Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1172

Brussel, 22 juli 2009

Crisis in de melksector: Commissie stelt maatregelen voor om de zuivelmarkt te stabiliseren

De Europese Commissie zal al het mogelijke blijven doen om de melkproducenten te steunen en de zuivelmarkt te stabiliseren. In haar vandaag bekendgemaakte rapport over de situatie op de zuivelmarkt geeft de Commissie een overzicht van de maatregelen die beschikbaar zijn om de penibele marktsituatie te verlichten. Zij zal instrumenten als interventie, particuliere opslagsteun en uitvoerrestituties blijven inzetten. Bovendien zal zij toestemming geven voor vervroegde uitbetaling van de rechtstreekse betalingen aan de landbouwers en heeft zij deze maand een nieuwe reeks programma's voor de afzetbevordering van zuivel opgestart. Voorts wordt de mogelijkheid ingebouwd om vrijwillige uittreding uit de melkproductie te financieren met heffingen op quotumoverschrijdende producenten, en de toepassing van het tijdelijk crisiskader voor staatssteun uit te breiden tot landbouwers. De lidstaten kunnen bovendien de steun voor de zuivelsector herverdelen op grond van het vorig jaar gesloten akkoord inzake de gezondheidscontrole (of “check‑up”) en ook het plattelandsontwikkelingsbeleid beschikt over een aantal opties om de melkproducenten te steunen. De Commissie werkt verder aan haar onderzoek van mogelijk concurrentievervalsende praktijken in de voedselbevoorradingsketen, met name in de zuivelsector. Overeenkomstig de conclusies van de Europese Raad in juni zal de Commissie niet terugkomen op al genomen beslissingen over de quotaregeling.

“Wij moeten al het mogelijke doen om onze melkproducenten in deze tijden van drastische prijsdalingen bij te staan”, aldus Mariann Fischer Boel, EU‑commissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling. “Wij zullen alle beschikbare maatregelen inzetten om de markt te stabiliseren, zonder daarbij echter ons beleid van geleidelijke afschaffing van de quota terug te draaien. De Europese Raad heeft er geen twijfel over laten bestaan dat op onze passen terugkeren, geen optie is. Het zou bovendien alleen maar onzekerheid creëren zonder dat aan het probleem zelf ook maar iets zou veranderen.”

Beschikbare maatregelen:

 • Begin januari heeft de Commissie de particuliere opslag voor boter geopend. Inmiddels bevindt zich een hoeveelheid van 113 500 ton in de opslag. De looptijd van de regeling inzake particuliere opslagsteun zal worden verlengd tot eind februari 2010.

 • De interventieaankopen voor boter en mageremelkpoeder zijn op 1 maart van start gegaan en de Commissie heeft nu voorgesteld de aankoopperiode te verlengen tot 28 februari 2010, wanneer het nieuwe interventieseizoen van start gaat. De Commissie heeft ook voorgesteld haar te machtigen deze maatregel in 2010 te herhalen mocht dat vanwege de marktsituatie nodig zijn. Tot dusverre is 81 900 ton boter en 231 000 ton mageremelkpoeder aangekocht.

 • De uitvoerrestituties voor zuivelproducten zijn in januari opnieuw ingesteld. Om de exporteurs in de EU de kans te bieden zich concurrerend op te stellen zonder daarbij onder de wereldmarktprijzen te duiken, is bij de verlening van de restituties omzichtig te werk gegaan. De Commissie gaat zolang het nodig is door met de restitutieverlening.

 • De communautaire schoolmelkregeling is onlangs verbeterd. Momenteel worden besprekingen gevoerd om deze regeling nog aantrekkelijker te maken.

 • De Commissie zal de lidstaten toestaan om bij wijze van uitzondering al vanaf 16 oktober (in plaats van 1 december) tot 70 % van de rechtstreekse betalingen aan de landbouwers uit te betalen.

 • De lidstaten mogen ook de‑minimissteun of leningen tegen marktvoorwaarden verstrekken aan melkproducenten met liquiditeitsproblemen.

 • Voorts kan worden nagedacht over een wijziging van het tijdelijk crisiskader voor staatssteun.

 • In dit verband zou tot eind 2010 15 000 euro per landbouwer mogen worden betaald, met aftrek van het bedrag aan de‑minimissteun dat de betrokkenen al hebben ontvangen.

 • De Commissie heeft deze maand een extra reeks afzetbevorderingsprogramma’s voor zuivelproducten voorgesteld.

 • In het kader van de gezondheidscontrole werd de mogelijkheid ingevoerd om een bepaald bedrag van de rechtstreekse betalingen over de landbouwers en sectoren van een lidstaat te verdelen. Zo kunnen de lidstaten binnen de zuivelsector specifieke steun voor kwetsbare soorten landbouw vaststellen.

 • Het plattelandsontwikkelingsbeleid beschikt ook over een aantal maatregelen om de herstructurering van de zuivelsector te bevorderen. In het kader van de gezondheidscontrole werd de herstructurering van deze sector aangemerkt als een knelpunt waarvoor geld uit het plattelandsontwikkelingsfonds mag worden gebruikt.

 • Mogelijke maatregelen zijn vervroegde uittreding, investeringssteun, betalingen voor melkproducenten in probleemgebieden, steun voor milieuvriendelijke melkproductie en steun voor methoden die het dierenwelzijn verbeteren.

 • De Commissie is bezig met de toepassing van het stappenplan dat in haar mededeling over voedselprijzen in Europa werd voorgesteld, en bestudeert mogelijkheden voor de invoering van een nieuw prijstoezichtsysteem.

 • Voorts werkt zij aan een onderzoek van mogelijk concurrerendevervalsende praktijken in de voedselbevoorradingsketen, met name in de zuivelsector.

 • Mocht zij daarbij constateren dat de concurrentiemechanismen onvoldoende werken, dan zal zij niet aarzelen gebruik te maken van alle bevoegdheden die haar op grond van het Verdrag toekomen. De nationale mededingingsautoriteiten spelen in dit verband een even belangrijke rol.

 • De melkproducenten moeten worden aangezet tot efficiëntere samenwerking in het kader van de producentenorganisaties om zo hun onderhandelingspositie te versterken.

De quotaregeling

De Europese Raad heeft de Commissie verzocht “mogelijke maatregelen voor te leggen om de markt voor zuivelproducten te stabiliseren. De uitkomst van de check‑up moet hierbij in aanmerking worden genomen”.

Aangezien een wijziging van de quotaregeling zou voorbijgaan aan de resultaten van de gezondheidscontrole, is het uitgesloten de quota te verlagen of de al afgesproken quotaverhogingen te bevriezen.

Bovendien ligt de productie momenteel sowieso 4,2 % onder het quotaniveau.

De Commissie stelt voor dat de lidstaten een superheffing invoeren voor producenten die hun individuele quotum overschrijden, en dat geld gebruiken om de vrijwillige uittreding uit de melkproductie te financieren of over prioritaire groepen te verdelen.

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/report2009/index_en.htm


Side Bar