Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1175

V Bruselu dne 22. července 2009

Evropská komise navrhuje zjednodušení řízení evropských fondů, aby pomohla regionům čelit krizi

Evropská komise dnes představuje nová opatření, která jsou zaměřena na zjednodušení některých pravidel řízení politiky soudržnosti. V tomto období krize je cílem dodat evropskému hospodářství impulz tím, že se zlepší podmínky pro zahajování většího množství projektů v regionech. V rámci „protikrizových“ opatření bude Komise moci uhradit 100 % členskými státy deklarovaných nákladů na projekty financované z Evropského sociálního fondu (ESF) v letech 2009 a 2010.

Komisař pro regionální politiku Pawel Samecki uvedl: „Cílem těchto nových opatření je pomoci evropským regionům zlepšit co nejdříve jejich situaci. Jde o to současné situaci co nejefektivněji čelit a zároveň i nadále v dlouhodobém horizontu zrychlovat zavádění naší politiky a zjednodušovat řízení fondů.“

Komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla, který je zodpovědný za Evropský soc iální fond (ESF), k tomu dodal: „Vzhledem k rychle rostoucí nezaměstnanosti v Evropě v době, kdy jsou rozpočty jednotlivých států napjaté, by měly být členské státy schopny plně čerpat prostředky z ESF. Úhrady v plné výši plynoucí z ESF tedy mají klíčový význam pro podporu občanů v době krize. Tato mimořádná opatření jsou výrazem evropské solidarity s nejzranitelnějšími občany.“

Úpravy, které dnes byly oznámeny, směřují ke zjednodušení provedení 455 programů politiky soudržnosti na období 2007–2013, což představuje celkovou investici 347 miliard EUR neboli více než třetinu rozpočtu Společenství. Cílem je zrychlit tok investic do evropských regionů zejména směrem k organizátorům projektů a občanům, kteří jsou nejvíce zasaženi krizí.

Je třeba rovněž zohlednit dopad krize na veřejné finance států a regionů, pro něž je obtížné poskytovat finanční prostředky, jež by doplňovaly evropské investice. Komise věnuje pozornost zejména pomalému zahajování velkých projektů v oblasti infrastruktur.

Navrhované změny mají upřesnit některá pravidla a zjednodušit každodenní řízení evropských fondů. Přehled hlavních opatření:

  • V roce 2009 a 2010, v rámci „protikrizových“ opatření, bude Komise moci na žádost členských států uhradit 100 % členskými státy deklarovaných veřejných nákladů na projekty financované z ESF. To v praxi znamená, že členské státy nebudou povinny poskytovat spolufinancování, což umožní urychlit realizaci projektů na podporu zaměstnanosti. Tato možnost nemá dopad na rozdělování prostředků mezi členské státy, ani na celkový rozpočet fondů, ani na povinnost členských států později spolufinancování poskytovat.

  • Komise navrhuje, aby byla vytvořena jediná kategorie „ velkých projektů “. Dříve Komise schvalovala veškeré projekty, které vyžadovaly náklady vyšší než 25 milionů EUR pro oblast životního prostředí a 50 milionů EUR pro ostatní oblasti. Nyní je výše částky, od níž je možné projekt schválit, stanovena na 50 milionů EUR pro všechny oblasti . Méně rozsáhlé projekty v oblasti životního prostředí budou tedy moci být zahájeny dříve.

  • Rovněž se zjednodušují pravidla týkající se projetků, které vytvářejí zisk (např. dálnice s platbou mýtného nebo projekty vyžadující pronájem či prodej pozemků), aby se snížila správní zátěž členských států.

  • Programy politiky soudržnosti budou moci být členskými státy snáze revidovány, aby se zohlednily nové konkrétní problémy. Kromě toho se některá ustanovení týkající se povinnosti rozložit investice na dobu pěti let nebudou uplatňovat na podniky v úpadku.

  • Budou podporovány investice do odvětví souvisejících s energetickou účinností a využívání obnovitelných zdrojů energie v oblasti bydlení, protože mají významný potenciál z hlediska růstu a zaměstnanosti.

  • Komise navrhuje úpravu, jejímž cílem je zvýšení flexibility, pokud jde o pravidla zrušení závazku. Například finanční příspěvek na velký projekt bude v zásadě zajištěn od chvíle, kdy členský stát projekt předloží Komisi. V současné době jsou příspěvky zajištěny až od chvíle, kdy Komise projekt schválí.

  • EFRR bude moci podporovat obnovu nebo výstavbu bydlení pro skupiny, které čelí sociálnímu vyloučení, zejména pro Romy, ať už ve venkovských nebo městských oblastech. Výstavba bydlení dříve nemohla být z EFRR financována a obnovováno mohlo být pouze bydlení v městských oblastech.

  • Členské státy a Evropský parlament volaly po zjednodušení řízení politiky soudržnosti, zejména vzhledem ke krizi. Dnes jsou jim předložena opatření, ke kterým se budou vyjadřovat.

Od začátku krize byla v rámci Plánu evropské hospodářské obnovy přijata řada dalších iniciativ:

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/recovery/

Evropská unie se zaměřuje rovněž na sociální rozměr hospodářské krize:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=736


Side Bar