriikide poolt pankadele antavat ümberkorraldusabi. Lähenemisviis toetub kolmele põhimõttele: i) abi saavad pangad peavad olema pikaajaliselt ka ilma riigiabita elujõulised, ii) abi saavad pangad ja nende omanikud peavad kandma õiglase osa ümberkorralduskuludest ning iii) abi peab hõlmama meetmeid konkurentsimoonutuste piiramiseks ühtsel turul. Suunistes selgitatakse eelkõige, kuidas komisjon kavatseb nimetatud põhimõtteid praeguse finantskriisi tingimustes rakendada, et toetada Euroopa pangandussektori elujõulisuse taastumist. Suunised kehtivad 31. detsembrini 2010.

Konkurentsivolinik Neelie Kroes: „Finantskriis ei pruugi veel möödas olla, kuid meil tuleb alustada koos liikmesriikidega tõsist tööd Euroopa pankade ümberkorraldamiseks. Peame tagama, et pangad saaksid taas hakkama ilma riigiabita, ja turgutama konkurentsi ühtsel turul. Täna vastu võetud suunistes tutvustatakse kriteeriume, mille alusel komisjon hindab suuniste kehtivuse ajal pankadele antavat ümberkorraldusabi. Seega kujutavad suunised endast kasulikku abivahendit nii pankadele kui ka liikmesriikidele. Nimetatud abivahend täiendab varem avaldatud suuniseid riigi garantiide, rekapitaliseerimise ja langenud väärtusega varade suhtes võetavate meetmete kohta.”

Komisjoni vajadus hinnata suure arvu pankade ümberkorraldamist on tingitud päästmisabist, mida pankadele on antud tingimusel, et nad esitavad kuue kuu jooksul ümberkorraldamiskava. Selleks et hindamine oleks läbipaistev ja prognoositav ning et kõiki liikmesriike koheldaks võrdselt, on komisjon avaldanud suunised, milles ta kirjeldab oma lähenemisviisi, hindamiskriteeriume ja muud hindamiseks nõutavat teavet. Käesolevad suunised tuginevad EÜ asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punktile b, mille kohaselt võib anda riigiabi tõsise häire kõrvaldamiseks majanduses. Suunised on ajutised ja kehtivad kuni 2010. aasta lõpuni. Pärast seda soovitakse pöörduda tagasi tavapärase päästmis- ja ümberkorraldusabi andmise juurde asutamislepingu artikli 87 lõike 3 punkti c alusel (s.t abi teatud majandustegevuse või teatud majanduspiirkondade arengu soodustamiseks, kui niisugune abi ei mõjuta ebasoovitavalt kaubandustingimusi määral, mis oleks vastuolus ühiste huvidega).

Finantsstabiilsus

Käesolev komisjoni teatis pankade ümberkorraldamise kohta annab täiendavaid juhiseid pankadele pakutava riigiabi hindamiseks. Alates finantskriisi algusest on komisjon juba võtnud vastu teatised garantiide, rekapitaliseerimise ja langenud väärtusega varade suhtes võetavate meetmete kohta (vastavalt IP/08/1495 , IP/08/1901 ja IP/09/322 ). Varasemates suunistes selgitatakse eelkõige seda, millistel asjaoludel pangad peavad esitama ümberkorraldamiskava. Seevastu käesolevas teatises antakse ülevaade sellest, kuidas komisjon toetab konkurentsieeskirjade raames finantsstabiilsust. Stabiilsuse ja ettevõtjatele laenude andmise tagab kõige paremini pankade elujõulisuse taastamine.

Stressitest

Seoses sellega rõhutab komisjon, et pangad peavad rakendama jätkusuutliku tulevikustrateegia kujundamiseks stressiteste. See nõuab pangalt oma tugevate ja nõrkade külgede analüüsimist ning võib tuua kaasa ärimudeli läbivaatamise, langenud väärtusega varade avalikustamise ja nende suhtes meetmete võtmise või kahjumlikest tegevusharudest loobumise ning isegi sundida kaaluma ülevõtmist elujõulise konkurendi poolt või tegevuse nõuetekohast lõpetamist.

Teatises on selge sõnaga sätestatud, et abi saavad pangad ja nende osanikud peavad oma varasema tegevuse eest asjakohaselt vastutama ja panga ümberkorraldamist võimalikult suurel määral oma vahenditest toetama. Selleks tuleb eelkõige maksta riigile saadava abi eest piisavat tasu. Kui selline kulude jagamine ei ole turu olukorda arvestades kohe võimalik, nõutakse seda hilisemas etapis.

Lisaks vaadeldakse teatises pankadele antud riigiabist tulenevaid konkurentsimoonutusi ja nähakse ette meetmed moonutuste piiramiseks. Moonutus võib tekkida seetõttu, et pank jätkab abi toel ebaadekvaatset või ülemääraselt riskantset tegevust ja/või säilitab oma koha turul, kahjustades sellega konkurente. Suuremahuline riigiabi võib nõuda kohandusi, sealhulgas struktuurimeetmeid, näiteks loobumist teatavatest üksustest (mis võib praeguse kriisi puhul jaguneda mitme aasta vahel), või tegevust piiravaid meetmeid, näiteks takistusi, mis ei võimaldaks kasutada riigiabi uute varade omandamiseks või agressiivse hinnakujunduse ja turundusstrateegia rakendamiseks. Kuna paljusid ümberkorraldusabi juhtumeid käsitletakse korraga, pööratakse analüüsi käigus eriti tähelepanu liikmesriigi turustruktuuridele, et säiliksid ühtse turu terviklikkus ja konkurentsipõhimõtted.

Teatise tervikteksti leiab järgmiselt aadressilt:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html

Üksikasjalikuma ülevaate saamiseks vt MEMO/09/350 .


Side Bar