Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1175

Bruksela, 22 lipca 2009 r.

Komisja proponuje uproszczenie systemu zarządzania funduszami europejskimi, aby pomóc regionom w walce z kryzysem

Komisja europejska przedstawia dziś nowe środki mające na celu uproszczenie niektórych zasad zarządzania polityką spójności. Wobec obecnego kryzysu konieczny jest silny bodziec dla gospodarki europejskiej, który stworzy lepsze warunki dla realizacji większej liczby projektów regionalnych. W ramach środków „antykryzysowych” Komisja będzie mogła zwracać 100% kosztów poniesionych przez państwa członkowskie w wyniku realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w latach 2009 i 2010.

Według słów komisarza ds. polityki regionalnej Pawła Sameckiego Te nowe środki mają w zdecydowany sposób pomóc regionom europejskim w odzyskaniu dobrej kondycji gospodarczej . Naszym celem jest stawienie czoła obecnej sytuacji, przy jednoczesnym dążeniu do celów długoterminowych, jakimi są realizacja naszych założeń politycznych i uproszczenie zarządzania funduszami ”.

Komisarz ds. zatrudnienia, polityki społecznej i równości szans Vladimir Špidla, odpowiedzialny za Europejski Fundusz Społeczny (EFS), dodał: „„Jako że stopa bezrobocia w Europie rośnie w szybkim tempie, a budżet państwa jest napięty, państwa członkowskie powinny mieć możliwość pełnego wykorzystania EFS. Stuprocentowy zwrot kosztów w ramach EFS ma więc kluczowe znaczenie, jeśli chcemy pomóc Europejczykom w czasach kryzysu . Te wyjątkowe środki są wyrazem solidarności europejskiej z obywatelami najbardziej bezbronnymi wobec kryzysu”.

Ogłoszone dzisiaj zmiany mają na celu ułatwienie realizacji 455 programów polityki spójności zaplanowanych na lata 2007-2013, o łącznej wartości 347 mld EUR, a więc ponad jednej trzeciej budżetu wspólnotowego. Ich celem jest przyspieszenie przepływu inwestycji przede wszystkim na rzecz realizatorów projektów oraz mieszkańców regionów europejskich, którzy najboleśniej doświadczyli skutków kryzysu.

Nie należy też zapominać o wpływie kryzysu na stan finansów publicznych państw i regionów, którym niełatwo jest zapewnić współfinansowanie inwestycji europejskich. Komisja stwierdza bowiem, że na rozpoczęcie dużych projektów inwestycji w infrastrukturę potrzeba obecnie szczególnie dużo czasu.

Dzięki wprowadzonym zmianom pewne zasady stają się bardziej przejrzyste, a codzienne zarządzanie funduszami europejskimi mniej skomplikowane. Oto podsumowanie najważniejszych środków:

  • W latach 2009 i 2010 w ramach środków „antykryzysowych”, Komisja będzie mogła zwracać, na wniosek państw członkowskich , 100% deklarowanych przez nie kosztów poniesionych w wyniku realizacji projektów finansowanych z EFS. Oznacza to w praktyce, że odstępuje się od obowiązku współfinansowania przez państwa członkowskie, co umożliwi przyspieszenie realizacji projektów sprzyjających tworzeniu miejsc pracy. Podział funduszy pomiędzy państwa członkowskie i całkowity budżet funduszy nie ulegają jednak zmianie; zmianie nie ulega również obowiązek późniejszego współfinansowania.

  • Komisja proponuje ustanowienie jednej kategorii „dużego projektu” . Dotychczas Komisja zatwierdzała wszystkie projekty, których łączna wartość przekraczała 25 mln EUR, w przypadku projektów w zakresie ochrony środowiska, i 50 mln w przypadku projektów w pozostałych dziedzinach. Teraz natomiast zatwierdzane będą projekty warte co najmniej 50 mln EUR we wszystkich dziedzinach , . Będzie więc można znacznie szybciej uruchomić projekty w zakresie ochrony środowiska na mniejszą skalę.

  • Uproszczono również zasady dotyczące projektów przynoszących dochody (np. budowa płatnych autostrad lub projekty, których elementem jest wynajem lub sprzedaż gruntów), aby zmniejszyć obciążenia administracyjne dla państw członkowskich.

  • Państwa członkowskie będą mogły w prostszy sposób modyfikować programy w ramach polityki społecznej, uwzględniając nowe okoliczności w terenie. Ponadto niektóre przepisy nakładające obowiązek kontynuowania inwestycji przez okres 5 lat nie będą stosowane w przypadku przedsiębiorstw w stanie upadłości.

  • Ze względu na ich duży potencjał wzrostu i znaczenie dla rynku pracy stymulowane będą inwestycje w sektorach związanych z efektywnością energetyczną i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budownictwie mieszkaniowym.

  • Komisja proponuje zmiany mające na celu zwiększenie elastyczności uwalniania środków. Przykładowo, środki dla konkretnego dużego projektu będą rezerwowane już w momencie przedstawienia Komisji wniosku przez państwo członkowskie. W chwili obecnej środki są rezerwowane dopiero gdy Komisja zatwierdzi projekt.

  • W ramach EFRR udzielane będzie wsparcie renowacji lub budowy obiektów mieszkalnych dla wspólnot zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie dla społeczności Romów, zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich. Do chwili obecnej EFRR nie obejmował budowy obiektów mieszkalnych, a o fundusze na ich renowację można się było ubiegać tylko na obszarach miejskich.

  • Państwa członkowskie i Parlament Europejski nawoływały już wcześniej do uproszczenia zasad zarządzania polityką spójności, szczególnie w kontekście kryzysu. Oczekuje się, że w dzisiaj przedstawiciele tych instytucji wypowiedzą się na temat zaprezentowanych środków.

Od początku kryzysu podjęto już szereg inicjatyw w ramach europejskiego planu naprawy gospodarczej.

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/recovery/index_pl.htm

Unia Europejska walczy ze skutkami społecznymi kryzysu gospodarczego:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=736


Side Bar