Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1180

Bru xelles, den 23. juli 2009

Stat sstøtte: Kommissionen fremlægger retningslinjer for omstruktureringsstøtte til banker

Europa-Kommissionen har vedtaget en meddelelse, hvori den redegør for sin holdning til medlemsstaternes ydelse af omstruktureringsstøtte til bankerne. Den har opstillet tre grundprincipper: i) de banker, der ydes støtte til, skal gøres rentable på længere sigt uden behov for yderligere statsstøtte, ii) bankerne og deres ejere skal selv bære en rimelig del af omstruktureringsomkostningerne, og iii) der skal træffes foranstaltninger til at begrænse konkurrencefordrejningerne på det indre marked. Disse retningslinjer, som gælder indtil 31. december 2010, forklarer i særdeleshed, hvordan Kommissionen agter at anvende disse principper under den nuværende systemiske finanskrise med det formål at få den europæiske banksektor bragt på fode igen.

Konkurrencekommissær Neelie Kroes udtalte i den forbindelse, at "finanskrisen er nok ikke overstået endnu, men vi er nødt til at arbejde seriøst på at få omstruktureret de europæiske banker sammen med medlemsstaterne. Vi må have bragt bankerne på fode igen, så de kan fungere uden statsstøtte, og puste nyt liv i konkurrencen på det indre marked. De retningslinjer, vi har vedtaget i dag, vil give bankerne og medlemsstaterne et nyttigt indblik i, hvilke kriterier Kommissionen vil lægge til grund for omstruktureringsstøtte til banker i den aktuelle situation. De supplerer de retningslinjer, vi tidligere har udsendt om statsgarantier, kapitaltilførsler og behandling af værdiforringede aktiver.

Kommissionen får en lang række individuelle sager til behandling, der drejer sig om omstrukturering af banker efter de hjælpepakker, der blev godkendt på betingelse af, at der inden for seks måneder blev fremlagt en omstruktureringsplan. Af hensyn til gennemsigtighed, forudsigelighed og ligebehandling mellem medlemsstaterne har Kommissionen udsendt retningslinjer for, hvilken tilgang den vil anlægge, hvilke kriterier den vil lægge til grund for sin vurdering, og hvilke oplysninger den har brug for til sin vurdering. Disse retningslinjer udsendes på grundlag af EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra b), der åbner mulighed for statsstøtte i tilfælde af en alvorlig forstyrrelse af økonomien. De er midlertidige og gælder indtil udgangen af 2010. Efter den dato vil de normale regler for rednings- og omstruktureringsstøtte, der er baseret på traktatens artikel 87, stk. 3, litra c) (om støtte til fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene eller økonomiske regioner, som ikke ændrer samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse) igen finde anvendelse.

Finan siel stabilitet

Kommissionens meddelelse om omstrukturering af banker supplerer de retningslinjer for vurderingen af statsstøtte til banker, som Kommissionen har vedtaget siden finanskrisens begyndelse, og som drejer sig om garantier, kapitaltilførsler og behandling af værdiforringede aktiver (se henholdsvis IP/08/1495 , IP/08/1901 og IP/09/322 ). I disse tidligere retningslinjer blev det bl.a. forklaret, hvornår bankerne skal fremlægge en omstruktureringsplan. Den nye meddelelse redegør for, hvordan Kommissionen vil anvende konkurrencereglerne til at støtte den finansielle stabilitet. At bankerne igen bliver rentable, er den bedste garanti for stabilitet og for bankernes genoptagelse af långivningen til erhvervslivet.

Stresstest

I den sammenhæng understreger Kommissionen, at bankerne er nødt til at stressteste deres virksomhed for at kunne opstille strategier, der kan sikre dem en bæredygtig fremtid. Det indebærer, at de må foretage en diagnose af bankens styrker og svagheder, der kan resultere i en revision af bankens forretningsmodel, identificering og behandling af værdiforringede aktiver, opgivelse af tabsgivende aktiviteter eller sågar overvejelser om at blive overtaget af en rentabel konkurrent eller en velordnet afvikling.

I meddelelsen slås det fast, at banker, der har modtaget statsstøtte, og deres ejere må bære et rimeligt ansvar for deres tidligere adfærd og bidrage så meget som muligt til bankens omstrukturering med deres egne midler. Det kræver bl.a., at staten opnår et korrekt afkast på den støtte, den yder. Hvor dette ikke umiddelbart er muligt på grund af markedsforholdene, vil der blive stillet krav om en sådan byrdefordeling på et senere stadium.

Endelig indeholder Kommissionens meddelelse en analyse af de konkurrencefordrejninger, statsstøtte til banker kan give anledning til, og en angivelse af, hvilke foranstaltninger der kan træffes for at begrænse disse virkninger. Sådanne konkurrencefordrejninger kan bero på, at en bank fortsætter sin hidtidige uhensigtsmæssige eller alt for risikofyldte adfærd og/eller opretholder en markedstilstedeværelse til skade for konkurrenter. I de tilfælde, hvor der ydes omfattende statsstøtte, kan der være behov for visse justeringer, herunder strukturforanstaltninger som f.eks. afhændelser (der under den aktuelle krise kan spredes over flere år) eller adfærdsrelaterede foranstaltninger som f.eks. restriktioner angående overtagelse af andre banker eller aggressive pris- og markedsføringsstrategier, der finansieres med statsstøtte. I betragtning af det store antal omstruktureringssager, der skal behandles samtidig, vil der i analysen blive lagt særlig vægt på nationale markedsstrukturer for at sikre integritet og konkurrence på det indre marked.

Hele meddelelsen findes på :

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html

For yderligere oplysninger henvises til MEMO/09/350 .


Side Bar