Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1172

Bryssel , den 22 juli 2009

M ejeribranschen i kris kommissionen föreslår åtgärder för att stabilisera marknaden

Europeiska kommissionen fortsätter att göra så mycket som möjligt för att stödja mjölkbönder och stabilisera mejerimarknaden. I den mejerimarknadsrapport som publiceras i dag anger kommissionen de alternativ som finns tillgängliga för att underlätta det väldigt svåra marknadsläget. Man kommer att fortsätta hjälpa till genom ingripanden, stöd för privat lagring och exportbidrag. Dessutom har kommissionen just dragit igång en ny omgång initiativ för mejeribranschen, och kommer även att godkänna tidigareläggningen av direktbetalningar till bönder. Andra möjliga åtgärder inkluderar avgifter från producenter som överskrider sin kvot, vilka skulle kunna användas till att finansiera frivillig pensionering från mjölkproduktion, samt ett utvidgat ramverk för tillfälliga kriser som ger rätt till statligt stöd, för att även inkludera bönder i detta. Medlemsländerna har även möjlighet att omfördela bistånd till mejerisektorn under förra årets s.k. hälsokontroll av jordbrukssektorn, och dessutom finns det inom ramen för den regionala utvecklingspolitiken ett flertal möjligheter att hjälpa mjölkbönder. Kommissionen fortsätter att undersöka potentiella konkurrensbegränsande metoder i livsmedelskedjan, i synnerhet inom mejerisektorn. Kommissionen kommer, i linje med Europeiska rådets slutsatser från mötet i juni, inte att ändra beslut som redan tagits om kvotsystemet.

Vi måste göra allt vi kan för att hjälpa våra mjölkproducenter, som har drabbats av kraftigt sjunkande priser”, säger Mariann Fischer Boel, kommissionsledamot med ansvar för jordbruk och landsbyggdsutveckling. ”Vi kommer även i fortsättningen att använda oss av alla de möjligheter vi har för att stabilisera marknaden. Men, precis som Europeiska rådet specificerade, kommer vi inte att ändra på vår politik som går ut på att försiktigt skära ned på kvoter i etapper. Om vi skulle börja ändra på detta, skulle det bara uppstå osäkerhet - och det skulle hur som helst inte underlätta situationen på något sätt.

Möjliga åtgärder

 • Kommissionen inledde i början av januari ett biståndsprogram för privat lagring av smör, och hittills har 113 500 ton smör lagrats. Biståndsperioden för privat lagring kommer att förlängas till slutet av februari 2010.

 • Den 1 mars påbörjades interventionsköp för smör och skummjölkspulver, och kommissionen har nu föreslagit att förlänga detta till den 28 februari 2010 (början på den nya interventionssäsongen). Kommissionen har även föreslagit att den ska få mandat att handla likadant under 2010, om marknadssituationen så kräver. Så här långt har 81 900 ton smör och 231 000 ton skummjölkspulver köpts upp.

 • Exportbidrag till mejeriprodukter förnyades i januari. Bidragen har delats ut med försiktighet, för att våra exportörer ska kunna konkurrera på världsmarknaden utan att sänka världsmarknadspriserna. Kommissionen kommer att fortsätta dela ut bidrag så länge som det är nödvändigt.

 • EU:s skolmjölkssystem har nyligen förbättrats, och det pågår nu diskussioner om hur det ska göras ännu bättre.

 • Kommissionen kommer exceptionellt att tillåta medlemsländerna att betala ut upp till 70 procent av direkta betalningar till bönder från och med den 16 oktober istället för den 1 december.

 • Medlemsländerna kan även ge statliga stöd eller lån med marknadsvillkor på lägsta nivå för att hjälpa mjölkproducenter med likviditetsproblem .

 • S tatligt stöd inom ramverket för tillfälliga kriser skulle kunna anpassas efter situationen. Detta skulle innebära att varje bonde kunde ta emot upp till 15 000 euro ända till slutet av 2010, minus eventuellt stöd på lägsta nivå som betalats ut till bonden i fråga.

 • Tidigare denna månad föreslog kommissionen ytterligare en omgång initiativ för att stödja mejeriproducenter.

 • Hälsokontrollen visade på möj ligheter att omfördela en viss del av de direkta betalningarna mellan bönder och sektorer inom ett medlemsland. Till exempel kan medlemsländerna skapa specifika bidrag för extra sårbara produktionsområden inom mejerisektorn.

 • Inom politiken för landsbygdutveckling finns ett antal åtgärder för att omstrukturera mejerisektorn. Hälsokontrollen pekade på att omstrukturering av mejeri” var en av de nya utmaningarna för vilken man skulle kunna utnyttja de pengar, som lagts till medlen för att utveckla landsbygden.

 • Alternativ inkluderar förtidspensionering, pensionering, investeringshjälp, utbetalningar till mjölkbönder i mindre gynnade områden, stöd till miljövänlig mjölkproduktion samt bistånd till metoder som förbättrar djurens välbefinnande.

 • Kommissionen fullföljer den detaljplan som den föreslagit i sitt meddelande om livsmedelspriserna i Europa, och tittar på möjligheterna att skapa ett nytt system för prisövervakning.

 • Kommissionen undersöker potentiella konkurrensbegränsande metoder i livsmedelskedjan, i synnerhet inom mejerisektorn. Om den anser att konkurrensen inte fungerar, kommer den inte att tveka att använda alla sina befogenheter i enlighet med fördraget. Nationella konkurrensmyndigheter har en lika viktig roll i detta.

 • Mjölkbönder bör uppmuntras till effektivare samarbete genom producentorganisationer för att stärka sin förhandlingsposition.

Kvotsystemet

Europeiska rådet efterfrågade möjliga alternativ för stabilisering av mejerimarknaden, samtidigt som resultatet av hälsokontrollen respekteras .

Förändringar i kvotsystemet skulle innebära att resultatet av hälsokontrollen inte respekterades. Därför är kvotnedskärningar uteslutna, liksom även frysningar av de redan överenskomna kvotökningarna.

P roduktionen ligger för tillfället 4,2 procent under kvot.

Kommissionen föreslår att medlemsländerna tar ut en tilläggsavgift från de producenter som öv erskrider sin individuella kvot och sedan antingen använder pengarna till att finansiera frivillig pensionering från mjölkproduktion, eller omfördelar dem bland prioritetsgrupperna.

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/report2009/index_en.htm


Side Bar