Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1172

V Bruseli 22. júla 2009

Mliečna kríza: Komisia navrhuje opatrenia na stabilizovanie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami

Európska komisia bude aj naďalej robiť všetko pre to, aby pomohla výrobcom mlieka a mliečnych výrobkov a aby stabilizovala trh s mliekom a mliečnymi výrobkami. Vo svojej správe o situácii na trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami, ktorá dnes bola uverejnená, predložila Komisia zoznam opatrení, ktoré sú k dispozícii, aby pomohli zmierniť veľmi zložitú situáciu na trhu. Komisia bude aj naďalej využívať také nástroje, ako sú intervencia, podpora na súkromné skladovanie a vývozné náhrady. Povolí predčasné vyplatenie priamych platieb poľnohospodárom a práve otvorila nové kolo programov na podporu výroby mlieka a mliečnych výrobkov. Medzi iné potenciálne opatrenia patrí spoplatňovanie výrobcov, ktorí prekročili kvótu, s cieľom financovať dobrovoľné zanechanie výroby mlieka a rozšírenie dočasného krízového rámca štátnej pomoci aj na poľnohospodárov. Podľa minuloročnej dohody o preskúmaní zdravotného stavu majú členské štáty takisto možnosť prerozdeliť pomoc do odvetvia mlieka a mliečnych výrobkov, pretože v rámci politiky rozvoja vidieka je viacero možností, ako pomôcť výrobcom mlieka. Komisia naďalej skúma možné postupy v rozpore s hospodárskou súťažou v potravinovom dodávateľskom reťazci, a najmä v odvetví mlieka a mliečnych výrobkov. V súlade so závermi júnového zasadnutia Európskej rady nebude Komisia meniť rozhodnutia, ktoré sa už prijali v súvislosti so systémom kvót.

„Musíme urobiť všetko pre to, aby sme pomohli našim výrobcom mlieka, ktorí musia riešiť dramatický pokles cien,“ povedala Mariann Fischerová Boelová, komisárka pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. „Aj naďalej budeme na stabilizovanie trhu využívať všetky opatrenia, ktoré máme k dispozícii. Ako však jasne uviedla Európska rada, nebudeme meniť našu politiku postupného rušenia kvót. Ak by sme túto politiku spochybnili, viedlo by to k neistote a vôbec by to nepomohlo pri riešení danej situácie.“

Opatrenia, ktoré sú k dispo zícii:

 • Začiatkom januára Komisia začala poskytovať podporu na súkromné skladovanie masla, vďaka čomu sa tento rok uskladnilo 113 500 ton masla. Poskytovanie podpory na súkromné skladovanie sa predĺži do konca februára 2010.

 • Intervenčné nákupy masla a sušeného odstredeného mlieka sa začali 1. marca a Komisia teraz navrhla, aby sa predĺžili do 28. februára 2010, keď sa začne nová intervenčná sezóna. Komisia tiež navrhla, aby bola oprávnená urobiť rovnaké kroky aj v roku 2010, ak si to situácia na trhu vyžiada. Doteraz sa nakúpilo 81 900 ton masla a 231 000 ton sušeného odstredeného mlieka.

 • Vývozné náhrady na mliečne výrobky sa obnovili v januári. Náhrady sa udeľovali obozretne s cieľom umožniť našim vývozcom, aby súťažili bez zníženia svetových cien. Komisia bude aj naďalej podľa potreby poskytovať náhrady.

 • Nedávno došlo k zlepšeniu školského mliečneho programu EÚ a teraz prebiehajú diskusie o tom, ako ho urobiť ešte príťažlivejším.

 • Komisia výnimočne povolí členským štátom, aby až 70 % priamych platieb platili poľnohospodárom už od 16. októbra, a nie až od 1. decembra.

 • Členské štáty môžu takisto poskytnúť štátnu pomoc de minimis alebo úvery za trhových podmienok, aby pomohli výrobcom mlieka v prípade problémov s likviditou.

 • Dá sa predpokladať úprava dočasného krízového rámca štátnej pomoci.

 • Vďaka tomu by sa do konca roka 2010 mohlo zaplatiť na jedného poľnohospodára až 15 000 EUR a od tejto sumy by sa odpočítala akákoľvek výška pomoci de minimis , ktorú dostal príslušný poľnohospodár.

 • Začiatkom tohto mesiaca Komisia navrhla ďalšie kolo programov na podporu výroby mlieka a mliečnych výrobkov.

 • Po preskúmaní zdravotného stavu sa zaviedla možnosť prerozdeliť určitú sumu priamych platieb medzi poľnohospodárov a odvetvia v rámci členského štátu. Členské štáty môžu napríklad zaviesť osobitnú pomoc pre citlivé druhy hospodárenia v odvetví mlieka a mliečnych výrobkov.

 • V rámci politiky rozvoja vidieka existuje viacero opatrení, ako pomôcť pri reštrukturalizácii odvetvia mlieka a mliečnych výrobkov. Preskúmaním zdravotného stavu sa ako jeden z nových problémov určila „reštrukturalizácia odvetvia mlieka a mliečnych výrobkov“, na ktorú sa môžu minúť peniaze pridané do fondu na rozvoj vidieka.

 • Medzi možnosti patrí predčasné zanechanie výroby mlieka, investičná podpora, platby výrobcom mlieka a mliečnych výrobkov v znevýhodnených oblastiach, podpora metód výroby mlieka šetrných k životnému prostrediu a pomoc na postupy, ktorými sa zlepšujú dobré podmienky zvierat.

 • Komisia zavádza plán navrhovaný v oznámení o cenách potravín v Európe a uvažuje o vypracovaní nového systému monitorovania cien. Komisia naďalej skúma možné postupy v rozpore s hospodárskou súťažou v potravinovom dodávateľskom reťazci, a najmä v odvetví mlieka a mliečnych výrobkov.

 • Ak Komisia zistí, že hospodárska súťaž nie je funkčná, bez váhania použije všetky svoje právomoci v zmysle Zmluvy. Vnútroštátne orgány pre hospodársku súťaž musia zohrávať rovnako dôležitú úlohu.

 • Treba povzbudiť výrobcov mlieka a mliečnych výrobkov, aby s cieľom zlepšiť svoju vyjednávaciu pozíciu účinnejšie spolupracovali s organizáciami výrobcov.

Systém prideľovania kvót

Európska rada požiadala o predloženie „možných modelov na stabilizovanie trhu s mliekom pri rešpektovaní výsledkov preskúmania zdravotného stavu“.

Pri zmenách systému kvót by sa výsledky preskúmania zdravotného stavu nerešpektovali. To teda vylučuje zníženie kvót alebo zmrazenie už dohodnutého zvýšenia kvót.

V každom prípade výroba je v súčasnosti o 4,2 % pod úrovňou kvóty.

Komisia navrhuje, aby členské štáty vymáhali poplatky za nadprodukciu od tých výrobcov, ktorí prekročili svoju kvótu, a aby získané finančné prostriedky použili na financovanie dobrovoľného zanechania výroby mlieka alebo aby ich rozdelili prioritným skupinám.

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/report2009/index_en.htm


Side Bar