Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1172

Bruksela, dnia 22 lipca 2009 r.

Kryzys mleczarski: Komisja przedstawia środki służące stabilizacji rynku mleczarskiego

Komisja Europejska zamierza w dalszym ciągu czynić wszystko, by wesprzeć producentów mleka i ustabilizować rynek mleczarski. W opublikowanym dzisiaj sprawozdaniu dotyczącym sytuacji na rynku mleczarskim Komisja przedstawiła zestaw dostępnych środków, mających na celu złagodzenie bardzo trudnej sytuacji na tym rynku. Komisja będzie w dalszym ciągu stosować instrumenty takie jak skup interwencyjny, prywatne przechowywanie i refundacje wywozowe. Ponadto zezwoli się na wcześniejsze wypłacenie rolnikom płatności bezpośrednich, teraz zaś zapoczątkowano nową serię programów promowania przetworów mlecznych. Inne potencjalne środki obejmują wykorzystanie opłat nakładanych na producentów, którzy przekroczyli kwotę, na finansowanie dobrowolnej rezygnacji z produkcji mleka oraz objęcie producentów mleka tymczasowym kryzysowym programem pomocy państwa. Zgodnie z zeszłorocznym porozumieniem w sprawie oceny funkcjonowania reformy WPR państwa członkowskie mają również możliwość redystrybucji pomocy dla sektora mleczarskiego. Istnieje też szereg możliwości wspierania rolników produkujących mleko w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich. Komisja nadal analizuje potencjalne praktyki antykonkurencyjne w łańcuchu dostaw żywności, a zwłaszcza na rynku mleczarskim. Zgodnie z konkluzjami czerwcowego posiedzenia Rady Europejskiej Komisja nie zmieni podjętych już decyzji dotyczących systemu kwot produkcyjnych.

„Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by wspomóc producentów mleka, którzy stoją w obliczu dramatycznego spadku cen”, powiedziała Mariann Fischer Boel, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. „Będziemy w dalszym ciągu wykorzystywać wszystkie dostępne nam środki, by ustabilizować sytuację na rynku. Jednak – jak wyraźnie stwierdziła Rada Europejska – nie zmienimy naszej polityki w zakresie stopniowego znoszenia kwot. Podważanie tego kursu polityki wytworzyłoby jedynie klimat niepewności i w żaden sposób nie przyczyniłoby się do poprawy sytuacji.”

Dostępne środki

 • Na początku stycznia Komisja uruchomiła program dopłat do prywatnego przechowywania masła i do tej pory w tym roku objęto nim 113 500 ton masła. Okres realizacji tego programu zostanie przedłużony do końca lutego 2010 r.

 • 1 marca rozpoczęto skup interwencyjny masła i odtłuszczonego mleka w proszku; Komisja zaproponowała obecnie przedłużenie okresu skupu do końca lutego 2010 r., kiedy rozpocznie się nowy okres skupu. Komisja złożyła również wniosek o upoważnienie jej do podjęcia tych samych działań w 2010 r., jeśli wymagać tego będzie sytuacja na rynku. Do chwili obecnej skupem objęto 81 900 ton masła i 231 000 ton odtłuszczonego mleka w proszku.

 • W styczniu wprowadzono ponownie refundacje wywozowe na przetwory mleczne. Refundacje zostały ustalone na rozsądnym poziomie, tak by umożliwić naszym eksporterom konkurowanie na rynku światowym, bez stosowania dumpingowych cen. Komisja będzie zapewniać refundacje tak długo, jak będzie to konieczne.

 • Niedawno udoskonalono unijny program „Mleko dla szkół”, teraz zaś trwają dyskusje nad jego uatrakcyjnieniem.

 • Komisja wyjątkowo zezwoli państwom członkowskim na wypłatę maksymalnie 70 proc. płatności bezpośrednich na rzecz rolników już od 16 października zamiast od 1 grudnia.

 • Państwa członkowskie mogą również udzielać pomocy państwa de minimis lub pożyczek na warunkach rynkowych, by wspomóc producentów mleka mających problemy z płynnością finansową.

 • Przewiduje się zmianę tymczasowego kryzysowego programu pomocy państwa.

 • Pozwoliłaby ona na wypłacanie do końca 2010 r. kwot w maksymalnej wysokości 15 tys. euro na rolnika, po dedukcji wszelkiej pomocy de minimis , której beneficjentem był dany rolnik.

 • Na początku bieżącego miesiąca Komisja wystąpiła z wnioskiem dotyczącym dodatkowej serii programów promowania przetworów mlecznych.

 • W ramach oceny funkcjonowania reformy WPR wprowadzono możliwość redystrybucji pewnej kwoty płatności bezpośrednich między rolników i sektory w państwach członkowskich. Państwa mogą zatem na przykład ustanowić specjalne wsparcie dla szczególnie wrażliwych rodzajów działalności rolniczej w sektorze mleczarskim.

 • Szereg środków na rzecz restrukturyzacji sektora mleczarskiego przewidziano również w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich. W ocenie funkcjonowania reformy WPR restrukturyzację sektora mleczarskiego uznano za jedno z nowych wyzwań, na które można by przeznaczyć środki pieniężne wpływające na rzecz funduszu rozwoju obszarów wiejskich.

 • Innymi możliwościami w tym zakresie są: wcześniejsze przechodzenie na emeryturę, pomoc na inwestycje, płatności na rzecz producentów mleka na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, wsparcie z tytułu przyjaznych dla środowiska form produkcji mleka oraz pomoc z tytułu działań poprawiających dobrostan zwierząt.

 • Komisja realizuje obecnie plan działania zaproponowany w komunikacie na temat cen żywności w Europie i zamierza ustanowić nowy system monitorowania cen.

 • Analizuje ona także potencjalne praktyki antykonkurencyjne w łańcuchu dostaw żywności, a zwłaszcza na rynku mleczarskim.

 • Jeśli Komisja stwierdzi, że konkurencja nie działa prawidłowo, nie zawaha się skorzystać z wszystkich uprawnień przysługujących jej na mocy Traktatu. Równie ważną rolę odgrywają krajowe organy ds. konkurencji.

 • Producentów przetworów mlecznych należy zachęcać do skuteczniejszej współpracy w ramach organizacji producentów w celu uzyskania silniejszej pozycji negocjacyjnej.

System kwot produkcyjnych

Rada Europejska wezwała do przedstawienia opcji ustabilizowania rynku mleczarskiego, przy jednoczesnym poszanowaniu wyników oceny funkcjonowania reformy WPR.

Wprowadzenie zmian do systemu kwot byłoby sprzeczne z wynikami oceny funkcjonowania reformy WPR. Wyklucza to zatem koncepcję redukcji kwot lub „zamrożenia” już uzgodnionego zwiększenia kwot.

Wartość produkcji wynosi obecnie 4,2 proc. poniżej kwoty.

Komisja proponuje, by państwa członkowskie nałożyły dodatkową opłatę na tych producentów, którzy przekroczyli indywidualną kwotę, i wykorzystały zdobyte w ten sposób środki na finansowanie dobrowolnej rezygnacji z produkcji mleka lub na ich redystrybucję wśród grup priorytetowych.

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/report2009/index_en.htm


Side Bar