Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1172

Brüssel, 22. juuli 2009

Piimakriis: komisjon pakub välja meetmed piimaturu stabiliseerimiseks

Euroopa Komisjon teeb ka edaspidi kõik endast oleneva piimatootjate toetamiseks ja piimaturu stabiliseerimiseks. Täna avaldatud aruandes piimaturu olukorra kohta toob komisjon esile mitmesugused meetmed, mida saab võtta väga raske turuolukorra parandamiseks. Komisjon jätkab abistamist sekkumiste, eraladustusabi ja eksporditoetuste kaudu. Ta kiidab heaks põllumajandustootjate otsetoetuste varase väljamaksmise ja käivitas äsja uued algatused piimatoodete edendamiseks. Muude võimalike lahendustena võib kasutada kvoodimäära ületanud tootjatelt saadud makse piimatootmise vabatahtliku lõpetamise rahastamiseks ning võimaldada ka põllumajandustootjate puhul kasutada ajutist raamistikku riigiabi andmiseks kriisiolukorras. Liikmesriigid võivad samuti ümber jaotada abi, mida nad annavad piimasektorile ühise põllumajanduspoliitika eelmise aasta läbivaatamist käsitleva kokkuleppe raames. Lisaks pakub maaelu arengu poliitika mitmesuguseid võimalusi piimatootjate abistamiseks. Komisjon uurib ka edaspidi võimalikku konkurentsivastast tegevust toidu tarneahelas, eelkõige piimasektoris. Euroopa Ülemkogu juuni kohtumisel tehtud järeldustega kooskõlas ei muuda komisjon kvoodisüsteemi suhtes juba tehtud otsuseid.

„Peame tegema kõik endast oleneva, et abistada piimatootjaid, kes peavad toime tulema olulise hinnalangusega,” sõnas põllumajanduse ja maaelu arengu volinik Mariann Fischer Boel. „Me kasutame ka edaspidi kõiki meie käsutuses olevaid meetmeid turu stabiliseerimiseks. Kuid nagu väljendas kindlalt ka Euroopa Ülemkogu, ei muuda me oma poliitikat, et kvootide kasutamine lõpetatakse ettevaatlikult ja järk-järgult. Selles poliitikas kahtlemine tekitaks vaid ebakindlust ega aitaks kuidagi olukorda parandada.”

Võimalikud meetmed

 • Komisjon võttis jaanuari alguses kasutusele või eraladustusabi ning praeguseks on käesoleval aastal ladustatud 113 500 tonni võid. Eraladustusabi kehtivuse aega pikendatakse 2010. aasta veebruari lõpuni.

 • Või ja lõssipulbri sekkumisost algas 1. märtsil ja komisjon tegi nüüd ettepaneku pikendada sekkumisperioodi 28. veebruarini 2010, mil algab uus sekkumishooaeg. Samuti soovitas komisjon, et teda volitataks samamoodi toimima ka 2010. aastal, juhul kui turuolukord seda nõuab. Praeguseks on kokku ostetud 81 900 tonni võid ja 231 000 tonni lõssipulbrit.

 • Jaanuaris taaskehtestati piimatoodete eksporditoetused. Toetusi on antud ettevaatlikult, et suurendada meie eksportijate konkurentsivõimet, ilma maailmaturuhindade allalöömiseta. Komisjon jätkab toetuste andmist nii kaua, kui see on vajalik.

 • Hiljuti täiustati ELi koolipiimakava ja nüüd arutatakse, kuidas seda veelgi parandada.

 • Komisjon lubab liikmesriikidel põllumajandustootjatele erandkorras välja maksta 70 % otsetoetustest alates 16. oktoobrist 1. detsembri asemel.

 • Samuti võivad liikmesriigid anda likviidsusprobleemidega silmitsi seisvatele piimatootjatele vähese tähtsusega riigiabi või laene turutingimustel.

 • Võimaliku meetmena võib muuta ajutist raamistikku riigiabi andmiseks kriisiolukorras.

 • See tähendaks, et iga põllumajandustootja võiks 2010. aasta lõpuni saada kuni 15 000 eurot, miinus vähese tähtsusega riigiabi, mis on asjaomasele tootjale makstud.

 • Käesoleva kuu alguses pakkus komisjon välja uued algatused piimatoodete edendamiseks.

 • Ühise põllumajanduspoliitika läbivaatamise tulemusel saavad liikmesriigid nüüd riigi piires ümber jaotada teatava summa otsetoetustest põllumajandustootjate ja sektorite vahel. Näiteks saavad nad kehtestada eriabi ohualdiste tootmisviiside toetamiseks piimasektoris.

 • Maaelu arengu poliitika sisaldab mitut meedet piimasektori ümberkorraldamiseks. Ühise põllumajanduspoliitika läbivaatamisel ilmnes, et piimasektori ümberkorraldamine on üks uus ülesanne, mille täitmiseks võidakse kasutada maaelu arengu fondi lisatud raha.

 • Võimalikud lahendused on ennetähtaegselt pensionile jäämine, investeeringutoetused, toetusmaksed vähem soodsates piirkondades tegutsevatele piimatootjatele ning keskkonnasõbralike piimatootmisviiside ja loomade heaolu suurendavate tootmismeetodite toetamine.

 • Komisjon rakendab tegevuskava, mille ta esitas teatises toiduainete hindade kohta Euroopas, ning uurib uue hindade jälgimise süsteemi kehtestamise võimalusi.

 • Komisjon uurib ka võimalikku konkurentsivastast tegevust toidu tarneahelas, eelkõige piimasektoris.

 • Kui komisjon leiab, et konkurentsitingimused ei toimi, on ta kõhklemata valmis kasutama talle asutamislepinguga antud võimu. Kuid ka liikmesriikide konkurentsiametitel on siin sama tähtis roll.

 • Piimatootjaid tuleks innustada tootjaorganisatsioonide kaudu tõhusamat koostööd tegema, et suureneks nende mõjuvõim läbirääkimistel.

Kvoodisüsteem

Euroopa Ülemkogu palus kaaluda võimalikke lahendusi piimaturu stabiliseerimiseks ja võtta seejuures arvesse ühise põllumajanduspoliitika läbivaatamise tulemusi.

Kvoodisüsteemi muutmine tähendaks, et ühise põllumajanduspoliitika läbivaatamise tulemusi arvesse ei võeta. Seetõttu on välistatud kvootide kärped või juba kokkulepitud suurendamiste külmutamine.

Praegu on toodang 4,2 % kvoodimäärast madalam.

Komisjon soovitab liikmesriikidel täiendavalt maksustada individuaalse kvoodi ületanud tootjad ning kasutada saadud summasid piimatootmise vabatahtliku lõpetamise rahastamiseks või ümberjaotamiseks esmatähtsatele sihtrühmadele.

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/report2009/index_en.htm


Side Bar