Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1180

Брюксел, 23 юли 2009 г.

Държавни помощи: Комисията представя насоки за помощта за преструктуриране за банките

Европейската комисия постигна съгласие относно съобщение, в което се обяснява подходът ѝ за оценяване на помощта за преструктуриране, предоставяна от държавите-членки на банките. Подходът се основава на три основни принципа: i) подпомаганите банки трябва да станат жизнеспособни в дългосрочен план без допълнителна държавна подкрепа, ii) подпомаганите банки и техните собственици трябва да понесат справедлива част от разходите за преструктуриране и iii) трябва да бъдат взети мерки, за да се ограничи нарушаването на конкуренцията в единния пазар. Насоките, които са в сила до 31 декември 2010 г., обясняват по-конкретно как Комисията възнамерява да приложи тези принципи в контекста на настоящата системна финансова криза, с цел да се подпомогне възвръщането на жизнеспособността на европейския банков сектор.

Комисарят по въпросите на конкуренцията Нели Крус заяви: „Финансовата криза може и да не е приключила още, но ние трябва да започнем сериозна работа с държавите-членки за преструктуриране на европейските банки. Трябва да направим банките отново жизнеспособни без държавна подкрепа и да дадем тласък на конкуренцията в единния пазар. Приетите днес насоки ще бъдат полезен инструмент за банките и държавите-членки, тъй като обясняват критериите, които Комисията ще прилага по отношение на помощта за преструктуриране за банките през текущия период. Те допълват предишните ни насоки относно държавните гаранции, рекапитализацията и третирането на обезценените активи.“

Комисията трябва да разглежда голям брой отделни случаи на банково преструктуриране, които са следствие на мерки за помощ за оздравяване на банка, одобрени, при условие че в рамките на шест месеца ще бъде представен план за преструктуриране. За да се насърчат прозрачността, предсказуемостта и еднаквото третиране сред държавите-членки, Комисията изготви насоки за разясняване на своя подход, критериите, на които ще базира своята оценка, и вида на информацията, изисквана за насочване на тази оценка. Тези насоки се основават на член 87, параграф 3, буква б) от Договора за ЕО, който разрешава предоставянето на държавна помощ в случай на сериозно сътресение в икономиката. Те ще бъдат временни и ще се прилагат до края на 2010 г. След тази дата се възобновява прилагането на обичайните правила за оздравяване и преструктуриране, основани на член 87, параграф 3, буква в) от Договора за ЕО (помощ за развитието на някои икономически дейности или области, в които тази помощ не вреди на условията на търговия в степен, която противоречи на общия интерес).

Финансова стабилност

Съобщението на Комисията относно преструктурирането на банките допълва насоките за оценката на държавните помощи за банките, които Комисията прие от началото на финансовата криза, във връзка с гаранциите, рекапитализацията и третирането на обезценените активи (вж. съответно IP/08/1495 , IP/08/1901 и IP/09/322 ). Тези предходни насоки обясняват по-конкретно при какви условия банките трябва да представят план за преструктуриране. Новото съобщение описва начина, по който Комисията ще използва правилата за конкуренция в подкрепа на финансовата стабилност. Възстановяването на жизнеспособността на банките е най-добрата гаранция за стабилност и за тяхната трайна способност да отпускат средства на икономиката.

Стрес тест

В този контекст съобщението подчертава, че за да създадат стратегии за устойчиво бъдеще, банките ще трябва да подложат дейността си на „стрес тест“. Това налага диагностициране на силните и слабите страни на банките, което може да доведе до преразглеждане на бизнес модела на банката, до оповестяване и третиране на обезценените активи, до преустановяване на дейностите, които водят до загуби, или дори обмисляне на поглъщане от жизнеспособен конкурент или контролирано преустановяване на дейността.

Съобщението посочва ясно, че подпомаганите банки и техните собственици на капитал трябва да носят съответна отговорност за миналото си поведение и да допринасят за преструктурирането на банката в максимална степен със собствените си ресурси. Това налага по-конкретно държавата да бъде правилно възнаграждавана за помощта, която отпуска. Когато това не е възможно незабавно поради пазарните обстоятелства, това споделяне на тежестта ще трябва да се осъществи на по-късен етап.

На последно място съобщението анализира нарушаването на конкуренцията в резултат на държавните помощи за банките и представя мерки за неговото ограничаване. Нарушаването може да бъде причинено от продължаването на неадекватното или прекалено рисковано минало поведение на банката и/или от поддържането на присъствието ѝ на пазара в ущърб на конкурентите. Големите държавни помощи могат да наложат известни корекции, включително структурни мерки, като освобождаване от акции (което може да се осъществи в продължение на няколко години при текущата криза), или поведенчески мерки, като ограничения върху придобиванията или върху агресивните стратегии за ценообразуване и маркетингови стратегии, финансирани с държавна помощ. Предвид броя на едновременно протичащите случаи на преструктуриране, този анализ ще отдели специално внимание на националните пазарни структури, за да се запазят целостта и възможността за конкуриране на единния пазар.

Пълният текст на съобщението може да бъде намерен на следния адрес:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html

За повече подробности вж. MEMO/09/ 350 .


Side Bar