Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1175

Брюксел, 22 юли 2009 г.

Европейската комисия предлага опростяване на управлението на европейските фондове, за да се помогне на регионите да се справят с кризата

Днес Европейската комисия представя нови мерки, насочени към опростяване на някои правила за управление на политиката на сближаване. Целта, в условията на настоящата криза, е да се даде тласък на европейската икономика, който да допринесе за подобряване на условията и стартирането на повече проекти в регионите. В рамките на антикризисните мерки Комисията ще може да възстановява 100 % от заявените от държавите-членки разходи за проектите, финансирани от Европейския социален фонд (ЕСФ) през 2009 и 2010 г.

Комисарят по въпросите на регионалната политика Павел Самецки заяви: „С тези нови мерки се цели да се окаже подкрепа на европейските региони, за да им се помогне да се възстановят по-бързо. Става въпрос за справяне със съществуващата ситуация, като същевременно в дългосрочен план продължи ускоряването на изпълнението на нашата политика и улесняването на управлението на фондовете“.

Комисарят по въпросите на трудовата заетост, социалните въпроси и равните възможности Владимир Шпидла, отговарящ за Европейския социален фонд (ЕСФ), добави: С оглед на бързо увеличаващата се безработица в Европа в момент, в който държавните бюджети са подложени на натиск, държавите-членки трябва да могат да използват пълноценно ЕСФ. Ето защо едно пълно възстановяване на разходите в рамките на ЕСФ е от изключително важно значение за оказване на подкрепа на гражданите във време на криза. Тези изключителни мерки са израз на европейската солидарност към хората, които са най-уязвими.

Обявените днес изменения са насочени към улесняване на изпълнението на 455-те програми на политиката на сближаване, предвидени за периода 2007 2013 г., които представляват инвестиции на обща стойност 347 милиарда евро или над една трета от бюджета на Общността. Целта е да се ускори потокът от инвестиции, насочени по-специално към авторите на проекти и гражданите, които са най-засегнати от кризата в европейските региони.

Също така става въпрос за отчитане на въздействието на кризата върху публичните финанси на държавите и регионите, които се затрудняват да предоставят финансиране, допълващо европейските инвестиции. По-специално Комисията отбелязва бавното стартиране на големите инфраструктурни проекти.

Въведените изменения изясняват някои правила и опростяват оперативното управление на европейските фондове. Основните мерки са:

  • В рамките на антикризисните мерки през 2009 и 2010 г. Комисията ще може по искане на държавите-членки да възстановява 100 % от заявените от тях публични разходи за проекти, финансирани от ЕСФ. По-конкретно от държавите няма да се изисква да осигуряват национално съфинансиране, като това ще позволи да се ускори осъществяването на проекти в подкрепа на заетостта. Тази възможност не поставя под въпрос разпределението на фондовете между държавите-членки, общия бюджет на фондовете или задължението на държавите да предоставят съфинансиране впоследствие.

  • Комисията предлага да се установи само една категория „ голям проект “. По-рано Комисията одобряваше всички проекти, чиято обща стойност надхвърля 25 милиона евро в областта на околната среда и 50 милиона евро в останалите сектори. Занапред прагът на одобрение за всички области е фиксиран на 50 милиона евро. Така свързаните с околната среда проекти от по-малък мащаб ще могат да стартират по-бързо.

  • Правилата, свързани с проекти, генериращи приходи (например автомагистралите с пунктове за платено преминаване или проекти, включващи отдаването под наем или продажбата на терени) са също опростени, за да се намалят административните разходи, които трябва да бъдат правени от държавите-членки.

  • Програмите на политиката на сближаване могат да бъдат преразглеждани от държавите по опростена процедура, за да се отчитат новите условия по места. Освен това някои разпоредби във връзка със задължението за запазване на инвестициите в продължение на пет години няма да се прилагат спрямо предприятията във фалит.

  • Инвестициите в секторите, свързани с енергийната ефективност и с използването на енергия от възобновяеми източници в жилищата, ще бъдат насърчавани с оглед на техния важен потенциал за растежа и заетостта.

  • Комисията предлага изменение, насочено към повишаване на гъвкавостта по отношение на правилата за отмяна на бюджетни ангажименти. Така например заделените за основен проект финансови средства ще бъдат по принцип защитени от момента на представяне на проекта пред Комисията от дадена държава-членка. Понастоящем финансовите средства са защитени едва след получаване на одобрение на проекта от Комисията.

  • По ЕФРР ще може да се подкрепя реновирането или изграждането на жилища за нуждите на общности, живеещи в условията на социално изключване, и по-специално на ромите, както в селски, така и в градски зони. По-рано по ЕФРР разходите за жилищно строителство не бяха допустими, а реновиране се допускаше само за жилища в градските зони.

  • Държавите-членки и Европейският парламент бяха отправили призиви за опростено управление на политиката на сближаване, особено в условията на криза. Те ще трябва да се произнесат по представените днес мерки.

От началото на кризата бяха предприети многобройни други инициативи в рамките на европейския план за икономическо възстановяване:

http :// ec . europa . eu / regional _ policy / funds / recovery /

ЕС се заема със социалните измерения на икономическата криза:

http :// ec . europa . eu / social / main . jsp ? langId = fr & catId =736


Side Bar