Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1175

Briselē, 2009. gada 22. jūlijā

Lai palīdzētu reģioniem pārvarēt krīzi, Eiropas Komisija ierosina vienkāršot Eiropas fondu pārvaldību

Šodien Eiropas Komisija iepazīstina ar jauniem pasākumiem, kuru mērķis ir vienkāršot konkrētus kohēzijas politikas pārvaldības noteikumus. Pašreizējās krīzes sakarā šā pasākuma mērķis ir dot impulsu Eiropas ekonomikai, uzlabojot apstākļus, lai reģionos sāktu īstenot vairāk jaunu projektu. Saistībā ar pretkrīzes pasākumiem Komisija 2009. un 2010. gadā varēs atlīdzināt 100 % no izmaksām, ko dalībvalstis deklarējušas attiecībā uz Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētajiem projektiem.

Reģionālās politikas komisārs Pawel Samecki paziņoja: “Šo jauno pasākumu mērķis ir sniegt palīdzību Eiropas reģioniem, lai tie pēc iespējas ātrāk varētu pārvarēt ekonomikas lejupslīdi. Pašreizējā situācija ir jārisina, vienlaikus ilgtermiņā turpinot mūsu politikas īstenošanas paātrināšanu un fondu pārvaldības atvieglošanu.”

Nodarbinātības, sociālo lietu un iespēju vienlīdzības komisārs Vladimirs Špidla, kas atbild par Eiropas Sociālo fondu (ESF) paskaidroja: “Ņemot vērā bezdarba līmeņa straujo palielināšanos Eiropā, tādā brīdī, kad valstu budžeti ir samazināti, dalībvalstīm vajadzētu pilnībā izmantot Eiropas Sociālā fonda sniegtās iespējas. Tādēļ ESF fonda satvarā veiktam pilnīgam izmaksu atlīdzinājumam ir izšķiroša nozīme, lai sniegtu palīdzību iedzīvotājiem krīzes laikā. Šie ārkārtas pasākumi ir Eiropas solidaritātes izpausme attiecībā uz visneaizsargātākajām personām.”

Šodien paziņoto grozījumu mērķis ir atvieglot īstenošanu 455 kohēzijas politikas programmām 2007. – 2013. gadam, uz kurām attiecas investīcijas kopumā par 347 miljardiem eiro, proti, vairāk nekā viena trešā daļa no Kopienas budžeta. To mērķis ir Eiropas reģionos paātrināt investīciju plūsmas, kas paredzētas projektu veicējiem un pilsoņiem, kurus visvairāk skārusi krīze.

Jāņem vērā arī krīzes ietekme uz to valstu un reģionu valsts finansēm, kam ir grūtības sniegt papildu finansējumu Eiropas investīcijām. Jo īpaši Komisija atzīmē, ka lielus infrastruktūras projektus uzsāk lēni.

Ieviestie grozījumi padara skaidrākus konkrētus noteikumus un vienkāršo Eiropas fondu ikdienas pārvaldību. Galvenie pasākumi ir šādi.

  • Saistībā ar pretkrīzes pasākumiem Komisija 2009. un 2010. gadā varēs atlīdzināt 100 % no dalībvalstu pieprasītajām valsts izmaksām , ko dalībvalstis deklarējušas attiecībā uz Eiropas Sociālā fonda finansētajiem projektiem. Konkrēti dalībvalstīm vairs nevajadzēs piedalīties ar valsts līdzfinansējumu, tādējādi būs paātrināta nodarbinātības atbalstam paredzēto projektu realizēšana. Šī iespēja neskar ne fondu sadali starp dalībvalstīm, ne prasību dalībvalstīm vēlāk piedalīties ar līdzfinansējumu.

  • Komisija ierosina izveidot vienīgo “ liela projekta ” kategoriju. Iepriekš Komisija apstiprināja visus tos projektus, kuru kopējās izmaksas pārsniedza 25 miljonus eiro vides aizsardzībai un 50 miljonus eiro citām nozarēm. Tagad apstiprinājuma slieksnis ir noteikts 50 miljoni eiro visām jomām . Mazāka mēroga vides projektus tādējādi varēs uzsākt ātrāk.

  • Lai samazinātu administratīvās izmaksas, kas jāsedz dalībvalstīm, ir vienkāršoti arī noteikumi, kas attiecas uz projektiem, no kuriem gūst ienākumus (piemēram, maksas autoceļi vai projekti, kuros iesaistīta zemes gabalu īre vai pirkšana).

  • Valstis varēs vienkāršāk pārskatīt kohēzijas politikas programmas, lai ņemtu vērā jauno situāciju uz vietas. Turklāt daži noteikumi par prasību saglabāt investīcijas piecu gadu garumā, netiks piemēroti uzņēmumiem, kas ir uz bankrota sliekšņa.

  • Nozarēs, kas saistītas ar enerģijas efektivitāti un atjaunojamo enerģiju izmantošanu mājokļos, veicinās investīcijas, ņemot vērā šo nozaru ievērojamo potenciālu izaugsmē un nodarbinātībā.

  • Komisija ierosina grozījumu, kas paredzēts elastības paaugstināšanai attiecībā uz atbrīvošanu no saistībām. Piemēram, lielāka projekta finansiālais atbalsts principā būs aizsargāts, līdzko dalībvalsts projektu iesniegs Komisijai. Pašlaik atbalsti ir aizsargāti tikai pēc tam, kad Komisija projektu ir apstiprinājusi.

  • Eiropas Reģionālās attīstības fondam (ERAF) būs dota iespēja atbalstīt mājokļu atjaunošanu vai būvniecību kopienās, kas pakļautas sociālās atstumtības riskam, jo īpaši romu kopienai lauku apvidos un pilsētās. Iepriekš mājokļu celtniecība neietilpa attaisnotajos izdevumos ERAF atbalsta saņemšanai, un to varēja izmantot tikai dzīvokļu atjaunošanai pilsētās.

  • Dalībvalstis un Eiropas Parlaments vēlējās, lai kohēzijas politikas pārvaldība tiktu vienkāršota, jo īpaši krīzes laikā. Šīs iestādes sniegs atzinumu par šodien paziņotajiem pasākumiem.

Kopš krīzes sākuma Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna sakarā ir veiktas daudzas citas iniciatīvas.

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/recovery/

Eiropas Savienība veic pasākumus, lai mazinātu ekonomikas krīzes ietekmi uz sociālo jomu.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=736


Side Bar