Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP /09/1172

Briuselis, 2009 m. liepos 22 d.

Pieno sektoriaus krizė. Komisija siūlo pieno rinkos stabilizavimo priemones

Europos Komisija toliau imsis visų galimų veiksmų, kad padėtų pieno sektoriaus ūkininkams ir stabilizuotų pieno rinką. Šiandien paskelbtoje pieno rinkos padėties ataskaitoje Komisija pateikia įvairių priemonių, kurios gali padėti sureguliuoti labai sudėtingą rinkos padėtį. Komisija toliau naudos tokias priemones kaip intervencinis supirkimas, privataus sandėliavimo parama ir eksporto grąžinamosios išmokos. Ji leis anksti išmokėti tiesiogines išmokas ūkininkams ir ką tik pradėjo naują pieno produktų vartojimo skatinimo programų ciklą. Kitos galimos priemonės – rinkliavos turimą kvotą viršijantiems gamintojams, kuriomis būtų dengiamos savanoriško pasitraukimo iš pieno gamybos sektoriaus išlaidos, ir laikinosios krizei įveikti skirtų valstybės pagalbos priemonių sistemos taikymas ūkininkams. Be to, valstybės narės pagal praėjusių metų BŽŪP reformos patikrinimo susitarimą turi galimybę iš naujo paskirstyti paramą pieno sektoriaus subjektams, nors pagal kaimo plėtros politiką yra ir keletas kitų pagalbos pieno sektoriaus ūkininkams suteikimo būdų. Komisija toliau nagrinėja galimus konkurenciją maisto tiekimo grandinėje, visų pirma pieno sektoriuje, iškraipančios veiklos atvejus. Vadovaudamasi birželio mėn. vykusio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadomis Komisija nekeis jau priimtų sprendimų dėl kvotų sistemos.

„Turime padaryti viską, ką galime, kad padėtume mūsų pieno gamintojams, kurie šiuo metu susidūrė su drastiškai mažėjančių kainų problema, – sakė už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakinga Komisijos narė Mariann Fischer Boel. – Mes toliau imsimės visų turimų rinkos stabilizavimo priemonių. Tačiau, kaip aiškiai nurodė Europos Vadovų Taryba, palaipsnio kvotų atsisakymo politikos nekeisime. Jei pradėtume šia politika abejoti, atsirastų tik dar daugiau neaiškumų, o padėtis vis tiek liktų nepakitusi.“

Esamos priemonės

 • Sausio mėn. pradžioje Komisija pradėjo teikti sviesto privataus sandėliavimo paramą – šiais metais privačiai sandėliuota 1 13 500 tonų sviesto. Privataus sandėliavimo paramos teikimo laikotarpis bus pratęstas iki 2010 m. vasario mėn. pabaigos.

 • Intervencinis sviesto ir nugriebto pieno miltelių supirkimas vykdomas nuo kovo 1 d.; Komisija siūlo intervencinio sviesto ir nugriebto pieno miltelių supirkimo laikotarpį pratęsti iki 2010 m. vasario 28 d., kada prasidės naujas intervencinio supirkimo laikotarpis. Komisija taip pat pasiūlė, kad jai būtų suteikta teisė 2010 m. vėl pratęsti intervencinio supirkimo laikotarpį, jei tai bus reikalinga atsižvelgiant į rinkos padėtį. Iki šiol supirkta 81 900 tonų sviesto ir 231 000 tonų nugriebto pieno miltelių.

 • Sausio mėn. pradėta vėl mokėti pieno produktų eksporto grąžinamąsias išmokas. Grąžinamosios išmokos mokamos apdairiai, kad mūsų eksportuotojai galėtų konkuruoti nemažindami pasaulinių kainų. Komisija mokės grąžinamąsias išmokas tol, kol jos bus reikalingos.

 • Neseniai patobulinta ES pieno vartojimo mokyklose skatinimo programa, o šiuo metu disk utuojama apie tai, kaip ją padaryti dar patrauklesnę.

 • Komisija padarys išimtį ir valstybėms narėms leis ūkininkams išmokėti iki 70 procentų tiesioginių išmokų ne nuo gruodžio 1 d., o jau nuo spalio 16 d.

 • Be to, valstybės narės gali teikti de minimis valstybės pagalbą arba paskolas rinkos sąlygomis, kad padėtų ūkininkams spręsti likvidumo problemas.

 • Gali būti numatoma pakeisti laikinąją krizei įveikti skirtų valstybės pagalbos priemonių sistemą.

 • Pakeitus minėtą sistemą, iki 2010 m. pabaigos kiekvienam ūkininkui būtų galima išmokėti po 15 000 EUR, išskaičiuojant atitinkamo ūkininko gaunamą de minimis pagalbą.

 • Šio mėnesio pradžioje Komisija pasiūlė papildomą pieno produktų vartojimo skatinimo programų ciklą.

 • Atlikus BŽŪP reformos patikrinimą atsirado galimybė kiekvienos valstybės narės ūkininkams ir sektoriams iš naujo paskirstyti tam tikrą tiesioginių išmokų sumą. Pavyzdžiui, valstybės narės gali teikti specialiąją paramą pieno sektoriaus ūkininkams, taikantiems ekonomiškai pažeidžiamus ūkininkavimo metodus.

 • Pagal kaimo plėtros politiką numatyta keletas priemonių, kurios gali padėti restruktūrizuoti pieno sektorių. Atlikus BŽŪP reformos patikrinimą nustatyta, kad pieno sektoriaus restruktūrizavimas yra vienas iš naujų uždavinių, kuriam spręsti gali būti panaudotos papildomos kaimo plėtros fondui skirtos lėšos.

 • Galimi pasirinkimo variantai – ankstyvas pasitraukimas iš sektoriaus, parama investicijoms, išmokos mažiau palankių ūkininkauti vietovių pieno gamintojams, parama už ekologiškų pieno gamybos būdų naudojimą ir parama už gyvūnų gerovės didinimo veiklą.

 • Komisija taiko Komunikate dėl maisto kainų Europoje pasiūlytas gaires ir ketina nustatyti naują kainų stebėsenos sistemą.

 • Be to, ji nagrinėja galimus konkurenciją maisto tiekimo grandinėje, visų pirma pieno sektoriuje, iškraipančios veiklos atvejus.

 • Jei Komisija nustatys, kad konkurencijos nėra, ji neabejodama pasinaudos visomis Sutartyje nustatytomis galiomis. Nacionalinių konkurencijos tarnybų vaidmuo vienodai svarbus.

 • Kad pieno sektoriaus ūkininkai būtų pajėgesni derėtis, jie turėtų būti skatinami veiksmingiau bendradarbiauti per gamintojų organizacijas.

Kvotų sistema

Europos Vadovų Taryba paragino nustatyti „pieno rinkos stabilizavimo galimybes, atsižvelgiant į BŽŪP patikrinimo rezultatus“.

Pakeitus kvotų sistemą, į BŽŪP reformos patikrinimo rezultatus būtų neatsižvelgta. Todėl planų panaikinti kvotas arba įšaldyti jau priimtus sprendimus padidinti kvotas nėra.

Visais atvejais gamyba šiuo metu yra 4,2 procento mažesnė už kvotą.

Komisija valstybėms narėms siūlo įvesti papildomą mokestį individualias kvotas viršijantiems gamintojams ir lėšas naudoti savanoriško pasitraukimo iš pieno gamybos sektoriaus išlaidoms dengti arba perskirstyti jas prioritetinėms grupėms.

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/report2009/index_en.htm


Side Bar