Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1172

Bruxelles, den 22. juli 2009

Mælkekrise: Kommissionen foreslår foranstaltninger for at stabilisere markedet for mejeriprodukter

Europa-Kommissionen vil fortsætte med at gøre alt, hvad den kan, for at støtte mælkeproducenterne og stabilisere markedet for mejeriprodukter. I sin rapport om situationen på markedet for mejeriprodukter, som offentliggøres i dag, opregner Kommissionen et katalog over foranstaltninger, som står til rådighed for at lette den meget vanskelige markedssituation. Kommissionen vil fortsætte med at benytte instrumenter som f.eks. interventioner, støtte til privat oplagring og eksportrestitutioner. Den vil tillade, at direkte betalinger til landbrugerne udbetales snarest muligt, og har lige iværksat en ny runde af salgsfremmende programmer for mejeriprodukter. Andre mulige foranstaltninger omfatter at lægge afgifter på producenter, som overskrider deres kvote, for at finansiere frivilligt ophør med mælkeproduktion og at udvide den midlertidige kriseramme for statsstøtte til at omfatte landbrugere. Medlemsstaterne har også mulighed for at omfordele støtten til sektoren for mejeriprodukter under sidste års aftale om sundhedstjekket, og der er en række muligheder for at hjælpe mælkeproducenterne under landdistriktsudviklingspolitikken. Kommissionen fortsætter sin undersøgelse af mulig konkurrencebegrænsende adfærd i fødevareforsyningskæden, navnlig inden for mejerisektoren. I overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råd i juni vil Kommissionen ikke ændre allerede trufne beslutninger om kvoteordningen.

"Vi må og skal gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe vores mælkeproducenter, som står over for et dramatisk prisfald", sagde Mariann Fischer Boel, kommissær for landbrug og udvikling af landdistrikter. "Vi vil fortsætte med at benytte alle de foranstaltninger, vi råder over, til at stabilisere markedet. Men som det blev klart fastslået af Det Europæiske Råd, vil vi ikke ændre vores politik med langsomt at udfase kvoterne. Hvis der blev skabt tvivl på dette punkt, ville der blot opstå uvished, og det ville hverken gøre fra eller til med hensyn til at forbedre situationen."

Disponible foranstaltninger

 • Kommissionen åbnede op for støtte til privat oplagring af smør i begyndelsen af januar, og hidtil er der i år blevet oplagret 113 500 tons. Fristen for støtten til privat oplagring vil blive forlænget til udgangen af februar 2010.

 • Interventionsopkøb for smør og skummetmælkspulver blev indledt den 1. marts, og Kommissionen har nu foreslået at forlænge dem frem til den 28. februar 2010, hvor den nye interventionssæson begynder. Kommissionen har også foreslået, at den bemyndiges til at gøre det samme i 2010, hvis markedssituationen kræver det. Hidtil er der blevet opkøbt 81 900 tons smør og 231 000 tons skummetmælkspulver.

 • Eksportrestitutionerne for mejeriprodukter blev genaktiveret i januar. Restitutionerne er blevet tildelt forsigtigt, så vores eksportører har kunnet konkurrere uden at underbyde priserne på verdensmarkedet. Kommissionen vil fortsætte med at yde restitutioner, så længe det er nødvendigt.

 • EU's skolemælksordning er for nylig blevet forbedret, og der er nu drøftelser i gang for at gøre den endnu mere attraktiv.

 • Kommissionen vil undtagelsesvis tillade medlemsstaterne at betale op til 70 % af direkte betalinger til landbrugerne fra den 16. oktober i stedet for fra den 1. december.

 • Medlemsstaterne kan også yde de minimis -statsstøtte eller lån på markedsvilkår for at hjælpe mælkeproducenter med likviditetsproblemer.

 • Det kunne overvejes at ændre den midlertidige kriseramme for statsstøtte.

 • Derved ville det blive muligt at udbetale op til 15 000 EUR pr. landbruger frem til udgangen af 2010, dog med fradrag af eventuel de minimis -støtte, den pågældende landbruger måtte have modtaget.

 • Tidligere i denne måned foreslog Kommissionen en ny runde af salgsfremmeprogrammer for mejeriprodukter.

 • Ved sundhedstjekket blev der indført en mulighed for at omfordele en vis del af de direkte betalinger mellem landbrugere og sektore r inden for en medlemsstat. Medlemsstaterne kan f.eks. indføre en særlig støtte til sårbare typer landbrug inden for mejerisektoren.

 • Under landdistriktsudviklingspolitikken findes der en række foranstaltninger, som kan medvirke til at omstrukturere mejerisektoren. Ved sundhedstjekket blev der peget på omstrukturering inden for mejerisektoren som en af de nye udfordringer, som de ekstramidler, der er blevet tilført fonden for udvikling af landdistrikterne, kan bruges til.

 • Blandt de muligheder, der findes, kan nævnes førtidspensionering, investeringsstøtte, betalinger til mælkeproducenter i ugunstigt stillede områder, støtte til miljøvenlige former for mælkeproduktion og støtte til praksis, som forbedrer dyrevelfærden.

 • Kommissionen er ved at gennemføre den køreplan, der blev foreslået i meddelelsen om fødevarepriserne i Europa, og overvejer at indføre et nyt prisovervågningssystem.

 • Den er også ved at undersøge mulig konkurrencebegrænsende adfærd i fødevareforsyningskæden, navnlig inden for mejerisektoren.

 • Konstaterer Kommissionen, at konkurrencen ikke fungerer, vil den ikke tøve med at benytte alle de beføjelser, den råder over i henhold til traktaten. Medlemsstaternes konkurrencemyndigheder spiller en lige så vigtig rolle i denne sammenhæng.

 • Mælkeproducenterne bør opfordres til at samarbejde mere effektivt via producentorganisationerne for at styrke deres forhandlingsposition.

Kvoteordningen

Det Europæiske Råd opfordrede til, at der blev set på "eventuelle muligheder for at stabilisere mælkemarkedet og samtidig respektere(r) resultatet af sundhedstjekket".

Hvis der blev ændret i kvoteordningen, ville dette ikke respektere resultatet af sundhedstjekket. Idéen om kvotenedskæringer eller en fastfrysning af de allerede aftalte kvoteforhøjelser er derfor udelukket.

Produktionen ligger under alle omstændigheder på nuværende tidspunkt 4,2 % under kvoten.

Kommissionen foreslår, at medlemsstaterne kunne pålægge de producenter, der overskrider deres individuelle kvote, en ekstraafgift og benytte pengene til at finansiere frivilligt ophør med mælkeproduktion eller omfordele dem til prioriterede grupper.

http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/report2009/index_en.htm


Side Bar