Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/117

Bruxelles, den 23. januar 2009

Kommissionen lader de europæiske supercomputere vise vejen til bæredygtige energikilder

Et samarbejde, der omfatter forskere, som undersøger en ny og potentielt meget stor bæredygtig energikilde, og de europæiske superdatabehandlingscentre, ser ud til at kunne fremskynde forskning, der kunne føre til dækning af Jordens energibehov. Europa-Kommissionen bekendtgjorde i dag, at forskere i hele Europa, som arbejder på kernefusion – energi udvindes fra den type kernereaktioner, der også foregår i solen – får dedikeret adgang til nettet af de kraftigste nationale superdatabehandlingscentre i Europa (DEISA). Det giver dem mulighed for at lave simulationer af komplicerede processer, f.eks. en fusionsreaktors drift. DEISA, der modtager 26 mio. EUR fra EU i perioden 2004-2011, er den europæiske højperformante databehandlingsinfrastruktur, som via GÉANT (MEMO/08/133) - verdens største computernet - giver mulighed for en fælles udnyttelse af de enorme datamængder og de europæiske supercomputeres datakraft. Forskerne er med i det globale ITER-forskningsprojekt ("vejen" på latin), som tager sigte på at demonstrere fusionsenergiens potentiale som en ren, sikker og vedvarende energikilde. Stoffer, der kan bruges til brændstof i fusionsreaktioner, findes næsten overalt, og et gram brændstof vil kunne levere lige så meget energi som 11 tons kul. Kommissionen fremmer forskernes adgang til den europæiske superdatabehandlingsinfrastruktur for at bidrage til ITER-projektet, det verdensomspændende fusionsenergiforsøg, som opføres i Frankrig.

“Vi forventer, at det nye partnerskab mellem DEISA's superdatabehandlingstjenester og det europæiske forskersamfund inden for kernefusion vil yde et meget stort bidrag til udviklingen af kernefusionens potentiale som en brugbar energikilde og fremme Europas rolle i disse bestræbelser. Hermed demonstreres, hvordan en sammenføring af de bedste forskere og infrastrukturer hjælper med at fastholde det europæiske forskersamfund i en førende position i den globale forskning," udtaler Viviane Reding, EU-kommissær for Informationssamfundet og Medier. "Det langvarige tillidsforhold mellem de mest anerkendte nationale centre for superdatabehandling og Kommissionen giver nu pote inden for vigtige områder af den europæiske forskning. Hvis forskningen i kernefusion fremmes, kan det bringe os tættere på en mulig løsning af Europas energiproblemer."

“De europæiske forskere, som arbejder på fusionsenergi har allerede i flere år haft stort udbytte af de europæiske superdatabehandlingstjenester. Vigtige simulationer kan nu udføres med moderne supercomputeres fulde kraft”, siger Dr. Hermann Lederer, leder af afdelingen for applikationsstøtte i det tyske superdatabehandlingscenter RZG.

“Storskalasimulationer af kernefusion og materialeegenskaber på avancerede supercomputere er væsentlige for forløbet og udformningen af nuværende og kommende fusionsforsøg,” siger Professor Frank Jenko fra Max Planck-instituttet for plasmafysik.

Forskerne arbejder på at kunne udnytte kernefusionens enorme energipotentiale til at kunne dække Jordens energibehov. ITER, der opføres i Cadarache i Sydfrankrig, er et verdensomspændende projekt, som skal demonstrere fusionsenergiens videnskabelige og tekniske anvendelighed. I projektet deltager både forskere fra 25 europæiske lande og forskere fra resten af verden.

Kommissionen bekendtgjorde i dag, at den vil give disse forskere adgang til at bruge DEISA (Distributed European Infrastructure for Supercomputing Applications), der er et konsortium af Europas førende superdatabehandlingscentre, og dermed får de adgang til de vigtige superdatabehandlingstjenester og den støtte, der skal til for at gennemføre fusionsrelaterede simulationer. Simulationer, der udføres af superdatabehandlingscentre, spiller en væsentlig rolle ved udformningen af fusionsenergianlæg og bruges til at optimere anlæggenes præstationer i drift.

DEISA råder i øjeblikket over 12 af de 100 kraftigste supercomputere i verden, og det tilvejebringer et kraftfuldt og letanvendeligt fælles superdatabehandlingsmiljø for Europas førende forskere.

Baggrund:

Europa-Kommissionens forskningsrammeprogram støtter indsatsen for at optimere Europas bedste forskningsinfrastrukturer, så der i forskerkredse skabes en fælleseuropæisk interesse i at støtte etableringen af nye forskningsinfrastrukturer og hjælpe erhvervslivet med at udbygge sin videnbase og teknologiske know-how.

Yderligere oplysninger om forskningsinfrastrukturer:

http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/home_en.html

Europa-Kommissionen støtter DEISA-projektet med et samlet beløb på 26 mio. EUR under forskningsprogrammerne 2002-2006 og 2007-2013. DEISA er et konsortium af de førende nationale superdatabehandlingscentre i Europa, der har som mål at fremme computervidenskaben på superdatabehandlingsområdet. Konsortiet står for driften af en Europa-dækkende højperformant databehandlingsinfrastruktur. Mere end 160 europæiske forskningsinstitutter og universiteter (og andre i Nord- og Sydamerika, Asien og Australien) gør brug af DEISA.

ITER er et fælles internationalt forskningsprojekt, som skal demonstrere fusionsenergiens videnskabelige og tekniske anvendelighed. Parterne i projektet er Den Europæiske Union (repræsenteret ved Euratom), Japan, Kina, Indien, Republikken Korea, Rusland og USA. ITER opføres i Cadarache i Sydfrankrig. Europa er den ledende part og bidrager med næsten halvdelen af de samlede ressourcer, både når det gælder finansiel støtte og personale.


Side Bar