Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1175

Bryssel 22 juli 2009

Europeiska kommissionen föreslår förenklad förvaltning av EU-fonderna för att hjälpa regionerna att tackla krisen

Europeiska kommissionen lägger i dag fram nya åtgärder som går ut på att förenkla vissa regler för förvaltningen av sammanhållningspolitiken. Mot bakgrund av den nuvarande krisen är syftet att "blåsa nytt liv" i den europeiska ekonomin genom att förbättra förutsättningarna för att lansera fler projekt i regionerna. Som en del av åtgärderna för att motverka krisen får kommissionen ersätta 100 % av medlemsstaternas kostnader för projekt som finansieras genom Europeiska socialfonden under 2009 och 2010.

Pawel Samecki, EU-kommissionär med ansvar för regionalpolitiken, gjorde följande uttalande: ”Syftet med de nya åtgärderna är att bistå EU-regionerna så att de kan återhämta sig snabbare. Samtidigt som vi tacklar den nuvarande krisen fortsätter vi de långsiktiga insatserna för att påskynda genomförandet av EU:s politik och förenkla förvaltningen av fonderna.

Vladimír Špidla, EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter, tillade följande: ” Mot bakgrund av den snabba ökningen av arbetslösheten i EU i ett läge då statsbudgetarna är strama, måste medlemsstaterna ha möjlighet att till fullo utnyttja Europeiska socialfonden. En fullständig ersättning från Europeiska socialfonden är därför avgörande för att kunna stödja EU:s invånare i kristider. Dessa undantagsåtgärder är ett uttryck för EU:s solidaritet med de mest sårbara grupperna ."

De ändringar som meddelas i dag syftar till att underlätta genomförandet av 455 de program som planeras inom ramen för sammanhållningspolitiken 2007–2013. De motsvarar en sammanlagd investering på 347 miljarder euro, det vill säga mer än en tredjedel av EU:s budget. Målet är att ökat hastigheten på investeringsflödet, särskilt till projektansvariga och till förmån för de hårdast drabbade grupperna i EU:s regioner.

Samtidigt är det viktigt att beakta krisens inverkan på de offentliga finanserna i medlemsstaterna och regionerna, som i dag har svårt att tillhandahålla medfinansiering till EU-investeringarna. Kommissionen noterar i synnerhet den tröga inledningen hos de stora infrastrukturprojekten.

Genom de nya ändringarna förtydligas vissa regler, och den dagliga förvaltningen av EU:s fonder förenklas. Nedan följer en översikt över de viktigaste åtgärderna:

  • Inom ramen för krisåtgärderna får kommissionen på begäran av medlemsstaterna ersätta 100 % av deras offentliga utgifter för projekt som finansieras genom Europeiska socialfonden under 2009 och 2010. I praktiken blir medlemsländerna inte skyldiga att tillhandahålla nationell medfinansiering, vilket kommer att påskynda genomförandet av sysselsättningsfrämjande projekt. Denna möjlighet påverkar varken fördelningen av medlen mellan medlemsstaterna, fondernas totala budget eller medlemsstaternas skyldighet att tillhandahålla medfinansiering i fortsättningen.

  • Kommissionen föreslår att det inrättas en enda kategori för ” stora projekt ”. Tidigare godkände kommissionen alla projekt med en kostnad över 25 miljoner euro på miljöområdet och 50 miljoner euro på de andra områdena. Efter ändringarna kommer tröskelvärdet för godkännande av ligga på 50 miljoner euro för alla områden . Därigenom kommer mer småskaliga miljöprojekt att kunna inledas fortare.

  • Reglerna för projekt som ger intäkter (till exempel avgiftsbelagda motorvägar och projekt som gäller uthyrning eller försäljning av fastigheter) förenklas också, för att minska den administrativa bördan för medlemsländerna.

  • Det blir lättare för medlemsstaterna att se över programmen inom sammanhållningspolitiken, så att de kan anpassa dem till de lokala förhållandena. För övrigt kommer vissa bestämmelser rörande skyldigheten att bibehålla investeringsnivåerna under en femårsperiod inte att tillämpas på företag som går i konkurs.

  • Investeringar i sektorer kopplade till energieffektivitet och utnyttjande av förnybar energi i bostäder kommer att främjas på grund av deras stora tillväxt- och sysselsättningspotential.

  • Kommissionen föreslår en ändring så att reglerna om frigörande av anslag blir mer flexibla. Till exempel kommer det finansiella anslaget till ett stort projekt att skyddas i princip från det ögonblick då medlemsstaten lägger fram projektet för kommissionen. Hittills har anslaget endast skyddats från och med att kommissionen godkänt projektet.

  • Eruf kommer att kunna ge stöd åt renovering eller byggande av bostäder till förmån för marginaliserade samhällsgrupper, särskilt romerna, såväl i landsbygdsområdena som i stadsområdena. Tidigare berättigade inte byggande av bostäder till stöd från Eruf, och endast bostäder i stadsområden kunde få stöd för renovering.

  • Medlemsstaterna och Europaparlamentet har efterlyst en förenkling i förvaltningen av sammanhållningspolitiken, särskilt mot bakgrund av den nuvarande krisen. De kommer nu att uttala sig om de åtgärder som har lagts fram i dag.

En rad andra initiativ har tagits sedan inledningen av krisen inom ramen för den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa:

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/recovery/

EU:s hantering av den ekonomiska krisens sociala dimension:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=736


Side Bar