Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP /09/1172

Βρυξέλλες , 22 Ιουλίου 2009

Κρίση στον τομέα του γάλακτος: Η Επιτροπή προτείνει μέτρα σταθεροποίησης της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να ενισχύσει τους γαλακτοπαραγωγούς και να σταθεροποιήσει την αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων. Στην έκθεση της Επιτροπής για την κατάσταση της αγοράς γαλακτοκομικών, που δημοσιεύει σήμερα, η Επιτροπή προβλέπεται μια σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση της ιδιαίτερα δύσκολης κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η αγορά. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί διάφορα μέσα όπως η παρέμβαση, οι ενισχύσεις για ιδιωτική αποθεματοποίηση και οι επιστροφές κατά τις εξαγωγές. Θα επιτρέψει την έγκαιρη καταβολή των άμεσων ενισχύσεων στους παραγωγούς και μόλις δρομολόγησε νέα σειρά προγραμμάτων προώθησης των γαλακτοκομικών προϊόντων. Άλλα πιθανά μέτρα είναι η επιβολή εισφοράς στους παραγωγούς που υπερβαίνουν την ποσόστωσή τους για την χρηματοδότηση της εθελοντικής εγκατάλειψης της παραγωγής γάλακτος και η επέκταση προς τους γεωργούς του προσωρινού πλαισίου αντιμετώπισης κρίσεων για τις κρατικές ενισχύσεις. Τα κράτη μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να ανακατανείμουν τις ενισχύσεις στον γαλακτοκομικό τομέα βάσει της περσινής συμφωνίας για το «διαγνωστικό έλεγχο», ενώ υφίστανται και αρκετές δυνατότητες στήριξης των γαλακτοπαραγωγών στο πλαίσιο της πολιτικής της αγροτικής ανάπτυξης. Η Επιτροπή συνεχίζει να εξετάζει την ύπαρξη πιθανών πρακτικών που νοθεύουν τον ανταγωνισμό στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, ιδίως στον γαλακτοκομικό τομέα. Βάσει των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου, η Επιτροπή δεν σκοπεύει να ακυρώσει ειλημμένες αποφάσεις όσον αφορά το σύστημα των ποσοστώσεων.

«Οφείλουμε να κάνουμε ό,τι μας είναι δυνατόν για να βοηθήσουμε τους παραγωγούς γάλακτος, που υποχρεώνονται να αντιμετωπίσουν μια δραματική πτώση των τιμών,» δήλωσε η κυρία Mariann Fischer Boel, επίτροπος της ΕΕ αρμόδια σε θέματα Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. «Θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να σταθεροποιήσουμε την αγορά. Αλλά, όπως δήλωσε σαφώς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν θα αλλάξουμε την πολιτική μας που αποσκοπεί στην σταδιακή κατάργηση των ποσοστώσεων. Η αμφισβήτηση της εν λόγω πολιτικής θα δημιουργήσει αβεβαιότητα και δεν θα συμβάλλει με κανένα τρόπο στην αντιμετώπιση της κατάστασης.»

Επιτρεπόμενα μέτρα

 • Στις αρχές Ιανουαρίου η Επιτροπή επέτρεψε τις ενισχύσεις για ιδιωτική αποθεματοποίηση (ΕΙΑ) βουτύρου και μέχρι σήμερα έχουν αποθεματοποιηθεί για το τρέχον έτος 113.500 τόνοι. Η περίοδος για ΕΙΑ θα παραταθεί μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2010.

 • Οι παρεμβάσεις για αγορά άρχισαν την 1 η Μαρτίου για το βούτυρο και το αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη και η Επιτροπή έχει τώρα προτείνει να παραταθούν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2010, όταν αρχίζει η νέα περίοδος παρέμβασης. Η Επιτροπή έχει επίσης προτείνει να εξουσιοδοτηθεί να πράξει ομοίως και το 2010, αν το απαιτήσει η κατάσταση της αγοράς. Μέχρι σήμερα έχουν αγοραστεί 81.900 τόνοι βούτυρο και 231.000 τόνοι αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη.

 • Οι επιστροφές κατά την εξαγωγή για τα γαλακτοκομικά προϊόντα επανενεργοποιήθηκαν τον Ιανουάριο. Οι επιστροφές καθορίστηκαν σε συνετά επίπεδα προκειμένου οι εξαγωγείς μας να έχουν τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν χωρίς να υπονομεύσουν τις παγκόσμιες τιμές. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρέχει επιστροφές για όσο χρόνο απαιτείται.

 • Το πρόγραμμα της ΕΕ για γάλα στα σχολεία βελτιώθηκε πρόσφατα και βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για να καταστεί ακόμη πιο ελκυστικό.

 • Η Επιτροπή θα επιτρέψει κατ΄εξαίρεση στα κράτη μέλη να καταβάλουν μέχρι και το 70 % των άμεσων ενισχύσεων στους παραγωγούς από τις 16 Οκτωβρίου αντί για την 1 η Δεκεμβρίου.

 • Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να χορηγήσουν κρατικές ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ή δάνεια με όρους της αγοράς για να βοηθήσουν τους παραγωγούς γάλακτος με προβλήματα ρευστότητας.

 • Είναι δυνατόν να προβλεφθεί τροποποίηση του προσωρινού πλαισίου αντιμετώπισης κρίσεων για τις κρατικές ενισχύσεις.

 • Αυτό μπορεί να επιτρέψει την καταβολή , μέχρι το τέλος του 2010, ποσού μέχρι 15.000 € ανά παραγωγό μείον την τυχόν ενίσχυση ήσσονος σημασίας που έχει λάβει ο υπόψη παραγωγός.

 • Πριν από λίγες μέρες η Επιτροπή πρότεινε επιπλέον σειρά προγραμμάτων προώθησης γαλακτοκομικών προϊόντων.

 • Με τον « διαγνωστικό έλεγχο» παρέχεται η δυνατότητα αναδιανομής ορισμένων άμεσων ενισχύσεων μεταξύ των παραγωγών και των τομέων στο πλαίσιο κάθε κράτους μέλους. Είναι δυνατόν, για παράδειγμα, να θεσπιστούν ειδικές ενισχύσεις για ευαίσθητα προϊόντα στον γαλακτοκομικό τομέα.

 • Στο πλαίσιο της πολιτικής της αγροτικής ανάπτυξης προβλέπεται σειρά μέτρων για την στήριξη της αναδιάρθρωσης του γαλακτοκομικού τομέα. Ο «διαγνωστικός έλεγχος» χαρακτήρισε την «αναδιάρθρωση του γαλακτοκομικού τομέα» ως μια από τις προκλήσεις για τις οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν δαπάνες με πόρους που προστέθηκαν στο Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

 • Οι πιθανές λύσεις περιλαμβάνουν την πρόωρη συνταξιοδότηση, την στήριξη επενδύσεων, τις ενισχύσεις σε γαλακτοπαραγωγούς σε μειονεκτικές περιοχές, την στήριξη για μορφές γαλακτοπαραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον και τις ενισχύσεις για πρακτικές με τις οποίες βελτιώνεται η καλή μεταχείριση των ζώων.

 • Η Επιτροπή υλοποιεί το πρόγραμμά της σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπονται στην ανακοίνωσή της σχετικά με τις τιμές των τροφίμων στην Ευρώπη και μελετά τη θέσπιση νέου συστήματος παρακολούθησης των τιμών.

 • Εξετάζει επίσης πιθανές πρακτικές που νοθεύουν τον ανταγωνισμό στην αλυσίδα εφοδιασμού με τρόφιμα, ιδίως στον γαλακτοκομικό τομέα.

 • Σε περίπτωση που η Επιτροπή διαπιστώσει ότι δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει όλες τις εξουσίες που διαθέτει με βάση τη Συνθήκη. Εξίσου σημαντικός είναι και ο ρόλος των εθνικών αρχών ανταγωνισμού.

 • Οι γαλακτοπαραγωγοί πρέπει να ενθαρρυνθούν να συνεργαστούν αποτελεσματικότερα στο πλαίσιο οργανώσεων παραγωγών , προκειμένου να αυξηθεί η διαπραγματευτική τους ικανότητα.

Το σύστημα των ποσοστώσεων

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε προτάσεις για «πιθανές λύσεις με στόχο την σταθεροποίηση της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων βάσει του αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου».

Οι αλλαγές του συστήματος των ποσοστώσεων δεν θα ήταν σύμφωνες με το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου. Συνεπώς, αυτό αποκλείει την ιδέα της περικοπής των ποσοστώσεων ή του παγώματος των αυξήσεων των ποσοστώσεων που έχουν ήδη συμφωνηθεί.

Σε κάθε περίπτωση η παραγωγή προς το παρόν υπολείπεται κατά 4,2% της ποσόστωσης.

Η Επιτροπή προτείνει τα κράτη μέλη να επιβάλλουν πρόσθετη εισφορά στους παραγωγούς που υπερβαίνουν την ατομική τους ποσόστωση και να χρησιμοποιήσουν τα σχετικά έσοδα για να χρηματοδοτήσουν την εθελοντική εγκατάλειψη της παραγωγής γάλακτος ή να τα αναδιανείμουν σε ομάδες προτεραιότητας.

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/report2009/index_en.htm


Side Bar