Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1175

Bruxelles, den 22. juli 2009

Europa-Kommissionen foreslår en forenklet forvaltning af EU-fondene for at hjælpe regionerne med at imødegå krisen

Europa-Kommissionen fremlægger i dag nye foranstaltninger, der går ud på at forenkle visse regler for forvaltningen af samhørighedspolitikken. På baggrund af den aktuelle krise er formålet at give den europæiske økonomi en saltvandsindsprøjtning, der giver bedre betingelser for at iværksætte projekter i regionerne. Inden for disse kriseforanstaltninger kan Kommissionen give 100 % refusion af de udgifter, medlemsstaterne har anmeldt vedrørende projekter finansieret af Den Europæiske Socialfond (ESF) i 2009 og 2010.

EU-kommissær for regionalpolitik Pawel Samecki udtalte: "Disse nye foranstaltninger er ment som en hjælpende hånd til EU's regioner, så de hurtigere kan komme ovenpå igen. Samtidig med at vi gør noget ved den aktuelle situation, fortsætter vi den langsigtede indsats med at fremskynde gennemførelsen af vores politik og lette forvaltningen af fondene".

EU-kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og ligestilling Vladimír Špidla, der har ansvaret for Den Europæiske Socialfond (ESF), tilføjede: " I betragtning af den hastige stigning i arbejdsløsheden i EU på et tidspunkt, hvor statsbudgetterne er stramme, bør medlemsstaterne kunne udnytte ESF fuldt ud. Det er derfor af afgørende betydning at kunne refundere ESF-udgifterne helt for at hjælpe borgerne i disse krisetider. Disse ekstraordinære foranstaltninger viser solidariteten i EU med de mest udsatte personer" .

De ændringer, der er bebudet i dag, tager sigte på at lette gennemførelsen af de 455 programmer under samhørighedspolitikken, der planlagt for 2007-2013, og som tegner sig for en samlet investering på 347 mia. EUR, dvs. over en tredjedel af EU-budgettet. Målet er at sætte mere gang i investeringsstrømmene, bl.a. hen imod de projektansvarlige og de borgere, der er mest berørt af krisen i EU's regioner.

Det gælder endvidere om at tage hensyn til krisens konsekvenser for de offentlige finanser i stater og regioner, som har problemer med at medfinansiere EU-investeringerne. Kommissionen har navnlig bemærket, at de store infrastrukturprojekter er længe om at komme i gang.

De nye ændringer gør nogle af reglerne klarere, og den daglige forvaltning af EU-fondene bliver forenklet. En oversigt over de vigtigste tiltag:

  • Inden for kriseforanstaltningerne kan Kommissionen i 2009 og 2010 efter anmodning fra medlemsstaterne give 100 % refusion af de offentlige udgifter , medlemsstaterne har anmeldt vedrørende projekter finansieret af Den Europæiske Socialfond (ESF). I praksis betyder det, at medlemsstaterne ikke obligatorisk skal bidrage med national medfinansiering, hvilket giver mulighed for at fremskynde realiseringen af beskæftigelsesfremmende projekter. Denne mulighed berører hverken fordelingen af fondsmidlerne mellem medlemsstaterne indbyrdes eller fondenes samlede budget eller kravet til medlemsstaterne om efterfølgende at sørge for medfinansiering.

  • Kommissionen foreslår, at der kun bliver én kategori af " store projekter ". Hidtil har Kommissionen skullet godkende alle projekter, hvortil de samlede udgifter overstiger 25 mio. EUR for så vidt angår miljøprojekter og 50 mio. EUR for så vidt angår andre sektorer. Fremover fastsættes grænsen til 50 mio. EUR for alle sektorer . Mindre miljøprojekter kan altså iværksættes hurtigere.

  • Bestemmelserne om indtægtsskabende projekter (f.eks. betalingsmotorveje eller projekter, der omfatter udlejning eller salg af jord) forenkles også for at mindske medlemsstaternes administrative byrder.

  • Der sker en forenkling af medlemsstaternes mulighed for at modificere programmerne under samhørighedspolitikken for at tage hensyn til ændringer af de faktiske forhold. Endvidere kommer nogle af bestemmelserne vedrørende krav om fastholdelse af investeringerne over en periode på 5 år ikke til at gælde konkursramte virksomheder.

  • Investeringerne i de sektorer, der vedrører energieffektivitet og anvendelse af vedvarende energi i boliger, får en hjælpende hånd på grund af deres kraftige vækst- og beskæftigelsespotentiale.

  • Kommissionen foreslår en ændring, således at reglerne om frigørelse bliver mere fleksible. F.eks. bliver den finansielle tildeling til et stort projekt i princippet beskyttet, så snart medlemsstaten forelægger projektet for Kommissionen. Som det er nu, bliver tildelingerne først beskyttet, når Kommissionen godkender projektet.

  • EFRU kan yde støtte til renovering eller opførelse af boliger til fordel for befolkningsgrupper, der er truet af social udstødelse, bl.a. romaer, i såvel landdistrikter som byområder. Hidtil kunne der ikke ydes EFRU-støtte til opførelse af boliger, og støtte til renovering kunne kun ydes til boliger i byområder.

  • Medlemsstaterne og Europa-Parlamentet har udtrykt ønske om en enklere forvaltning af samhørighedspolitikken, især under krisen. Nu skal de tage stilling til de foranstaltninger, der fremlægges i dag.

En lang række andre initiativer er truffet siden krisens begyndelse som led i EU's plan for økonomisk genopretning:

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/recovery/

EU tackler den økonomiske krises sociale dimension:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=da&catId=736


Side Bar