Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1175

Brussel, 22 juli 2009

Europese Commissie wil beheer Europese fondsen vereenvoudigen om regio’s te helpen bij crisisaanpak

De Europese Commissie presenteert vandaag nieuwe maatregelen om bepaalde regels voor het beheer van het cohesiebeleid te vereenvoudigen. Door de voorwaarden te verbeteren wordt getracht de Europese economie in de huidige crisis een stimulans te geven en meer projecten in de regio’s van de grond te krijgen. In het kader van de crisisbestrijdingsmaatregelen kan de Commissie in 2009 en 2010 de kosten voor 100% vergoeden die de lidstaten declareren voor projecten die door het Europees Sociaal Fonds (ESF) worden gefinancierd.

Commissaris Paweł Samecki voor Regionaal beleid zei hierover: “Met deze nieuwe maatregelen willen wij de regio’s van Europa er sneller weer bovenop helpen. We pakken de huidige crisis aan en brengen tegelijkertijd de uitvoering van ons beleid op lange termijn in een stroomversnelling en vereenvoudigen het beheer van de fondsen.”

Commissaris Vladimír Špidla voor Werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen, die verantwoordelijk is voor het Europees Sociaal Fonds (ESF), voegde hieraan toe: “Omdat de werkloosheid in Europa snel oploopt op een moment waarop de lidstaten de buikriem moeten aanhalen, moeten zij volop van het ESF kunnen profiteren. Om de burgers in deze crisistijd te ondersteunen, is een volledige vergoeding in het kader van het ESF van cruciaal belang. Met deze uitzonderlijke maatregelen geeft Europa blijk van solidariteit met de meest kwetsbare personen.”

De vandaag aangekondigde stappen zijn bedoeld om de uitvoering te versoepelen van de 455 programma’s van het cohesiebeleid die voor de periode 2007-2013 zijn gepland. In totaal vormen deze programma’s een investering van 347 miljard euro, ruim een derde van de EU-begroting. Het is de bedoeling de investeringsstromen op gang te brengen naar de initiatiefnemers van projecten en de burgers die het hardst door de crisis worden getroffen in de regio’s van Europa.

Hiermee wordt ook rekening gehouden met de financiële gevolgen van de crisis voor de lidstaten en de regio’s, die moeite hebben om de Europese investeringen met eigen middelen aan te vullen. De Commissie ziet met name grote infrastructuurprojecten slechts langzaam van de grond komen.

De voorgestelde wijzigingen maken bepaalde regels duidelijker en vereenvoudigen het dagelijkse beheer van de Europese fondsen. De belangrijkste maatregelen:

  • in 2009 en 2010 kan de Commissie in het kader van de crisisbestrijdingsmaatregelen op verzoek van de lidstaten 100% vergoeden van de publieke kosten die zij declareren voor projecten die door het ESF worden gefinancierd. Concreet betekent dit dat de verplichting tot nationale medefinanciering komt te vervallen, waardoor projecten die de werkgelegenheid bevorderen sneller kunnen worden uitgevoerd. Deze mogelijkheid brengt geen verandering in de verdeling van de middelen over de lidstaten of in het totale beschikbare budget en ontheft de lidstaten niet van de verplichting om later medefinanciering te verstrekken;

  • de Commissie stelt voor één categorie “ grote projecten ” vast te stellen. Nu moet de Commissie goedkeuring verlenen voor alle projecten waarvan de totale kosten meer dan 25 miljoen euro (milieuprojecten) of 50 miljoen euro (alle andere projecten) bedragen. Voortaan zal de goedkeuringsdrempel van 50 miljoen euro voor alle gebieden gelden. Kleinere milieuprojecten kunnen hierdoor sneller worden opgezet;

  • de regels voor “ inkomstengenererende ” projecten (bijvoorbeeld tolwegen of projecten waarbij terreinen worden verhuurd of verkocht) worden eveneens vereenvoudigd om de administratieve lasten voor de lidstaten te verminderen;

  • het wordt voor de lidstaten eenvoudiger om de programma’s van het cohesiebeleid aan veranderde omstandigheden aan te passen. Bovendien zullen bepaalde bepalingen betreffende de verplichting om investeringen gedurende vijf jaar te handhaven niet meer van toepassing zijn op ondernemingen die failliet gaan;

  • investeringen in sectoren die verband houden met energie-efficiëntie en gebruik van hernieuwbare energie in woningen worden bevorderd vanwege de hieraan verbonden groei- en werkgelegenheidsmogelijkheden;

  • de Commissie stelt een wijziging voor om de regels voor doorhalingen flexibeler te maken. Zo zal de financiële toewijzing voor een groot project in beginsel bescherming genieten zodra de lidstaat het project bij de Commissie indient. Momenteel worden toewijzingen pas beschermd als de Commissie het project goedkeurt;

  • het EFRO zal de renovatie of bouw van woningen voor gemeenschappen die met sociale uitsluiting te maken hebben, in het bijzonder Roma, in zowel stedelijke als plattelandsgebieden kunnen ondersteunen. Tot dusver kwam nieuwbouw van woningen helemaal niet in aanmerking voor steun van het EFRO, en renovatie alleen als de woning in een stedelijk gebied gelegen was;

  • de lidstaten en het Europees Parlement hebben gevraagd om vereenvoudiging van het beheer van het cohesiebeleid, met name in deze crisistijd. Zij zullen zich nu over de vandaag voorgestelde maatregelen moeten uitspreken.

Sinds het begin van de crisis zijn al vele andere initiatieven genomen in het kader van het Europees economisch herstelplan:

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/recovery/

De Europese Unie pakt de sociale dimensie van de economische crisis aan:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=nl&catId=736


Side Bar