Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1180

V Bruselu dne 23. července 2009

Státní podpora: Komise předkládá pokyny k podpoře na restrukturalizaci určené bankám

Evropská Komise přijala sdělení, které vysvětluje její přístup k hodnocení podpory na restrukturalizaci, již poskytují členské státy bankám. Přístup se zakládá na třech základních zásadách: i) banky přijímající podporu se musí v dlouhodobém horizontu stát životaschopnými bez další státní podpory, ii) banky přijímající podporu a jejich vlastníci se musí spravedlivě podílet na restrukturalizačních nákladech a iii) musí být přijata opatření, která by omezila narušení hospodářské soutěže na jednotném trhu. Pokyny, které jsou platné až do 31. prosince 2010, především vysvětlují, jakým způsobem zamýšlí Komise v kontextu stávající systémové finanční krize tyto zásady používat, aby přispívala k návratu k životaschopnosti evropského bankovního sektoru.

Komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroesová uvedla: „Finanční krize možná ještě neskončila, ale my musíme začít s členskými státy vážně pracovat na restrukturalizaci evropských bank. Musíme učinit banky znovu životaschopnými bez státní podpory a oživit hospodářskou soutěž na jednotném trhu. Dnes přijaté pokyny budou pro banky a členské státy užitečným nástrojem, který vysvětlí kritéria, jež bude Komise v současnosti uplatňovat na podporu na restrukturalizaci určenou bankám. Doplňují naše předchozí pokyny týkající se státních záruk, rekapitalizace a znehodnocených aktiv“.

Komise musí řešit velký počet individuálních případů bankovních restrukturalizací, které následují po záchranných opatřeních poskytnutých bankám, jež byla schválena pod podmínkou předložení restrukturalizačního plánu do šesti měsíců. S cílem posílit průhlednost, předvídatelnost a rovnost zacházení mezi členskými státy vydala Komise pokyny, aby objasnila svůj přístup, kritéria, na kterých se bude hodnocení zakládat, a charakter informací vyžadovaných pro toto hodnocení. Tyto pokyny jsou založeny na čl. 87 odst. 3 písm. b) Smlouvy o ES, který povoluje státní podporu v případě vážné poruchy v hospodářství. Pokyny budou dočasné povahy a budou uplatňovány do konce roku 2010. Po tomto datu by se znovu měla používat pravidla na záchranu a restrukturalizaci podle čl. 87 odst. 3 písm. c) Smlouvy o ES (podpora určená pro rozvoj určitých hospodářských činností nebo hospodářských oblastí, pokud nemění podmínky obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem).

Finanční stabilita

Sdělení Komise o restrukturalizaci bank doplňuje pokyny k posouzení státních podpor poskytnutých bankám, které Komise přijala na začátku finanční krize, týkající se záruk, rekapitalizace a zacházení se znehodnocenými aktivy (viz IP/08/1495 , IP/08/1901 a IP/09/322 ). Tyto předešlé pokyny především vysvětlují, za jakých podmínek se od bank vyžaduje, aby předložily plán na restrukturalizaci. Nové sdělení naznačuje, jakým způsobem bude Komise používat pravidla pro hospodářskou soutěž, aby podpořila finanční stabilitu. Návrat k životaschopnosti bank je nejlepší zárukou pro stabilitu a pro jejich trvalou schopnost poskytovat úvěry hospodářství.

Zátěžový test

V tomto kontextu sdělení zdůrazňuje, že za účelem vypracování strategií pro udržitelnou budoucnost budou banky muset podrobit své aktivity zátěžovým testům. To si vyžaduje určení silných a slabých stránek banky, které může vést k přepracování modelu podnikání banky, poskytnout informace o znehodnocených aktivech a řešení tohoto problému, k ukončení ztrátových činností, či dokonce ke zvážení možnosti převzetí životaschopným konkurentem nebo k řádné likvidaci.

Sdělení jasně uvádí, že podporované banky a držitelé jejich kapitálu musí nést přiměřenou odpovědnost za své jednání v minulosti a podílet se na restrukturalizaci bank co nejvíce svými vlastními zdroji. To zejména vyžaduje, aby stát obdržel za poskytovanou podporu řádné protiplnění. Kde to vzhledem k tržním okolnostem není ihned možné, bude toto sdílení nákladů vyžadováno později.

Sdělení nakonec analyzuje narušení hospodářské soutěže vyplývající ze státní podpory poskytované bankám a předkládá opatření k jejich omezení. Narušení soutěže mohou vzniknout z prodlužování nevhodného či příliš rizikového chování banky v minulosti a/nebo z udržování její přítomnosti na trhu na úkor konkurentů. Rozsáhlé státní podpory mohou vyžadovat určité úpravy včetně strukturálních opatření, jako jsou odprodeje (které mohou být v současné krizi rozloženy do několika let) či etické záruky, jako omezení akvizic či omezení týkající se agresivních cenových nebo marketingových strategií financovaných státní podporou. Vzhledem k počtu současně probíhajících restrukturalizačních případů se tato analýza především zaměří na vnitrostátní tržní struktury za účelem zachování integrity a soutěžního prostředí jednotného trhu.

Sdělení je v úplném znění k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html

Další informace naleznete ve zprávě MEMO/09/350 .


Side Bar